• Information
 • Equipment
 • description

Real estate details

Real estate type
House Detached
Ad code
273PHA
size
280 m²
parcel
1,327 m²
year of building
2004
flat
Basement + ground floor + attic
year of refurbishing
2017
No. of bedrooms
4
No. of bathrooms
4

Location information

country
Slovenia
region
Ljubljana - suburbs
area
Škofljica
location
Vrh nad Želimljami

Property equipment

Equipment

 • Floor heating
 • Central heating
 • LPG
 • Heating with a heat pump
 • Interphone
 • Underfloor heating
 • Alarm
 • Video surveillance
 • Protection
 • Phone
 • ISDN
 • ADSL
 • FTTH
 • Cable TV
 • Cable internet
 • Garden
 • Enclosed garden
 • Washing machine
 • Dishwasher
description

Škofljica - Vrh nad Želimljami / Samostojna eno ali dvodružinska hiša /  V osrčju narave / Veliko zemljišče

V vasi Vrh nad Želimljami prodamo samostojno eno ali dvodružinsko hišo, ki je bila zgrajena leta 2004 in meri cca. 280 m2 bruto oz. cca. 210 m2 neto površine in stoji na zemljišču velikosti 1.327 m2.

Hiša obsega 3 etaže (klet + pritličje + nadstropje) in neizdelano podstrešje (kjer je mogoče izdelati dodatne bivalne površine).

V kleti hiše je garaža za 2 avtomobila s pomožnimi prostori. V pritličju in nadstropju so bivalne površine. Hišo je mogoče preurediti tudi v dvostanovanjsko.

Velikost

Skupna površina hiše meri cca. 280 m2, od tega je cca. 210 m2 bivalne površine. Zemljišče meri 1.327 m2.

Hiša je tlorisnih dimenzij 15 m x 6 m, ki se podaljša v dnevni del dimenzij 8,2 m x 5,3 m.

Razporeditev in lega

Razporeditev prostorov po etažah:

 •   Klet (cca. 68,75 m2): veža, garaža za 2 avtomobila, stopnišče, prostor pod stopnicami, utility s tušem, shramba, kurilnica.
 •   Pritličje (cca. 120,84 m2): vetrolov, stopnišče, hodnik, spalnica s svojo veliko kopalnico in pohodno garderobo, kuhinja z jedilnico in odprto veliko dnevno sobo z galerijo, kopalnica s tušem (za goste), delovna soba, 2 terasi.
 •   Nadstropje (cca. 90,2 m2): hodnik, galerija, spalnica, 2 otroški sobi (1 preurejena v kuhinjo), 2 loži.
 •   Podstrešje (cca. 40 m2): neizdelano.

Hiša je projektirana in zgrajena, da lahko funkcionira kot večja hiša za eno družino ali kot dvodružinska, saj je mogoče zgornjo etažo urediti kot samostojno enoto.

Oprema, obnove in posebnosti

 • Zemljišče v celoti ograjeno, pred hišo je ograja na elektriko. Velik del zemljišča je tudi osvetljen. Priiključek za vodo je tudi v garaži in na vrtu za hišo.
 • V letu 2017 je bil opravljen prehod na ogrevanje s toplotno črpalko (letni strošek elektrike je cca. 1.500 EUR).
 • V pritličju sta 2 terasi, za hišo pa tudi kamin in zidana shramba za shranjevanje orodja.
 • Vso stavbno pohištvo je PVC, okna so dvoslojna. Strešna kritina je "Tegola". Fasada ima 10 cm toplotne izolacije. Streha je prav tako ustrezno izolirana.
 • Pohištvo je stvar dogovora.
 • V dnevni sobi je nadstandardna ambientalna osvetlitev. Hiša ima tudi videonadzor, alarmno napravo ter optični priključek za internet.
 • Vsi prostori so ustrezno osvetljeni, hiša ima veliko steklenih površin, kar dodatno poveča občutek prostornosti.
 • Stopnišče znotraj hiše je zidano in obloženo s keramiko (med K in P) ter lesom (med P in M).
 • Ogrevanje prostorov je s pomočjo radiatorjev, v pritličju je tudi talno ogrevanje.

Priključki in ogrevanje

 • Telefon, TV, internet: optika
 • Komunala: dvoprekatna greznica
 • Ogrevanje prostorov: na toplotno črpalko ali na utekočinjen plin
 • Ogrevanje sanitarne vode: toplotna črpalka z zalogovnikom

Parkiranje

Parkira se lahko v garaži (2 avtomobila) ali pred hišo (prostor za 2 - 4 avtomobile).

Lokacija in infrastruktura

Nahaja se v neposredni bližini narave in praktično obdana z zelenimi površinami.

Škofljica je oddaljena 10 km, Ljubljana 15 km, najbližji priključek na AC (Šmarje - Sap) pa 13 km.

Zemljiška knjiga in vseljivost

Hiša ima gradbeno in uporabno dovoljenje ter izdelano energetsko izkaznico.

Vseljivo v minimalno 3eh mesecih.

Pogoji in ostalo

Pogoj lastnika za sklenitev posla: kupec plača davek na promet nepremičnin v višini 2% prodajne cene oz. davčne osnove. Kupec nima stroškov s posredovanjem oz. agencijo.

Škofljica - Vrh nad Želimljami / Detached one or two-family house / In the heart of nature / Large plot of land

In the village of Vrh nad Želimljami, we are selling a detached one or two-family house, which was built in 2004 and measures approx. 280 m2 gross or approx. 210 m2 of net area and stands on a plot of land measuring 1,327 m2.

The house consists of 3 floors (basement + ground floor + attic) and an unfinished attic (where additional living areas can be created).

In the basement of the house there is a garage for 2 cars with utility rooms. There are living areas on the ground floor and attic. The house can also be converted into a two-family house.

Size

The total area of ​​the house measures approx. 280 m2, of which approx. 210 m2 of living space. The land measures 1,327 m2.

The house has floor plan dimensions of 15 m x 6 m, which is extended into a living room with dimensions of 8.2 m x 5.3 m.

Layout and location

Distribution of rooms by floor:

 •       Basement (approx. 68.75 m2): hall, garage for 2 cars, staircase, space under the stairs, utility room with shower, storage room, boiler room.
 •       Ground floor (approx. 120.84 m2): wind tunnel, staircase, corridor, bedroom with its own large bathroom and walk-in wardrobe, kitchen with dining room and large open living room with gallery, bathroom with shower (for guests), study, 2 terraces.
 •       Mansard (approx. 90.2 m2): hallway, gallery, bedroom, 2 children's rooms (1 converted into a kitchen), 2 loggias.
 •       Attic (approx. 40 m2): unfinished.

The house is designed and built so that it can function as a larger house for one family or as a two-family house, since the upper floor can be arranged as an independent unit.

Equipment, renovations and specialties

 •     The land is completely fenced, there is an electric fence in front of the house. A large part of the land is also illuminated. There is also a water connection in the garage and in the garden behind the house.
 •     In 2017, the transition to heating with a heat pump was made (the annual cost of electricity is approx. 1,500 EUR).
 •     There are 2 terraces on the ground floor, and behind the house there is also a fireplace and a brick storage room for storing tools.
 •     All joinery is PVC, the windows are double-glazed. The roof covering is "Tegola". The facade has 10 cm of thermal insulation. The roof is also adequately insulated.
 •     Furniture is negotiable.
 •     The living room has above-standard ambient lighting. The house also has video surveillance and an optical connection for the Internet.
 •     All rooms are adequately lit, the house has many glass surfaces, which further increases the feeling of spaciousness.
 •     The staircase inside the house is brick and lined with ceramics (between K and P) and wood (between P and M).
 •     The rooms are heated with the help of radiators, the ground floor also has underfloor heating.

Connections and heating

 •     Telephone, KTV
 •     Internet: Optics
 •     Utilities: two-compartment septic tank
 •     Space heating: heat pump or liquefied gas
 •     Domestic water heating: heat pump with storage tank

Parking

You can park in the garage (2 cars) or in front of the house (space for 2 - 4 cars).

Location and infrastructure

It is located in close proximity to nature and practically surrounded by green areas.

Škofljica is 10 km away, Ljubljana 15 km, and the nearest AC connection (Šmarje - Sap) is 13 km away.

Land registry and habitability

The house has a building and use permit and an energy certificate.

Moveable in a minimum of 3 months.

The owner's condition for concluding the deal: the buyer pays real estate sales tax in the amount of 2% of the sales price or tax bases. The buyer does not have to pay for mediation or agency.

Škofljica - Vrh nad Želimljami / Freistehendes Ein- oder Zweifamilienhaus / Mitten in der Natur / Großes Grundstück

Im Dorf Vrh nad Želimljami verkaufen wir ein freistehendes Ein- oder Zweifamilienhaus, das im Jahr 2004 gebaut wurde und ca. 280 m2 brutto bzw ca. 210 m2 Nettofläche und steht auf einem 1.327 m2 großen Grundstück.

Das Haus besteht aus 3 Stockwerken (Keller + Erdgeschoss + Dachgeschoss) und einem unausgebauten Dachgeschoss (wo zusätzliche Wohnräume geschaffen werden können).

Im Untergeschoss des Hauses befindet sich eine Garage für 2 Autos mit Hauswirtschaftsräumen. Im Erdgeschoss und Dachgeschoss befinden sich Wohnräume. Das Haus kann auch zu einem Zweifamilienhaus umgebaut werden.

Größe

Die Gesamtfläche des Hauses misst ca. 280 m2, davon ca. 210 m2 Wohnfläche. Das Grundstück misst 1.327 m2.

Das Haus hat Grundrissabmessungen von 15 m x 6 m, die zu einem Wohnzimmer mit Abmessungen von 8,2 m x 5,3 m erweitert werden.

Anordnung und Lage

Aufteilung der Zimmer nach Stockwerk:

 •       Untergeschoss (ca. 68,75 m2): Flur, Garage für 2 Autos, Treppenhaus, Raum unter der Treppe, Hauswirtschaftsraum mit Dusche, Abstellraum, Heizungsraum.
 •       Erdgeschoss (ca. 120,84 m2): Windkanal, Treppenhaus, Flur, Schlafzimmer mit eigenem großen Badezimmer und begehbarem Kleiderschrank, Küche mit Esszimmer und großem offenem Wohnzimmer mit Galerie, Badezimmer mit Dusche (für Gäste), Arbeitszimmer, 2 Terrassen.
 •       Mansarde (ca. 90,2 m2): Diele, Galerie, Schlafzimmer, 2 Kinderzimmer (1 davon zur Küche umgebaut), 2 Loggien.
 •       Dachboden (ca. 40 m2): unausgebaut.

Das Haus ist so konzipiert und gebaut, dass es als größeres Haus für eine Familie oder als Zweifamilienhaus genutzt werden kann, da das Obergeschoss als eigenständige Einheit eingerichtet werden kann.

Ausstattung, Renovierungen und Spezialitäten

 •     Das Grundstück ist komplett eingezäunt, vor dem Haus befindet sich ein Elektrozaun. Ein großer Teil des Landes ist auch beleuchtet. Es gibt auch einen Wasseranschluss in der Garage und im Garten hinter dem Haus.
 •     2017 erfolgte die Umstellung auf Heizung mit Wärmepumpe (die jährlichen Stromkosten betragen ca. 1.500 EUR).
 •     Im Erdgeschoss gibt es 2 Terrassen, und hinter dem Haus gibt es auch einen Kamin und einen gemauerten Abstellraum zum Aufbewahren von Werkzeugen.
 •     Alle Tischlerarbeiten sind aus PVC, die Fenster sind doppelt verglast. Die Dacheindeckung ist „Tegola“. Die Fassade hat 10 cm Wärmedämmung. Auch das Dach ist ausreichend isoliert.
 •     Möbel sind verhandelbar.
 •     Das Wohnzimmer verfügt über eine überdurchschnittliche Umgebungsbeleuchtung. Das Haus verfügt außerdem über eine Videoüberwachung und einen optischen Anschluss für das Internet.
 •     Alle Räume sind ausreichend beleuchtet, das Haus hat viele Glasflächen, was das Raumgefühl noch verstärkt.
 •     Die Treppe im Inneren des Hauses ist gemauert und mit Keramik (zwischen K und P) und Holz (zwischen P und M) ausgekleidet.
 •     Die Räume werden mit Hilfe von Radiatoren beheizt, das Erdgeschoss verfügt zusätzlich über eine Fußbodenheizung.

Anschlüsse und Heizung

 •     Telefon, KTV
 •     Internet: Optik
 •     Utilities: Klärgrube mit zwei Abteilen
 •     Raumheizung: Wärmepumpe oder Flüssiggas
 •     Brauchwassererwärmung: Wärmepumpe mit Pufferspeicher

Parken

Sie können in der Garage (2 Autos) oder vor dem Haus (Platz für 2 - 4 Autos) parken.

Lage und Infrastruktur

Es liegt in unmittelbarer Nähe zur Natur und ist praktisch von Grünflächen umgeben.

Škofljica ist 10 km entfernt, Ljubljana 15 km und der nächste Wechselstromanschluss (Šmarje - Sap) ist 13 km entfernt.

Grundbuch und Bewohnbarkeit

Das Haus verfügt über eine Bau- und Nutzungsgenehmigung und einen Energieausweis.

Umzug in mindestens 3 Monaten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen und mehr

Bedingung des Eigentümers für den Geschäftsabschluss: Der Käufer zahlt die Grunderwerbssteuer in Höhe von 2 % des Verkaufspreises bzw Steuergrundlagen. Der Käufer muss für Vermittlung bzw. Vermittlung nichts bezahlen Agentur.

Škofljica - Vrh nad Želimljami / Casa singola o bifamiliare / Nel cuore della natura / Ampio appezzamento di terreno

Nel villaggio di Vrh nad Želimljami, vendiamo una casa unifamiliare o bifamiliare, costruita nel 2004 e misura ca. 280 m2 lordi o ca. 210 mq di superficie netta e sorge su un lotto di terreno di 1.327 mq.

La casa è composta da 3 piani (seminterrato + piano terra + mansarda) e un sottotetto al grezzo (dove è possibile creare ulteriori zone giorno).

Nel seminterrato della casa c'è un garage per 2 auto con locali tecnici. Ci sono zone giorno al piano terra e mansarda. La casa può essere trasformata anche in bifamiliare.

Dimensione

La superficie totale della casa misura ca. 280 mq, di cui ca. 210 m2 di spazio vitale. Il terreno misura 1.327 m2.

La casa ha dimensioni in pianta di 15 m x 6 m, che si estende in un soggiorno con dimensioni di 8,2 m x 5,3 m.

Disposizione e posizione

Distribuzione degli ambienti per piano:

 •       Piano interrato (ca. 68,75 m2): ingresso, garage per 2 auto, scala, vano sottoscala, ripostiglio con doccia, ripostiglio, locale caldaia.
 •       Piano terra (ca. 120,84 m2): galleria del vento, scala, corridoio, camera da letto con proprio ampio bagno e cabina armadio, cucina con sala da pranzo e ampio soggiorno aperto con soppalco, bagno con doccia (per ospiti), studio, 2 terrazzi.
 •       Mansarda (ca. 90,2 m2): corridoio, soppalco, camera da letto, 2 camerette (1 trasformata in cucina), 2 logge.
 •       Mansarda (ca. 40 m2): al grezzo.

La casa è progettata e costruita in modo da poter funzionare come una casa più grande per un nucleo familiare o come una casa bifamiliare, poiché il piano superiore può essere organizzato come unità indipendente.

Attrezzature, ristrutturazioni e specialità

 •     Il terreno è completamente recintato, c'è un recinto elettrico davanti alla casa. Anche gran parte del terreno è illuminata. C'è anche un allaccio idrico nel garage e nel giardino dietro casa.
 •     Nel 2017 è stato effettuato il passaggio al riscaldamento con pompa di calore (il costo annuo dell'energia elettrica è di circa 1.500 euro).
 •     Ci sono 2 terrazze al piano terra, e dietro la casa c'è anche un camino e un ripostiglio in muratura per riporre gli attrezzi.
 •     Tutta la falegnameria è in PVC, le finestre sono con doppi vetri. La copertura del tetto è "Tegola". La facciata ha 10 cm di isolamento termico. Anche il tetto è adeguatamente coibentato.
 •     I mobili sono negoziabili.
 •     Il soggiorno ha un'illuminazione ambientale superiore allo standard. La casa dispone anche di videosorveglianza e connessione ottica per Internet.
 •     Tutti gli ambienti sono adeguatamente illuminati, la casa ha molte superfici vetrate, che aumentano ulteriormente la sensazione di spaziosità.
 •     La scala all'interno della casa è in mattoni e rivestita di ceramica (tra K e P) e legno (tra P e M).
 •     Gli ambienti sono riscaldati con l'ausilio di termosifoni, il piano terra dispone anche di riscaldamento a pavimento.

Attacchi e riscaldamento

 •     Telefono, KTV
 •     Internet: ottica
 •     Servizi: fossa settica a due scomparti
 •     Riscaldamento ambiente: pompa di calore o gas liquefatto
 •     Riscaldamento acqua sanitaria: pompa di calore con accumulo

Parcheggio

È possibile parcheggiare in garage (2 auto) o davanti alla casa (spazio per 2 - 4 auto).

Posizione e infrastruttura

Si trova in prossimità della natura e praticamente immerso nel verde.

Škofljica si trova a 10 km, Lubiana a 15 km e il collegamento AC più vicino (Šmarje - Sap) si trova a 13 km.

Catasto e abitabilità

La casa dispone di licenza edilizia e uso e certificato energetico.

Spostabile in un minimo di 3 mesi.

Termini e condizioni e altro

Condizione del proprietario per concludere l'affare: l'acquirente paga l'imposta sulle vendite immobiliari nella misura del 2% del prezzo di vendita o basi imponibili. L'acquirente non deve pagare per la mediazione o agenzia.

Škofljica - Vrh nad Želimljami / Частный дом на одну или две семьи / На лоне природы / Большой участок земли

В деревне Врх-над-Желимлями мы продаем отдельно стоящий дом на одну или две семьи, который был построен в 2004 году и имеет размеры ок. 280 м2 брутто или ок. 210 м2 чистой площади и стоит на земельном участке площадью 1327 м2.

Дом состоит из 3-х этажей (подвал + цокольный этаж + мансарда) и недостроенного чердака (где можно создать дополнительные жилые помещения).

В подвале дома есть гараж на 2 машины с подсобными помещениями. Есть жилые помещения на первом этаже и чердаке. Дом также может быть преобразован в дом на две семьи.

Размер

Общая площадь дома составляет ок. 280 м2, из которых ок. 210 м2 жилой площади. Площадь земли составляет 1327 м2.

План дома имеет размеры 15 м х 6 м, которые переходят в гостиную размером 8,2 м х 5,3 м.

Планировка и расположение

Распределение номеров по этажам:

 •       Подвал (ок. 68,75 м2): холл, гараж на 2 машины, лестница, пространство под лестницей, подсобное помещение с душем, кладовая, котельная.
 •       Первый этаж (около 120,84 м2): аэродинамическая труба, лестница, коридор, спальня с собственной большой ванной комнатой и гардеробной, кухня со столовой и большая открытая гостиная с галереей, ванная комната с душем (для гостей), кабинет, 2 террасы.
 •       Мансарда (ок. 90,2 м2): прихожая, галерея, спальня, 2 детские комнаты (одна из них переоборудована в кухню), 2 лоджии.
 •       Мансарда (ок. 40 м2): без отделки.

Дом спроектирован и построен таким образом, чтобы он мог функционировать как большой дом для одной семьи или как дом для двух семей, поскольку верхний этаж можно обустроить как независимую единицу.

Оборудование, ремонт и спец.

 •     Земля полностью огорожена, перед домом стоит электрический забор. Большая часть земли также освещена. Также есть водопровод в гараже и в саду за домом.
 •     В 2017 году осуществлен переход на отопление тепловым насосом (годовые затраты на электроэнергию около 1500 евро).
 •     На первом этаже 2 террасы, а за домом также есть камин и кирпичная кладовая для хранения инструментов.
 •     Все столярные изделия из ПВХ, окна с двойным остеклением. Кровельное покрытие «Тегола». Фасад имеет 10 см теплоизоляции. Крыша также хорошо утеплена.
 •     Мебель обсуждается.
 •     В гостиной есть сверхстандартное окружающее освещение. В доме также есть видеонаблюдение и оптическое подключение для интернета.
 •     Все комнаты достаточно освещены, в доме много стеклянных поверхностей, что еще больше увеличивает ощущение простора.
 •     Лестница внутри дома кирпичная, облицованная керамикой (между К и П) и деревянной (между П и М).
 •     Комнаты отапливаются с помощью радиаторов, на первом этаже полы с подогревом.

Подключения и отопление

 •     Телефон, КТВ
 •     Интернет: Оптика
 •     Коммуникации: двухкамерный септик.
 •     Отопление помещения: тепловой насос или сжиженный газ
 •     Нагрев воды для бытовых нужд: тепловой насос с накопительным баком

Стоянка

Вы можете припарковаться в гараже (2 машины) или перед домом (место на 2-4 машины).

Расположение и инфраструктура

Он расположен в непосредственной близости от природы и практически окружен зелеными насаждениями.

Шкофлица находится в 10 км, Любляна - в 15 км, а ближайшая станция переменного тока (Шмарье - Сап) - в 13 км.

Земельный кадастр и обитаемость

Дом имеет разрешение на строительство и использование и энергетический сертификат.

Возможность переезда минимум через 3 месяца.

Условия и многое другое

Условие собственника при заключении сделки: покупатель уплачивает налог с продажи недвижимости в размере 2% от цены продажи или налоговые базы. Покупатель не должен платить за посредничество или агентство.

Building energy certificate

Required heat for heating
Class D
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
G
0 15 35 60 105 150 210 300+

Similar real estates nearby

Ljubljana - suburbs, Komenda
 • House Detached
 • PH25380RL
 • 270 m²
 • 823 m²
 • 1997
370,000
More
Ljubljana - suburbs, Škofljica
 • House Detached
 • PH25315UT
 • 296 m²
 • 646 m²
 • 1999
390,000 €
350,000
More
Ljubljana - suburbs, Vrhnika
 • House Detached
 • PH23808ND
 • 300 m²
 • 1,121 m²
 • 2013
580,000
More
Ljubljana - suburbs, Medvode, Spodnja Senica
 • House Detached
 • PH229012655590888PJ
 • 321 m²
 • 660 m²
 • 2012
359,000
More

Ljubljana - suburbs

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.