Filter 7

9.00/m² per month

  • Information
  • Equipment
  • Description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Multipurpose
Ad code
OD230201-NM
size
150 m²
year of building
2003
flat
Ground floor
year of refurbishing
2010

Location information

country
Slovenia
region
Dolenjska
area
Novo mesto
location
Novo Mesto
Description

Oddamo 3 samostojne poslovne enote v centru Novega mesta! V neposredni bližini bolnice, zdravstvenega doma, doma starejših občanov in centra Novega mesta, oddamo 3 samostojne poslovne enote, skupne površine 150 m2. Prostori se nahajajo v pritličju poslovno stanovanjske stavbe, adaptirani in opremljeni so bili l.2010, po veljavnih standardih za trženje in druge dejavnosti (do sedaj prodaja ortopedskih medicinskih pripomočkov s koncesijo). Sestavljeni so iz vhoda (vetrolov), iz treh zaključenih prostorov, skladišča z garderobo, sanitarij, prostora za centralno kurjavo in manjšega pomožnega prostora. Prostori so funkcionalni in imajo uporabno dovoljenje. Vsaki enoti pripada vsaj eno parkirno mesto.
Možna je oddaja več posameznih enot v kombinaciji s parkirišči. Prav tako pa je možna preureditev prostorov v enote z lastnimi vhodi. Prostori so glede na lokacijo in funkcionalnost idealna priložnost
za razne obrtne , trgovinske in servisne dejavnosti. Za lažjo odločitev glede izbire prostora, priporočamo ogled, kjer se tudi pogovorimo o vseh ostalih detajlih..

Vsak dan nekaj novega - Več kot 2000 nepremičnin v naši ponudbi!

Več na : www.sonce-nepremicnine.si

Podatki na tej strani so informativne narave in jih je potrebno preveriti v naši agenciji.

OPOMBA: Za napake v opisu nepremičnine ne odgovarjamo, želimo pa biti čim bolj natančni in točni.

 

 

Prodajemo 3 samostalne poslovne jedinice u centru Novog mesta! U neposrednoj blizini bolnice, doma zdravlja, doma za starije osobe i centra Novog mesta prodajemo 3 samostalne poslovne jedinice ukupne površine 150 m2. Prostor se nalazi u prizemlju poslovno-stambene zgrade, renoviran i opremljen 2010. godine, prema važećim standardima za marketinšku i drugu djelatnost (do sada prodaja ortopedskih medicinskih sredstava uz koncesiju). Sastoje se od ulaza (vjetrobrani), tri dovršene prostorije, ostave s garderobom, toaleta, prostora za centralno grijanje i manjeg pomoćnog prostora. Prostor je funkcionalan i ima uporabnu dozvolu. Svaka jedinica ima najmanje jedno parkirno mjesto. Cijena: prostor br.1: 79.000 eura, prostor br.2: 42.000,00 eura i prostor br.3: 37.500,00 eura.
Moguća je kupnja više pojedinačnih jedinica u kombinaciji s parkingom. Također je moguće prenamjeniti prostor u cjeline s vlastitim ulazima. Ovisno o lokaciji i funkcionalnosti, prostori su idealna prilika za kupnju. Kako bismo se lakše odlučili na odabir prostora, preporučamo posjet, gdje razgovaramo i o svim ostalim detaljima.

Uvjet prodavatelja za sklapanje transakcije je da se troškovi dijele: kupac plaća porez na promet nekretnina u iznosu od 2% prodajne cijene.

Svaki dan nešto novo - Više od 2000 nekretnina u našoj ponudi! Više na : www.sonce-nepremicnine.si

Informacije na ovoj web stranici služe samo u informativne svrhe i treba ih provjeriti u našoj agenciji.

 

Wir verkaufen 3 eigenständige Geschäftseinheiten im Zentrum von Novo mesto! In unmittelbarer Nähe des Krankenhauses, des Gesundheitszentrums, des Altenheims und des Zentrums von Novo mesto verkaufen wir 3 eigenständige Geschäftseinheiten mit einer Gesamtfläche von 150 m2. Die Räumlichkeiten befinden sich im Erdgeschoss eines Geschäfts-Wohngebäudes, das 2010 renoviert und nach den geltenden Standards für Marketing und sonstige Aktivitäten (bisher Verkauf orthopädischer Medizinprodukte mit Konzession) ausgestattet wurde. Sie bestehen aus einem Eingang (Windschutz), drei abgeschlossenen Räumen, einem Abstellraum mit Garderobe, Toiletten, einem Raum für die Zentralheizung und einem kleinen Nebenraum. Die Räumlichkeiten sind zweckmäßig und verfügen über eine Nutzungserlaubnis. Jede Einheit verfügt über mindestens einen Parkplatz. Preis: Platz Nr. 1: 79.000 EUR, Platz Nr. 2: 42.000,00 EUR und Platz Nr. 3: 37.500,00 EUR.
Es ist möglich, mehrere Einzeleinheiten in Kombination mit einem Parkplatz zu kaufen. Es ist auch möglich, die Räumlichkeiten in Einheiten mit eigenem Eingang umzugestalten. Je nach Lage und Funktionalität sind die Räumlichkeiten eine ideale Gelegenheit zum Kauf. Um die Entscheidung für die Raumwahl zu erleichtern, empfehlen wir eine Besichtigung, bei der wir auch alle anderen Details besprechen.

Voraussetzung für den Abschluss der Transaktion durch den Verkäufer ist, dass die Kosten geteilt werden: Der Käufer zahlt die Grunderwerbsteuer in Höhe von 2% des Verkaufspreises.

Jeden Tag etwas Neues - Mehr als 2000 Objekte in unserem Angebot! Mehr unter : www.sonce-nepremicnine.si

Die Informationen auf dieser Website dienen nur zu Informationszwecken und sollten mit unserer Agentur überprüft werden.

 

Vendiamo 3 unità commerciali indipendenti nel centro di Novo mesto! Nelle immediate vicinanze dell'ospedale, del centro sanitario, della casa per anziani e del centro di Novo mesto, vendiamo 3 unità commerciali indipendenti della superficie complessiva di 150 mq. I locali sono ubicati al piano terra di un edificio commerciale-residenziale, ristrutturato e attrezzato nel 2010, secondo le norme vigenti per la commercializzazione e altre attività (finora vendita di dispositivi medici ortopedici con concessione). Sono costituiti da un ingresso (paravento), tre stanze completate, un ripostiglio con guardaroba, servizi igienici, uno spazio per il riscaldamento centralizzato e un piccolo spazio ausiliario. I locali sono funzionali e provvisti di permesso d'uso. Ogni unità dispone di almeno un posto auto. Prezzo: spazio n. 1: 79.000 EUR, spazio n. 2: 42.000,00 EUR e spazio n. 3: 37.500,00 EUR.
È possibile acquistare più unità singole in combinazione con parcheggio. È inoltre possibile riorganizzare i locali in unità con ingresso indipendente. A seconda della posizione e della funzionalità, i locali sono un'occasione ideale per l'acquisto. Per facilitare la decisione sulla scelta dello spazio, consigliamo una visita, dove discutiamo anche di tutti gli altri dettagli.

La condizione del venditore per concludere la transazione è che i costi siano condivisi: l'acquirente paga l'imposta sul trasferimento immobiliare nella misura del 2% del prezzo di vendita.

Ogni giorno qualcosa di nuovo - Più di 2000 proprietà nella nostra offerta! Altro su : www.sonce-nepremicnine.si

Le informazioni su questo sito Web sono solo a scopo informativo e devono essere verificate con la nostra agenzia.

 

We are selling 3 independent business units in the center of Novo mesto! In the immediate vicinity of the hospital, health center, home for the elderly and the center of Novo mesto, we are selling 3 independent business units with a total area of 150 m2. The premises are located on the ground floor of a business-residential building, renovated and equipped in 2010, according to the applicable standards for marketing and other activities (so far the sale of orthopedic medical devices with a concession). They consist of an entrance (windbreak), three completed rooms, a storage room with a cloakroom, toilets, a space for central heating and a small auxiliary space. The premises are functional and have a use permit. Each unit has at least one parking space. Price: space No.1: 79,000 EUR, space No.2: 42,000.00 EUR, and space No.3: 37,500.00 EUR.
It is possible to buy several individual units in combination with parking. It is also possible to rearrange the premises into units with their own entrances. Depending on the location and functionality, the premises are an ideal opportunity to buy. To make it easier to decide on the choice of space, we recommend a visit, where we also discuss all the other details.

The condition of the seller to conclude the transaction is that the costs are shared: the buyer pays real estate transfer tax in the amount of 2% of the sale price.

Something new every day - More than 2000 properties in our offer! More at : www.sonce-nepremicnine.si

The information on this website is for informational purposes only and should be checked with our agency.

 

Продајемо 3 самосталне пословне јединице у центру Новог места! У непосредној близини болнице, дома здравља, дома за старе и центра Новог места продајемо 3 самосталне пословне јединице укупне површине 150 м2. Простор се налази у приземљу пословно-стамбене зграде, реновиран и опремљен 2010. године, према важећим стандардима за маркетиншку и другу делатност (до сада продаја ортопедских медицинских средстава уз концесију). Састоје се од улаза (ветробран), три завршене просторије, оставе са гардеробом, тоалета, простора за централно грејање и мањег помоћног простора. Простор је функционалан и има употребну дозволу. Свака јединица има најмање једно паркинг место. Цена: простор бр.1: 79.000 евра, простор бр.2: 42.000,00 евра и простор бр.3: 37.500,00 евра.
Могућа је куповина неколико појединачних јединица у комбинацији са паркингом. Могуће је и преуређење просторија у целине са сопственим улазима. У зависности од локације и функционалности, простори су идеална прилика за куповину. Да бисмо се лакше определили за избор простора, препоручујемо посету, где разговарамо и о свим осталим детаљима.

Услов продавца да закључи трансакцију је да се трошкови деле: купац плаћа порез на промет непокретности у износу од 2% од продајне цене.

Сваки дан нешто ново - Више од 2000 некретнина у нашој понуди! Више на : ввв.сонце-непремицнине.си

Информације на овој веб страници су само у информативне сврхе и треба их проверити у нашој агенцији.

 

Продаем 3 независимых бизнес-единицы в центре Ново Место! В непосредственной близости от больницы, поликлиники, дома престарелых и центра Ново Место мы продаем 3 самостоятельных бизнес-единицы общей площадью 150 м2. Помещение расположено на первом этаже бизнес-жилого дома, отремонтировано и оборудовано в 2010 году, в соответствии с действующими нормами для осуществления маркетинговой и иной деятельности (пока продажа ортопедических медицинских изделий с концессией). Они состоят из прихожей (ветрозащиты), трех готовых комнат, кладовой с гардеробом, туалетов, помещения для центрального отопления и небольшого подсобного помещения. Помещения функционируют и имеют разрешение на использование. У каждой квартиры есть как минимум одно парковочное место. Цена: место №1: 79 000 евро, место №2: 42 000,00 евро и место №3: 37 500,00 евро.
Возможна покупка нескольких отдельных квартир в сочетании с парковкой. Возможна также перепланировка помещений на блоки со своими входами. В зависимости от расположения и функциональности помещения являются идеальной возможностью для покупки. Чтобы было легче определиться с выбором помещения, рекомендуем посетить, где мы также обсудим все остальные детали.

Условием продавца при заключении сделки является разделение расходов: покупатель уплачивает налог на передачу недвижимости в размере 2% от цены продажи.

Каждый день что-то новое - в нашем предложении более 2000 объектов! Подробнее на : www.sonce-nepremicnine.si

Информация на этом сайте предназначена только для информационных целей и должна быть проверена в нашем агентстве.

 

Nous vendons 3 unités commerciales indépendantes au centre de Novo mesto ! A proximité immédiate de l'hôpital, du centre de santé, de la maison de retraite et du centre de Novo mesto, nous vendons 3 unités d'affaires indépendantes d'une superficie totale de 150 m2. Les locaux sont situés au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation d'affaires, rénové et équipé en 2010, selon les normes applicables pour les activités de commercialisation et autres (jusqu'à présent la vente de dispositifs médicaux orthopédiques avec une concession). Ils se composent d'une entrée (coupe-vent), de trois pièces terminées, d'un débarras avec un vestiaire, de toilettes, d'un local pour le chauffage central et d'un petit local annexe. Les locaux sont fonctionnels et disposent d'un permis d'utilisation. Chaque logement dispose d'au moins une place de parking. Prix : emplacement N°1 : 79 000 EUR, emplacement N°2 : 42 000,00 EUR et emplacement N°3 : 37 500,00 EUR.
Il est possible d'acheter plusieurs unités individuelles en combinaison avec un parking. Il est également possible de convertir les locaux en unités avec leurs propres entrées. Selon l'emplacement et la fonctionnalité, les locaux sont une opportunité d'achat idéale. Pour faciliter la décision sur le choix de l'espace, nous vous recommandons une visite, où nous discutons également de tous les autres détails.

La condition du vendeur pour conclure la transaction est que les frais soient partagés : l'acheteur paie des droits de mutation immobilière à hauteur de 2% du prix de vente.

Du nouveau chaque jour - Plus de 2000 propriétés dans notre offre ! Plus sur : www.sonce-nepremicnine.si

Les informations sur ce site sont à titre informatif uniquement et doivent être vérifiées auprès de notre agence.

 

¡Vendemos 3 unidades comerciales independientes en el centro de Novo Mesto! En las inmediaciones del hospital, centro de salud, residencia de ancianos y centro de Novo mesto, vendemos 3 locales comerciales independientes con una superficie total de 150 m2. El local está ubicado en la planta baja de un edificio comercial-residencial, rehabilitado y equipado en 2010, según la normativa aplicable para la comercialización y otras actividades (hasta el momento la venta de productos sanitarios ortopédicos en concesión). Se componen de una entrada (paravientos), tres habitaciones completas, un trastero con guardarropa, aseos, un espacio para calefacción central y un pequeño espacio auxiliar. El local es funcional y tiene permiso de uso. Cada unidad tiene al menos un espacio de estacionamiento. Precio: espacio No.1: 79.000 EUR, espacio No.2: 42.000,00 EUR y espacio No.3: 37.500,00 EUR.
Es posible comprar varias unidades individuales en combinación con estacionamiento. También es posible reorganizar los locales en unidades con sus propias entradas. Dependiendo de la ubicación y funcionalidad, los locales son una oportunidad ideal para comprar. Para que sea más fácil decidir la elección del espacio, recomendamos una visita, donde también comentamos todos los demás detalles.

La condición del vendedor para concluir la transacción es que los costos sean compartidos: el comprador paga el impuesto de transferencia de bienes inmuebles por un monto del 2% del precio de venta.

Algo nuevo cada día - ¡Más de 2000 propiedades en nuestra oferta! Más en : www.sonce-nepremicnine.si

La información en este sitio web es solo para fines informativos y debe verificarse con nuestra agencia.

 

Shesim 3 njesi te pavarura biznesi ne qender te Novo mestos! Në afërsi të spitalit, qendrës shëndetësore, shtëpisë së të moshuarve dhe qendrës së Novo mestos, shesim 3 njësi biznesi të pavarura me sipërfaqe totale 150 m2. Ambienti ndodhet ne katin perdhe te nje pallati afarist-banesor, i rinovuar dhe pajisur ne vitin 2010, sipas standarteve ne fuqi per marketing dhe aktivitete te tjera (deri tani shitje me koncesion te aparaturave mjekesore ortopedike). Ato përbëhen nga një hyrje (erë), tre dhoma të kompletuara, një depo me tualet, tualete, një hapësirë për ngrohje qendrore dhe një hapësirë e vogël ndihmëse. Ambienti eshte funksional dhe me leje perdorimi. Çdo njësi ka të paktën një vend parkimi. Çmimi: Hapësira Nr.1: 79.000 EUR, Hapësira Nr.2: 42.000.00 EUR, dhe Hapësira Nr.3: 37.500.00 EUR.
Mund të blini disa njësi individuale në kombinim me parking. Gjithashtu është i mundur shndërrimi i ambienteve në njësi me hyrje të tyre. Në varësi të vendndodhjes dhe funksionalitetit, ambientet janë një mundësi ideale për të blerë. Për ta bërë më të lehtë vendosjen për zgjedhjen e hapësirës, ju rekomandojmë një vizitë, ku diskutojmë edhe të gjitha detajet e tjera.

Kushti i shitësit për të përfunduar transaksionin është që kostot të jenë të përbashkëta: blerësi paguan tatimin mbi transferimin e pasurisë së paluajtshme në masën 2% të çmimit të shitjes.

Diçka e re çdo ditë - Më shumë se 2000 prona në ofertën tonë! Më shumë në : www.sonce-nepremicnine.si

Informacioni në këtë faqe interneti është vetëm për qëllime informative dhe duhet të kontrollohet me agjencinë tonë.

 

Vi säljer 3 oberoende affärsenheter i centrum av Novo mesto! I omedelbar närhet av sjukhuset, vårdcentralen, äldreboendet och centrum av Novo mesto säljer vi 3 fristående affärsenheter med en total yta på 150 m2. Lokalerna ligger på bottenvåningen i ett företagsbostadshus, renoverat och utrustat 2010, enligt gällande standarder för marknadsföring och annan verksamhet (hittills försäljning av ortopediska medicintekniska produkter med koncession). De består av entré (vindskydd), tre färdigställda rum, förråd med klädkammare, toaletter, utrymme för centralvärme och ett litet hjälputrymme. Lokalerna är funktionella och har användningstillstånd. Varje enhet har minst en parkeringsplats. Pris: plats nr 1: 79 000 EUR, plats nr 2: 42 000,00 EUR och plats nr 3: 37 500,00 EUR.
Det är möjligt att köpa flera enskilda lägenheter i kombination med parkering. Det finns även möjlighet att göra om lokalerna till lägenheter med egna entréer. Beroende på läge och funktionalitet är lokalerna ett idealiskt tillfälle att köpa. För att göra det lättare att ta ställning till valet av utrymme rekommenderar vi ett besök, där vi också diskuterar alla andra detaljer.

Villkoret för säljaren för att slutföra transaktionen är att kostnaderna delas: köparen betalar fastighetsöverlåtelseskatt på 2 % av försäljningspriset.

Något nytt varje dag - Mer än 2000 fastigheter i vårt erbjudande! Mer på : www.sonce-nepremicnine.si

Informationen på denna webbplats är endast i informationssyfte och bör kontrolleras med vår byrå.

 

Building energy certificate

Required heat for heating
Class D
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
G
0 15 35 60 105 150 210 300+

Similar real estates nearby

2,500per month
More
10.00per month
More
Dolenjska, Novo mesto, Novo Mesto
  • Business Premises Office
  • OP11429DB
  • 155 m²
  • 2005
  • 1
  • 2
10.50/m² per month
More

Dolenjska