Filter 7
  • Information
  • Description

Real estate details

Real estate type
Apartment 4 room
Ad code
5039-014
size
96 m²
year of building
2010

Location information

country
Croatia
region
City of Zagreb
area
Zagreb
location
Zagreb
Description

Predmet prodaje pri vsakem stanovanju je solastniški del v deležu 1/16 od celote  nepremičnine, ki je vpisana v zemljiško knjigo Občinskega civilnega sodišča v Zagrebu, zemljiškoknjižni odsek Zagreb, zk.ul. 21695, k.o. Markuševec, označena kot parc. št. 2917/5, v naravi zemljišče površine 393,00 m2, ki v resnici predstavlja dostopno cesto zgradb, zgrajenih na katastrskih parcelah parc. št. 2917/1, parc. št. 2917/2, parc. št. 2917/3, parc. št. 2917/4, vse k.o. Markuševec, zaradi česar predstavlja funkcionalno celoto vsakega stanovanja, za simbolično ceno 1 € + pripadajoči davek (25% PDV).

Nepremičnina z ID znaki - iz ZK:

Katastrska občina: 335347 Markuševec, ZK vložek št. 21425, parc. št. 2917/4, stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C in dvorišče v skupni izmeri 800 m2, od tega stanovanjska zgradba na naslovu Črna voda 25C v izmeri 184 m2 in dvorišče v izmeri 616 m2.

DEL VEČSTANOVANJSKE ZGRADBE (prepis iz ZK):

Solastniški delež 131/335 ETAŽNO LASTNIŠTVO (E-4)

Štirisobno stanovanje v zgornjem nadstropju z oznako S4, v etažnem elaboratu označeno z številko 4, površine 95,65 m2, katerega sestavlja: hodnik s stopnicami, WC, kuhinja, dnevna soba, predsoba, kopalnica, 3 sobe in pripadajoča nepokrita terasa T1 površine 9,60 m2, nepokrita terasa T2 površine 17,70 m2, shramba SP2 v kleti površine 5,10 m2, shramba SP3 v kleti površine 5,70 m2, shramba SP4 v kleti površine 5,90 m2, garažno mesto GM4 površine 13,70 m2 in garažno mesto GM 5 površine 14,20 m2.

Stanovanju v naravi pripada le shramba SP4 v kleti, v velikosti 5,90 m2, in ne tudi shrambi SP2 in SP3, kot navedeno v etažnem elaboratu in ZK, iz katerega izhaja, da vse 3 shrambe pripadajo stanovanju S4 v tej zgradbi.

V prodajno ceno ni vključen pripadajoči davek (25% PDV).

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

_________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Predmet prodaje uz svaki stan je i suvlasnički udio od 1/16 dijela nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, u zk.ul. 21695, k.o. Markuševec, označene kao kč.br. 2917/5, u naravi oranica površine 393,00 m2, koja nekretnina u stvarnosti predstavlja pristupni put do zgrada sagrađenih na katastarskim česticama kč.br. 2917/1, kč.br. 2917/2, kč.br. 2917/3, kč.br. 2917/4, sve k.o. Markuševec, te kao takva čini funkcionalnu cjelinu s istima, za simboličnu cijenu od 1€ +pripadajući porez (25% PDV).

Nekretnina s ID znakovima - iz ZK:

Katastarska općina: 335347 Markuševec, ZK uložak br. 21425, čestica br. 2917/4, stambena zgrada na adresi Črna voda 25C i dvorište ukupne površine 800 m2, od toga stambena zgrada na adresi Črna voda 25C površine 184 m2 i dvorište površine 616 m2.

DIO VIŠESTAMBENE ZGRADE (prijepis iz ZK):

Suvlasnički udio 131/335 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-4)

Četverosobni   stan u potkrovlju oznake S4,  u etažnom elaboratu označeno brojem 4, površine 95,65 m2, koji se sastoji od hodnika s stubištem,  WC-a,  kuhinje, dnevnog dijela, predsoblja,  kupaonice, 3. sobe  i pripadajuće nenatkrivene terase  T1 površine 9,60 m2,nenatkrivne terase T2 površine 17,70 m2, spremišta SP2 u podrumu površine 5,10 m2, spremišta SP3 u podrumu površine 5,70 m2, spremišta SP4  u podrumu površine 5,90 m2 , garažnog mjesta GM4 površine 13,70 m2 i garažnog  mjesta GM 5   površine  14,20 m2.

Stanu u naravi  pripada samo spremište SP4 u podrumu, veličine 5,90 m2, ali ne i spremišta SP2 i SP3, kao što je navedeno u elaboratu i ZK, iz kojeg proističe da sva 3 spremišta pripadaju stanu S4 u ovoj zgradi.

*Cjena bez 25 % PDV-ja.

The object of sale for each apartment is the co-ownership part in the share of 1/16 of the entire real estate, which is registered in the land register of the Municipal Civil Court in Zagreb, land register section Zagreb, zk.ul. 21695, registered office Markuševec, marked as park. no. 2917/5, in nature land with an area of 393.00 m2, which in fact represents an access road to buildings built on cadastral parcels of the park. no. 2917/1, lot no. 2917/2, lot no. 2917/3, lot no. 2917/4, all c.o. Markuševec, as a result of which it represents the functional whole of each apartment, for a symbolic price of €1 + the relevant tax (25% VAT).

If you are interested in buying a property, we kindly request you submit your indicative offer or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible.

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/.

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

 

Building energy certificate

Required heat for heating
Class B
A+
A
B
C
D
E
F
G
0 15 50 100 150 200 250 300+

Similar real estates nearby

City of Zagreb, Zagreb
  • Apartment 4 room
  • 5039-006
  • 98 m²
  • 2010
284,400
More

City of Zagreb