Filter 7
  • Information
  • Description

Real estate details

Real estate type
Holiday Home Hotel
Ad code
RE ID 337
size
2,688 m²
parcel
7 m²
year of building
2004
year of refurbishing
2007

Location information

country
Slovenia
region
Dolenjska
area
Novo mesto
location
Otočec
Description

Opremljena Vila za takojšnjo dejavnost

Predmet prodaje so nepremičnine z ID znakom:

- parcela 1460 160/139 (ID 1951866) v izmeri 4.417 m²,
- parcela 1460 246/1 (ID 276353) v izmeri 1.650 m²,
- parcela 1460 246/4 (ID 3971624) v izmeri 1.243 m²,
- parcela 1460 255/3 (ID 2459320) v izmeri 278 m².

Predmetna nepremičnina predstavlja gostinsko-turistični objekt z zemljišči, ki so locirana nad naseljem Otočec pri Novem mestu na ekskluzivni lokaciji nad magistralno cesto Ljubljana - Zagreb. Objekt je etažnosti K + P + 2 in obsega večjo restavracijo v treh prostorih, sejno sobo, 15 hotelskih sob, 2 apartmaja, savno, poročno dvorano s samostojno kuhinjo in pomožnimi prostori, dve parkirišči za 80 avtomobilov ter nadkrito teraso. Objekt je v celoti opremljen in lahko kupec nemudoma prične z gostinsko dejavnostjo ter trženjem prenočitvenih kapacitet. Gradnja objekta je trajala od 1994 do 2004, z obratovanjem so pričeli v letu 2005. Prizidek, v katerem je poročna dvorana, pa je bil zgrajen l. 2006, v začetku leta 2007 pa predan v uporabo.

Enkratna investicijska priložnost

  • Vila lahko nadaljuje gostinsko-turistično dejavnost, saj omogoča nastanitev in/ali pogostitev večjega števila gostov. Objekt je nadstandardne izvedbe, uporabljeni so odlični materiali, opremljen pa je s sodobno gostinsko opremo. Od komunalnih infrastrukturnih priključkov ima stavba elektriko, vodovod, kanalizacijo in telefon, od instalacij pa tudi prezračevanje in klimatizacijo.
  • Mestna občina NM v zadnjih letih veliko vlaga v razvoj starega mestnega jedra in s tem obuja številne čare srednjeveškega mestnega jedra, ohranja živahen utrip mesta in privablja vsako leto več turistov. Številne kulturne, športne in razvedrilne prireditve, bogata gostinska ponudba in prelepa narava v okolici ustvarjajo unikaten čar skozi celo leto. Prav tako se veliko vlaga v kolesarske in pohodniške poti ob Krki, ki so v bližini našega objekta.
  • Vila Otočec se lahko zaradi svoje vidnosti, prepoznavnosti, dostopnosti in kvalitetne obnove integrira v vse bolj kvalitetno turistično in gostinsko ponudbo Novega Mesta ali Otočca ali pa se razvije v reprezentativen poslovni prostor večjega podjetja.

Edinstvena, lahko dostopna lokacija
Vila se nahaja na manjši vzpetini nad naseljem Otočec. Ponuja čudovit razgled na reko Krko in na razgibane okoliške gričke. Vila je lahko dostopna z regionalne ceste, s katere se do objekta odcepi asfaltiran dovoz. Gostišče je dovolj odmaknjeno od ostalih bližnjih objektov, da za okolico ni moteče. Dostopen je peš, z avtomobilom ali avtobusom. Od avtocestnega priključka je oddaljena 4,5 km, do centra Novega Mesta pa je 6,5 km. V okolici je ogromno sprehajalnih in kolesarskih poti, kjer lahko obiskovalci preživljajo prosti čas.

Novo Mesto – prestolnica Dolenjske
Novo mesto je prestolnica Dolenjske. Leži sredi gričevnate pokrajine v rečnem zavoju reke Krke. Mesto je trgovsko, upravno, zdravstveno, izobraževalno in kulturno središče, sodobni urbanizacijski tokovi pa so zajeli tudi širše podeželje, ki je izgubilo kmetijsko vlogo. V mestu in okolici so se razvile avtomobilska (Revoz,  Adria Mobil, TPV), farmacevtska in kozmetična (Krka), tekstilna, (Labod), lesna (Novoles), obutvena in elektrotehnična industrija ter industrija izolacijskih materialov. Po svojem kulturnem pomenu in zgodovinskem bogastvu sodi Novo mesto med najimenitnejša slovenska mesta.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

V ceno ni vključen pripadajoči davek

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

A furnished villa ready for commercial use

The villa is a hospitality facility comprised of land plots above the town of Otočec near Novo mesto, at an exclusive location overlooking the Ljubljana-Zagreb thoroughfare. The building with a basement, ground floor and two upper floors, with a large restaurant, conference room, 15 guest rooms, 2 suites, a sauna, a wedding hall and standalone kitchen and utility areas, two parking lots which can accommodate 80 cars, and a covered terrace. The building is fully furnished, allowing the potential investor to immediately begin commercial operations in the hospitality industry and overnight stays.

The building construction spanned between 1994 and 2004, and the facilities became operational in 2005. The annex, containing a wedding hall, was built in 2006, and became operational in 2007.

The sale of the property will take place in the manner of an E-auction with an increase in the starting price.

A unique investment opportunity

  • The villa can continue operating as a hospitality and tourist facility, as it offers options for accommodation and/or catering for large parties. As a high-standard facility, it boasts excellent construction materials and is completely furnished with modern equipment. The building is connected to the power grid, the water supply network, sewer infrastructure, telephone lines, and is also equipped with an air conditioning and ventilation system.
  • The Municipality of Novo mesto has been investing in reviving the magic of the medieval town center, preserving a lively urban beat and attracting increasing numbers of tourists each year. The numerous cultural, sporting and entertainment events, a rich variety of restaurant choices and beautiful nature make this an attractive destination throughout the year. It is also investing in construction of nearby cycling and hiking trails along the Krka river.
  • Thanks to its visibility, character, accessiblity and tasteful renovation, Villa Otočec can fit snugly into Novo mesto and Otočec’s increasingly popular tourist and hospitality landscape, or it can be repurposed as an attractive office facility for a large company.

Unique, easily accessible location

The Villa stands atop a small hilltop overlooking the town of Otočec. It boasts breath-taking views of the Krka river and the rolling hills surrounding it. The villa is accessible via regional road with a paved driveway leading to the facility. The guest facility is comfortably removed from other nearby buildings so as not to be disruptive to the neighboring area. The location can be accessed on foot, by car or bus. It is 4.5 km away from the motorway exit, and 6.5 km away from the Novo mesto city center. It is surrounded by a large number of hiking trails and cycling routes which provide visitors with a variety of options for outdoor activities.

Novo mesto – the capital of lower Carniola

 Novo mesto is the capital of the Lower Carniola region. It sits surrounded by hills, on the winding banks of the Krka river. The city is a commercial, administrative, medical, educational and cultural hub, and modern urban activities have expanded to include the broader rural area, which has lost its agricultural function. In the city and surrounding areas, the automobile (Revoz, Adria Mobil, TPV), pharmaceutical and cosmetic industries (Krka) have taken root, as well as wood manufacturing (Novoles), shoemaking and electrical engineering and insulation materials production. Its historic and cultural heritage ranks Novo mesto among Slovenia’s most prominent cities.

If you are interested in buying a property, we kindly request you submit your indicative offer by either filling out the form provided or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible. 

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/.

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Dolenjska