• Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
Land For building
Ad code
RE ID 941
parcel
4,851 m²

Location information

country
Slovenia
region
Ljubljana - suburbs
area
Komenda
location
Podboršt pri Komendi
Description

Zemljišča za stanovanjsko gradnjo na tržno zanimivi lokaciji

 • Nepremičnina ima izredno prijetno lokacijo v manjšem, mirnem naselju, ki leži v zaledju navezave Kranj, Ljubljana, Kamnik. Lokacija je priljubljena zaradi svoje umeščenosti v zeleno krajino spodnje Gorenjske, udobja, ki ga s svojo infrastrukturo, kljub majhnosti, nudijo manjša naselja ter odličnih prometnih povezav (lepo urejene lokalne ceste, bližina avtoceste, bližina letališča). 
 • Zemljišča so predvidena za individualno stanovanjsko pozidavo (3.990 m²) in za kmetijska zemljišča, pri katerih je mogoča uporaba kot funkcionalna zemljišča (861 m²).
 • Predmet prodaje vključuje tudi solastniški delež na dostopnih cestah parcelnih številk 609, 610, 611 ter 612 v skupni površini 1.189 m².

Priložnost za stanovanjski projekt, ki se lahko hitro povrne
Zemljišče je že razdeljeno na parcele in locirano v izredno prijetno okolje, priljubljeno med mladimi družinami, ki želijo bivati v blizu narave, v mirnem okolju, ki pa je vseeno odlično prometno povezano in z vsem urbanim udobjem v bližini. 
Potencialni investitor bo lahko na zemljišču z nekaj vložka v kratkem času razvil tržno zanimiv stanovanjski projekt z visoko dodano vrednostjo.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

V ceno ni vključen pripadajoči davek.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Land for residential construction in a marketable location

The property has an extremely pleasant location in a small, quiet settlement, which lies in the hinterland of the connection between Kranj, Ljubljana and Kamnik. The location is popular due to its location in the green landscape of lower Gorenjska, the comfort offered by smaller settlements with their infrastructure, despite its small size, and excellent transport connections (well-maintained local roads, proximity to the highway, proximity to the airport).
The land is intended for an individual residential building (3,990 m²) and for agricultural land that can be used as functional land (861 m²).
The subject of sale also includes a co-ownership share on the access roads of plot numbers 609, 610, 611 and 612 in a total area of 1,189 m².

An opportunity for a residential project with a quick payback
The land has already been divided into plots and is located in an extremely pleasant environment, popular among young families who want to live close to nature, in a quiet environment, which is nevertheless perfectly connected by transport and with all urban amenities nearby.
A potential investor will be able to develop a market-interesting residential project with a high added value on the land with some investment in a short time.

The property is sold on a view-purchase basis.

If you are interested in buying a property, we kindly request you submit your indicative offer or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible.

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Similar real estates nearby

Ljubljana - suburbs, Medvode, Smlednik
 • Land For building
 • PZ35992457980008AB
 • 1,385 m²
 • 1,385 m²
589,000
More
Ljubljana - suburbs, Vodice
 • Land For building
 • PZ169012668590783PJ
 • 1,040 m²
279,000
More
Ljubljana - suburbs, Mengeš
 • Land For building
 • PZ25747JD
 • 504 m²
 • 2
325,000
More
Ljubljana - suburbs, Komenda
 • Land For building
 • PZ25697JD
 • 1,283 m²
282,260
More
Ljubljana - suburbs, Medvode
 • Land For building
 • PZ24902UT
 • 3,500 m²
 • 1958
449,000
More

Ljubljana - suburbs