Filter 7
 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
House Semi-detached
Ad code
RE ID 940
size
724 m²
parcel
1 m²
year of building
2009

Location information

country
Slovenia
region
Ljubljana
area
Bežigrad
location
Bežigrad
Description

Nepremičnina, ki se prodaja kot celota, predstavlja dva nedokončana dvostanovanjska objekta, v naravi dva dvojčka, zgrajena do III. gradbene faze, ki se nahajata na odlični lokaciji v urejenem naselju v Mali vasi za Bežigradom, in sicer:

1/ objekt z oznako A-2 na zemljišču v izmeri 495 m2 (ID znak parcela 1735 237/20 in 1735 237/17), z dvema stanovanjskima enotama s skupno NTP (po projektni dokumentaciji) 349,10 m2 oz. 172,00 in 177,10 m2 NTP vsake stanovanjske enote, na naslovih Mala vas 21b in 21c, Ljubljana ter
 
2/ objekt z oznako A-3 na zemljišču v izmeri 692 m2 (ID znak parcela 1735 237/19, 1735 237/18 in 1735 237/2), z dvema stanovanjskima enotama s skupno NTP (po projektni dokumentaciji) 374,70 m2 oz. 184,80 in 189,90 m2 NTP vsake stanovanjske enote, na naslovih Mala vas 21d in 21e, Ljubljana. 

Vsaka stanovanjska enota obsega tri etaže - klet, pritličje in podstrešje. Za vsako enoto sta po projektni dokumentaciji predvideni dve zunanji parkirni mesti in dostop na zelenico.

Dostop do gradbišča je iz občinske ceste ID znak parcela 1735 1810/12 in preko parcel ID znak 1735 237/10, 1735 237/11, 1735 237/12 ter 1735 237/16, ki so v solastništvu v deležu do 4/9 in so predmet prodaje skupaj z objekti.

Objekta sta bila do cca. III. gradbene faze zgrajena leta 2009. Komunalna infrastruktura ni izvedena, priključki se nahajajo v bližini.

Za objekta je bilo leta 2022 pridobljeno novo gradbeno dovoljenje. Izvedena dela deloma odstopajo od nove projektne dokumentacije in sicer pri frčadah, napuščih, vhodih v objekte, ..., kar uskladi kupec v sklopu dokončanja v lastni režiji.

Nepremičnina predstavlja izvrstno investicijsko priložnost, zato je predvidena prodaja vmesnemu kupcu/investitorju, po načelu videno-kupljeno.

V ceno ni vključen pripadajoči davek (9,5 % DDV), ki ga plača kupec.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

_________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

The property, which is being sold as a whole, represents two unfinished two-apartment buildings, in nature two twins, built up to III. construction phase, which is located in an excellent location in a neat settlement in Mali vas behind Bežigrad, namely:

1/ building marked A-2 on a plot of land measuring 495 m2 (plot ID number 1735 237/20 and 1735 237/17), with two residential units with a total NTP (according to project documentation) of 349.10 m2 or 172.00 and 177.10 m2 NTP of each residential unit, at the addresses Mala vas 21b and 21c, Ljubljana and.

2/ building marked A-3 on land measuring 692 m2 (plot ID number 1735 237/19, 1735 237/18 and 1735 237/2), with two residential units with a total NTP (according to project documentation) 374.70 m2 . or 184.80 and 189.90 m2 NTP of each residential unit, at the addresses Mala vas 21d and 21e, Ljubljana.

Each residential unit comprises three floors - basement, ground floor and attic.

According to the project documentation, two outdoor parking spaces and access to the green area are planned for each unit. Access to the construction site is from the municipal road plot ID 1735 1810/12 and through the plot ID 1735 237/10, 1735 237/11, 1735 237/12 and 1735 237/16, which is co-owned in a share of up to 4/9 and . are subject to sale together with the facilities. The building was up to approx. III. construction phase built in 2009.

Communal infrastructure is not implemented, connections are located nearby. A new building permit was obtained for the building in 2022. The performed works partially deviate from the new project documentation, namely in the case of eaves, eaves, entrances to buildings, etc., which the buyer coordinates as part of the completion under his own direction. The property represents an excellent investment opportunity, which is why it is intended to be sold to an intermediate buyer/investor, according to the seen-purchase principle.

The price does not include the corresponding tax (9.5% VAT), which is paid by the buyer.

If you are interested in buying a property, we kindly request you submit your indicative offer or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible.

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Similar real estates nearby

Ljubljana, Bežigrad
 • House Detached
 • PH2599246448058KK
 • 389 m²
 • 613 m²
 • 2011
 • 4
 • 2
 • 7
1,350,000
More
Ljubljana, Bežigrad
 • House Detached
 • PH99999997997493AB
 • 400 m²
 • 400 m²
 • 2010
 • 5
 • 3
 • 6
1,080,000
More
Ljubljana, Vič Rudnik, Kolezija
 • House Double flat
 • PH1811685907991PJ
 • 157 m²
 • 245 m²
 • 2023
 • 3
 • 3
895,000
More
Ljubljana, Vič Rudnik, Kolezija
 • House Semi-detached
 • PH1911685907991PJ
 • 157 m²
 • 245 m²
 • 2023
 • 3
 • 3
895,000
More
1,290,000
More
Ljubljana, Vič Rudnik, Kolezija
 • House Double flat
 • PH2599246447904DH
 • 168 m²
 • 309 m²
 • 2023
980,000 €
895,000
More

Ljubljana