Business Premises Services, Podravska, Maribor, Studenci

 • For sale
 • 139,000
 • 744 m²
 • 1937

139,000

 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Services
Ad code
RE ID 1929
size
744 m²
parcel
749 m²
year of building
1937

Location information

country
Slovenia
region
Podravska
area
Maribor
location
Studenci
Description

Nepremičnina RE ID 1929 predstavlja dve zemljišči z id znakom 660-1299/1 (površina 565 m2) in 660-1299/2 (površina 184 m2), na katerih stojijo 3 starejši objekti skupne površine  744 m2:
1.) poslovno-stanovanjski objekt št. stavbe 174 (stoječ na parceli 660 1299/1), ki se nahaja na naslovu Ruška cesta 97 v Mariboru. Etažnost: K+P+M. Po podatkih GURS grajen leta 1900. V naravi predstavlja:
- del stavbe 1, poslovni del NTP 162  m2, UTP 54 m2 - glede na GURS podatke.
- del stavbe 2, mansardno stanovanje NTP 182 m2, UTP 104 m2 - glede na GURS podatke.   
- del stavbe 3, trgovski del stavbe, NTP 69,60 m2 - glede na GURS podatke.   
- del stavbe 4, za industrijsko rabo, NTP 69,60 m2 - glede na GURS podatke. 

2.) gospodarsko poslopje št. stavbe 175 (stoječ na parceli 660 1299/1). Po podatkih GURS grajen leta 1964. V naravi predstavlja:
- veliko garažno stavbo površine 82,80 m2 - glede na GURS podatke. 

3.) stanovanjski objekt s št. stavbe 172 (stoječ na parceli 660 1299/2) na naslovu Valvasorjeva ulica 98 v Mariboru, Etažnost: K+P+M. Po podatkih GURS zgrajen leta 1937. V naravi predstavlja:
- stanovanje NTP 178 m2, od tega uporabna površina 143 m2 - glede na GURS podatke. 

Nepremičnine, razen mansardnega stanovanja v stavbi 174, so v zelo slabem stanju in niso redno vzdrževane. 

Nepremičnina se nahaja v delu Maribora imenovanem Studenci. V okolici so stanovanjsko poslovne stavbe. Najbližji trgovski center je oddaljen 1 km, center mesta Maribor z vsemi javnimi inštitucijami pa 5 km. 

Maribor je drugo največje mesto v Sloveniji in predstavlja pomembno gospodarsko, prometno, kulturno, izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in zdravstveno središče v severovzhodnem delu Slovenije. Območje mariborske občine je veliko 148 km² in ima več kot 111.000 prebivalcev. 
Maribor ima strateško lego, saj je v neposredni bližini treh sosednjih držav: Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Mesto ima svoje letališče, blizu so močne železniške in avtocestne povezave. 

V ceno ni vključen pripadajoči davek.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Property RE ID 1929 represents two plots of land with id sign 660-1299/1 (surface 565 m2) and 660-1299/2 (surface 184 m2), on which 3 older buildings are built, with a total area of ​​744 m2:
1.) business-residential building no. building 174 (standing on plot 660 1299/1), located at Ruška cesta 97 in Maribor. Floors: K + P + M. According to the GURS, it was built in 1900. In nature, it represents:
- building part no. 1, business part, with net surface 162 m2, usage surface 54 m2 - according to GURS data.
- building part no. 2, attic apartment, with net surface 182 m2, usage surface 104 m2 - according to GURS data.
- building part no. 3, commercial part of the building, with net surface 69.60 m2 - according to GURS data.
- building part no. 4, for industrial use, with net surface 69.60 m2 - according to GURS data.

2.) building no. 175 (standing on plot 660 1299/1). According to the GURS, it was built in 1964. In nature it represents:
- large garage building with surface 82.80 m2 - according to GURS data.

3.) residential building with building no. 172 (standing on plot 660 1299/2) at Valvasorjeva ulica 98 in Maribor, Floors: K + P + M. According to the GURS, it was built in 1937. In nature, it represents:
- apartment with net surface 178 m2, usage surface 143 m2 - according to GURS data.

The property, except for the attic apartment in building 174, is in very poor condition and is not regularly maintained. 

The property is located in the part of Maribor called Studenci. There are residential and commercial buildings in the area. The nearest shopping center is 1 km away, while the center of Maribor with all public institutions is 5 km away. 

Maribor is the second largest city in Slovenia and represents an important economic, traffic, cultural, educational, scientific research and health center in the northeastern part of Slovenia. The area of the Maribor municipality is 148 km long and has more than 111,000 inhabitants.
Maribor has a strategic position, as it is in the immediate vicinity of three neighboring countries: Austria, Hungary and Croatia. The city has its own airport, it is close to rail and highway connections. 

If you are interested in buying a property, we kindly request you submit your indicative offer by either filling out the form provided or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible. 

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/.

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Similar real estates nearby

Podravska, Maribor, Tabor
 • Business Premises Services
 • PP00347DR
 • 80 m²
 • 2000
120,000
More
Podravska, Maribor, Center
 • Business Premises Restaurant
 • PP22901266859150VB
 • 60 m²
 • 1995
190,000
More
Podravska, Maribor, Center
 • Business Premises Multipurpose
 • PP229012668633BJ
 • 59 m²
 • 2007
 • 1
 • 3
137,000
More
Podravska, Maribor, Center
 • Business Premises Office
 • 2127
 • 142 m²
 • 1999
105,000
More
Podravska, Slovenska Bistrica
 • Business Premises Office
 • ML0285
 • 194 m²
 • 1994
 • 2
90,000
More

Podravska