Filter 7
  • Information
  • Description

Real estate details

Real estate type
Shoping Center Shoping center
Ad code
RE ID 6116-001
size
2,696 m²
parcel
679 m²
year of building
1970
year of refurbishing
2004

Location information

country
Slovenia
region
Podravska
area
Maribor
location
Center
Description

Ključna prednost: zelo frekventna lokacija
Trgovski center ima odlično lokacijo v starem centru mesta Maribor, v peš coni na križišču Vetrinjske ulice in Trga Leona Štuklja. Lokacija je nadpovprečno frekventna, zaradi posebnega utripa starega mestnega jedra zelo priljubljena tako med Mariborčani kot domačimi in tujimi obiskovalci mesta. Blizu je bogata trgovska in storitvena ponudba ter številne prireditve, ki prav na to točko dnevno privabljajo veliko število ljudi.

Obnovljen objekt v odličnem stanju
Poslovni prostori z ID znaki 657-1701-13 in 657-1701-14 imajo skupno površino 2.696 m². Razdeljeni na tri etaže skupne: 

  • klet (1.142 m²)
  • pritličje z izložbami (750 m²) in 
  • nadstropje (804 m²). 

Etaže v trgovskem prostoru povezujejo tekoče stopnice, dostava blaga je omogočena s tovornim dvigalom. Poslovnim prostorom pripadajo tri parkirna mesta z ID znaki 657 1701/ 25, 657 1701/26 in 657 1701/27.
Objekt je bil zgrajen leta 1970 in v letu 2004 celovito in kakovostno obnovljen. Objekt je vzdrževan in v odličnem stanju. 

Dodatno
Trgovski prostori so oddani v dolgoročni najem svetovno uveljavljeni modni blagovni znamki.

Navedena cena ne vključuje DDV.

Maribor - dobro povezana in razvijajoča se makrolokacija
Maribor je drugo največje mesto v Sloveniji in predstavlja pomembno gospodarsko, prometno, kulturno, izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in zdravstveno središče v severo-vzhodnem delu Slovenije. Območje mariborske občine je veliko 148 km² in ima več kot 111.000 prebivalcev.
Maribor ima strateško lego, saj je v neposredni bližini treh sosednjih držav: Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Mesto ima svoje letališče, blizu so močne železniške in avtocestne povezave. Leta 2012 je bilo mesto proglašeno za evropski center kulture in predstavlja vedno bolj privlačno turistično destinacijo.
Maribor je ena najhitreje razvijajočih se destinacij v Sloveniji. V zadnjih letih postaja vse bolj zanimivo za investicije. V sodelovanju z občino se je razvila odlična infrastruktura, zrasli so štirje industrijski parki, ki zagotavljajo gospodarski razvoj mesta in regije.

Vabimo vas, da pokličete ali naslovite elektronsko sporočilo nepremičninskemu agentu, ki je naveden v oglasu. Z veseljem vam bomo odgovorili na dodatna vprašanja, se z vami dogovorili za ogled nepremičnine in vam predstavili postopek nakupa ali najema.

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Key advantage: high footfall
This retail center has an excellent location in the old town part of Maribor, in a pedestrian zone at the crossroads of Vetrinjska ulica and Trg Leona Štuklja. The location has a high footfall, while the special feel of the old town is very popular with Maribor residents and with visitors to the city alike. It is close to a wide range of retail outlets and services, while there are plenty of events that attract a large number of people to the area every day.

Renovated building in excellent condition
The total floor space is 2,696 m², divided across three storeys: 

  • basement (1,142 m²)
  • ground floor with windows (750 m²) 
  • first floor (804 m²) 

The storeys in the retail space are connected by escalators, while there is a goods lift for deliveries. There are parking spaces for staff.
The building was built in 1970 and completely renovated in 2004 to a high standard. The building is well-maintained and in excellent condition. 

Additional

The retail space is leased to a world-renowned fashion brand.

The price does not include the corresponding tax.

Maribor - well connected and developing macro location
Maribor is Slovenia’s second-largest city. It's an important economic, transport, Cultural, academic, scientific and medical hub in the north-eastern part of Slovenia. The city area has 148 km² and more than 111.000 inhabitants.
Maribor has a strategic position due to the vicinity of Austria, Hungary, and Croatia. It has an airport, railway and is well connected with highways. In 2012 the city was pronounced the European Culture Capital and is becoming an increasingly popular tourist destination.
Maribor is one of the fastest-growing destinations in Slovenia. The city experienced an inflow of investments in the last years. Excellent infrastructure and four industrial parks, which were built in cooperation with the local municipality, create a perfect business environment.

We invite you to call or send an email to the real estate agent listed in the ad. We will be happy to answer additional questions, arrange with you to see the property and present to you the purchasing or renting process.

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

 

Podravska