Filter 7
 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
Holiday Home House
Ad code
RE ID 5079
size
2,374 m²
parcel
1 m²
year of building
1890
year of refurbishing
2001

Location information

country
Croatia
region
Primorje-Gorski Kotar
area
Opatija
location
Opatija
Description

Spomeniško zaščitena vila v slogu historicizma leži v središču obmorskega letovišča Opatija, nekoliko odmaknjena od glavne ceste in le približno 5 min hoje oddaljena od obale.

Stavba ima 6 etaž, klet in pritličje sta trenutno namenjeni poslovni rabi (1.347 m2), ostale etaže so stanovanjske (1.026 m2).

Večji del kletne etaže je zaradi konfiguracije terena vkopane, del je v nivoju terena. Etažni elaborat izkazuje veliko majhnih prostorov (31), ki pa so v naravi ločeni zgolj s steklenimi stenami.

Pritlična etaža je dostopna po glavnem stopnišču z južne strani in preko glavnega vhoda na severni strani objekta. Osrednji prostor sestavljajo dvorana, ki v višino sega čez 3 etaže, z galerijami in stranski prostori. Klet in pritlična etaža sta bili pred leti v celoti restavrirani. Takrat je bil objekt zasnovan kot nakupovalno središče (K+P) z manjšimi butičnimi trgovinami (zato majhni posamezni deli stavbe). Trgovski center je bil odprt med letoma 2004 in 2007, od takrat naprej je stavba prazna.

Stanovanjski del ima ločen vhod iz vzhodne strani in lastno stopnišče. Skupaj obsega 12 stanovanjskih enot, ki so potrebne temeljite obnove.

Enkratna investicijska priložnost

 • Vila je na območju s prevladujočo stanovanjsko  rabo (oznaka M1) in z možnostjo dodatne gradnje M1.1 (dovoljena gradnja stanovanjskih, poslovno-stanovanjskih, večstanovanjskih, javnih in družbenih objektov ter hotela), kar bodočemu lastniku ponuja ogromno možnosti za profitabilen razvoj.
 • Zahodno od stavbe je občinsko plačljivo parkirišče, katerega ima občina namen v celoti porušiti in graditi nov garažni objekt (kot javno-zasebno partnerstvo), zato se investitorju ponuja možnost tržnega razvoja vile skupaj z garažno hišo.
 • Vila Operetta se lahko zaradi svoje vidnosti, prepoznavnosti in ekskluzivne lokacije brez težav integrira v konkurenčen turistični in gostinski trg v Opatiji.

V ceno ni vključen pripadajoči davek.

Opatija – biser Kvarnerja

Opatija z bogato zgodovino in kulturo očara tudi s prvovrstnimi hoteli oz. kongresnimi centri, čudovito urejenimi parki, wellness centri za oddih in sprostitev ter neskončno ustrežljivim osebjem, ki razvaja s številnimi gurmanskimi specialitetami in prvovrstnimi vini.

Kot nekdaj elitno wellness središče avstro-ogrske aristokracije je tako Opatija že od svojih turističnih začetkov gostila ugledne obiskovalce, od princes do kraljev, dandanes pa Opatijo radi obiščejo vplivni poslovneži in zvezdniki.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

The listed villa in the historicist style is located in the center of the seaside resort of Opatija, slightly removed from the main road and only about a 5-minute walk from the coast.

The building has 6 floors, the basement and ground floor are currently intended for commercial use (1,347 m2), the other floors are residential (1,026 m2).

Due to the configuration of the terrain, the greater part of the basement floor is dug in, part of it is at ground level. The floor plan shows many small rooms (31), which in nature are only separated by glass walls.

The ground floor is accessible via the main staircase from the south side and via the main entrance on the north side of the building. The central space consists of a hall, which reaches over 3 floors in height, with galleries and side rooms. The basement and ground floor were completely restored years ago. At that time, the building was designed as a shopping center (K+P) with smaller boutique shops (hence small individual parts of the building). The shopping center was opened between 2004 and 2007, since then the building has been empty.

The residential part has a separate entrance from the east side and its own staircase. It comprises a total of 12 residential units that require thorough renovation.

A unique investment opportunity

The villa is located in an area with predominant residential use (designation M1) and with the possibility of additional construction M1.1 (permitted construction of residential, commercial-apartment, multi-apartment, public and social buildings and a hotel), which offers the future owner enormous opportunities for profitable development.
To the west of the building is a municipal paid parking lot, which the municipality intends to completely demolish and build a new garage facility (as a public-private partnership), so the investor is offered the possibility of market development of the villa together with the garage building.
Due to its visibility, recognition and exclusive location, Villa Operetta can easily integrate into the competitive tourist and hospitality market in Opatija.
The price does not include the corresponding tax.

Opatija - the pearl of Kvarner

Opatija, with its rich history and culture, also fascinates with first-class hotels or congress centers, beautifully landscaped parks, wellness centers for rest and relaxation, and endlessly helpful staff who spoil you with many gourmet specialties and first-class wines.

As the former elite wellness center of the Austro-Hungarian aristocracy, Opatija has hosted distinguished visitors from its beginnings as a tourist destination, from princesses to kings, and nowadays influential businessmen and celebrities like to visit Opatija.

The price does not include the corresponding tax.

If you are interested in buying or renting a property, we kindly request you submit your indicative offer by either filling out the form provided or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible. 

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/.

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Similar real estates nearby

Primorje-Gorski Kotar, Crikvenica
 • Holiday Home -
 • ID 336800
 • 5,500 m²
 • 2014
10,000,000 €
8,000,000
More
Primorje-Gorski Kotar, Crikvenica, Selce
 • Holiday Home Vacation house
 • H1
 • 5,369 m²
 • 60
8,220,000
More
Primorje-Gorski Kotar, Crikvenica
 • Holiday Home Vacation house
 • t6
 • 5,000 m²
 • 2003
 • 75
8,000,000
More
Primorje-Gorski Kotar, Crikvenica
 • Holiday Home -
 • 664
 • 5,673 m²
 • 2007
0.00/m²
More
Primorje-Gorski Kotar, Crikvenica
 • Holiday Home -
 • 556
 • 5,000 m²
 • 2014
8,000,000
More

Primorje-Gorski Kotar