Filter 7
  • Information
  • Description

Real estate details

Real estate type
Land For building
Ad code
PZ02216
parcel
13,379 m²

Location information

country
Slovenia
region
Podravska
area
Maribor
location
Koroška vrata
Description

Maribor,  Koroška  vrata,  stavbno zemljišče urejeno  z veljavnim OPPN  za  stanovanjsko in večstanovanjsko  gradnjo, na obrežju  reke Drave.

Zanimiva mestna četrt  Maribora  imenovana  Koroška  vrata  je  urbani predel   na  levem bregu  Drave ter je pretežno stanovanjska četrt  s kompleksi izobraževalnih centrov (s sedmimi  fakultetami,  štirimi srednjimi  šolami ter  študentskimi domovi….).  

V mestni četrti je Kopališče Pristan, športno rekreacijsko območje  Ljudski vrt in Fontana - medicinsko termalni center, tu je tudi več sprehajalno - rekreacijskih poti (ob Dravi, po Vinarski ulici do Račjega dvora ter po kostanjevem drevoredu, po kamniškem drevoredu, po Vrbanskem platoju,  preko Lenta   do  centra  mesta).  Le  20  minut  hoda je  do centra mesta z  vsemi  vsebinami, storitvami in ustanovami,   pomembnimi za  sodobne  pogoje bivanja.

Zemljišče, ki ga  prodajamo   leži  na  SZ robu mestne  četrti,  kjer na  svoji severni strani  meji na   polja in travnike,  na zahodni  strani  poteka  ob  obrežju reke  Drave, na  južni  strani  pa območja  meji na  obstoječe  stanovanjsko naselje,  pretežno  grajeno kot  vrstne  hiše.   

Zemljišče  meri 13.379  m2,  ter je  v  celoti  opredeljeno kot  stavbno zemljišče.  Za  območje, ki ga  predstavlja predmetno zemljišče  je  sprejet in veljaven Občinski  podrobni  prostorski  načrt ( OPPN). za del območja Rotovž 5S, (stanovanjsko območje ob Bezenškovi ulici) v Mestni občini Maribor -   v nadaljevanju  sledi  nekaj osnovnih  pogojev (opis dopustnih dejavnosti,  in  gradenj):  

Območje je opredeljeno kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja, površine so pretežno namenjene bivanju in spremljajočim dejavnostim za oskrbo lokalnega prebivalstva.

(3) Vrste dopustnih objektov – (med drugim)

Stanovanjske stavbe:

− enostanovanjske

− dvostanovanjske stavbe,

− večstanovanjske stavbe.

Nestanovanjske stavbe in drugi gradbeno inženirski objekti:

− garaže in pokrita parkirišča, kolesarnice,

− objekti prometne infrastrukture,

− cevovodi, komunikacijska omrežja, elektroenergetski vodi.

Enostavni objekti:

− majhna stavba (nadstrešnica, zimski vrt, lopa, uta, senčnica,letna kuhinja, vetrolov…),

− pomožni objekti v javni rabi

− ograja do višine 1,6 m

− podporni zid,

− priključek na objekte GJI in daljinskega ogrevanja.

Celotno območje ki zajema  predmetno zemljišče  je  razdeljeno na  dve  osnovni   območji, ki se vsebinsko  dopolnjujeta:

(Območje 1 je locirano na zahodnem delu in je namenjeno gradnji vrstnih stanovanjskih

stavb.

Južni del je namenjen vrstnim enostanovanjskim stavbam in sestoji iz dveh nizov;

- streha objekta je ravna ali dvokapna – v primeru dvokapnice mora biti sleme vzporedno s

plastnicami, ravna streha se lahko izvede kot zelena streha ali pohodna,

- maksimalna etažnost objekta: P+1 ob višini etaže max.3,5m,

- maksimalna velikost levega niza je 12x48 m in desnega niza 12x32 m s toleranco + 1,0

m (objekti so lahko tudi manjših tlorisnih dimenzij),

- fasada objekta je toplotno izolativna,

- parkiranje je pred objekti (možnost nadstrešnice), za obiskovalce pa na skupnem

parkirišču ob dovozni cesti,

- oblikovanje vseh stavb mora biti enotno (oblika strehe, obdelava fasad, nadstrešnice).

Severni del je namenjen vrstnim dvostanovanjskim hišam, ki so glede na konfiguracijo

terena oblikovane kot kaskadne hiše:

- streha objekta je ravna ali v naklonu in se lahko izvede kot zelena streha ali pohodna

__________________________________

Območje 2 je locirano na vzhodnem delu in je namenjeno gradnji dveh večstanovanjskih

vila blokov:

− streha objekta je ravna, lahko se izvede kot zelena streha,

− maksimalna etažnost objekta: K+P+2 ob standardni višini etaže max.3,5m, preseganje -

− višine je dovoljeno za namestitev klimatskih naprav in podobnih naprav,

− maksimalna velikost je 14 x 22 m s toleranco + 1,0 m (objekti so lahko tudi manjših

tlorisnih dimenzij),

− fasada objekta je toplotno izolativna, v svetlih pastelnih barvah z uporabo naravnih

materialov,

- parkiranje je v skupni podzemni garaži

Obstoječi veljavni  OPPN  je  možno,  seveda skladno s pogoji OPN Občine Maribor,    dopolniti ali spremeniti,  oziroma uskladiti  z  potrebami  in idejnimi zasnovami bodočega  investitorja (  npr.  večstanovanjska gradnja,  gradnja  oskrbovanih stanovanja,   gradnja  domov  za ostarele in  ostali podobni  aktualni investicijski projekti).         

Prodajalec pogojuje prodajo s tem, da mu kupec povrne del stroškov, ki nastanejo pri prodaji nepremičnine.

Prosimo  stranke, ki jih  nepremičnina zanima,  da za vse informacije pokličejo  našo  družbo Makler Bled d.o.o.,  obenem pa se bomo  lahko dogovorili za ogled nepremičnine. 

 

 

 

 

Maribor, Koroška vrata, building land regulated by the valid OPPN for residential and multi-residential construction, on the banks of the river Drava.

The interesting urban quarter of Maribor called Koroška vrata (Koroška Gate) is an urban area on the left bank of the Drava and is predominantly a residential quarter with complexes of educational centres (with seven faculties, four secondary schools and student hostels....).  

There are also several walking and recreational paths (along the Drava, along Vinarska Street to Račje dvůr and along Chestnut Avenue, Kamnik Avenue, Vrbanska Plateau, across Lent to the city centre). It is only a 20-minute walk to the city centre with all the amenities, services and institutions important for modern living conditions.

The land for sale is located on the NW edge of the urban quarter, where on its northern side it borders on fields and meadows, on the western side it runs along the banks of the Drava River, and on the southern side the area borders on an existing residential area, mainly built as terraced houses.   

The site measures 13 379 m2 and is entirely classified as building land.  For the area represented by the land in question there is an adopted and valid Municipal Detailed Spatial Plan (OPPN) for the part of the Rotovž 5S area (residential area along Bezenškova Street) in the Municipality of Maribor - the following are some of the basic conditions (description of permissible activities, and constructions):  

The area is defined as building land in the settlement regulation area, the areas are predominantly intended for housing and accompanying activities for the provision of services to the local population.

(3) Types of permissible buildings - (among others)

Residential buildings:

- single dwellings

- two-apartment buildings,

- multi-dwelling buildings.

Non-residential buildings and other civil engineering structures:

- Garages and covered parking areas, cycle sheds,

- transport infrastructure facilities,

- pipelines, communication networks, power lines.

Simple structures:

- Small building (carport, conservatory, shed, birdhouse, sunroom, summer kitchen, windbreak, etc.),

- ancillary buildings in public use

- fence up to a height of 1,6 m

- retaining wall,

- connection to public utility and district heating installations.

The entire area of the subject site is divided into two basic areas, which complement each other in terms of content:

(Area 1 is located in the western part and is intended for the construction of terraced housing)

The southern part is dedicated to terraced single-family dwellings and consists of two arrays;

- the roof of the building shall be flat or pitched - in the case of pitched roofs, the ridge shall be parallel with

The flat roof may be implemented as a green roof or as a walk-on roof,

- maximum height of the building: P+1 with a maximum storey height of 3,5m,

- the maximum size of the left-hand bay is 12x48 m and the right-hand bay is 12x32 m, with a tolerance of + 1,0

m (buildings may also have smaller floor plan dimensions),

- the façade of the building shall be thermally insulating,

- parking is in front of the buildings (possibility of a carport) and for visitors on a common

parking for visitors is provided in a shared car park along the access road,

- the design of all buildings must be uniform (roof shape, façade treatment, canopies).

The northern part is intended for semi-detached houses, which, depending on the configuration

the terrain configuration:

- the roof of the building is flat or pitched and can be implemented as a green roof or a walk-on roof

__________________________________

Area 2 is located in the eastern part and is intended for the construction of two multi-dwelling houses

villa blocks:

- the roof of the building is flat and can be implemented as a green roof,

- maximum building height: K+P+2 with a standard storey height of max.3,5m, exceeding -

- height is allowed for the installation of air-conditioning and similar installations,

- the maximum size is 14 x 22 m with a tolerance of + 1,0 m (buildings may also be smaller

floor plan dimensions),

- the façade of the building shall be thermally insulating, in light pastel colours, using natural

materials,

- parking in a shared underground garage

The existing valid OPPN can be supplemented or changed, of course in accordance with the conditions of the OPN of the Municipality of Maribor, or adapted to the needs and conceptual designs of the future investor (e.g. multi-family housing, construction of assisted living apartments, construction of retirement homes and other similar current investment projects).

Similar real estates nearby

Podravska, Slovenska Bistrica
  • Land For building
  • RE ID 6114
  • 62,700 m²
1,380,000
More

Podravska