Filter 7
  • Information
  • Description

Real estate details

Real estate type
Land For building
Ad code
RE ID 6249
parcel
44 m²

Location information

country
Slovenia
region
Ljubljana
area
Šiška
location
Podutik
Description

ZEMLJIŠČE S POTENCIALOM ZA RAZVOJ VISOKE DODANE VREDNOSTI
 

14 parcel na terasastem zemljišču
Nepremičnina v naravi predstavlja kompleks opuščenega kamnoloma. Zemljišče obsega 14 parcel v skupni izmeri 44.511 m2. Manjši del zemljišča je na nivoju ceste, večji del zemljišča pa se razteza po pobočju starega kamnoloma nad separacijo.

V kratkotrajni najem  do 12 mesecev oddamo manjše sklope zemljišč. Cena najema znaša 0,41 EUR/m2/mesec + 22 % DDV + stroški. Najemnik je poleg najemnine dolžan plačevati tudi stroške povezane z zemljiščem kot npr. stroški za nadomestilo stavbnega zemljišča.

V kolikor se zanimate za najem vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času.

Ljubljana - ena najhitreje razvijajočih se evropskih prestolnic
Ljubljana je glavno in največje mesto Slovenije, s skoraj 300.000 prebivalci. Prepoznavna je zaradi svoje bogate zgodovine, živahnega mestnega utripa, odličnega razmerja med urbanimi in zelenimi površinami ter visokega življenjskega standarda. V zadnjih nekaj letih postala zelo priljubljena turistična destinacija. V Ljubljani deluje več kot 40.000 podjetij, ki ustvarijo več kot 25% slovenskega BDP-ja. Izobraženost prebivalstva, zaposlitveni potencial, višina povprečne plače in razvojne možnosti so precej nad slovenskim povprečjem. Mesto ima izjemno strateško lego. Leži na presečišču glavnih tranzicijskih poti, ki povezujejo severno in zahodno Evropo z vzhodno Evropo in Balkanom. (vir: www.stat.si, www.ljubljana.si)

V kolikor se zanimate za nakup/najem vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času.

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

LAND WITH DEVELOPMENT POTENTIAL FOR HIGH ADDED VALUE

14 plots on terraced land
In nature, the property is a complex of an abandoned quarry. The land consists of 14 plots with a total size of 44,511 m2. A smaller part of the land is at road level, and the larger part of the land stretches along the slope of the old quarry above the separation.
We rent small parcels of land for short-term leases of up to 12 months. The rental price is EUR 0.41/m2/month + 22% VAT + costs. In addition to the rent, the tenant is also obliged to pay costs related to the land, such as costs for compensation of building land.

If you are interested inrenting, please send us your non-binding offer on the attached form or contact the contact person. We will consider each offer individually and we will inform you of our decision as soon as possible.

Ljubljana is one of the fastest-growing European capitals
Ljubljana is the capital and Slovenia’s largest city with a population of nearly 300,000. It is particularly known for its rich history, its lively city bustle, its excellent mix of urban and green zones, and a high standard of living. In recent years, Ljubljana has become a popular tourist destination. The city hosts over 40,000 companies, which generate over 25% of Slovenia’s GDP. It also has many high-profile academic, research and cultural institutions. The level of education, employment potential, average salaries and development options are significantly higher than the Slovenian average. Ljubljana has an excellent strategic position. It sits at the junction of main transit corridors connecting Northern and Western Europe to Eastern Europe and the Balkan region. (source: www.stat.si, www.ljubljana.si)

Are you interested in buying or renting the property?
We invite you to call or send an email to the real estate agent listed in the ad. We will be happy to answer additional questions, arrange with you to see the property and present to you the purchasing or renting process.

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/.

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Similar real estates nearby

Ljubljana