• Information
  • description
  • Video

Real estate details

Real estate type
Land For building
Ad code
TPGornjiPNSV
size
2,504 m²
parcel
2,504 m²

Location information

country
Slovenia
region
Pomurska
area
Gornji Petrovci
location
Gornji Petrovci
area in detail
Podeželje
description

V občini Gornji Petrovci, ki se nahaja v Krajinskem Parku Goričko, prodamo deloma stavbna zemljišča, in deloma kmetijska zemljišča ki se razprostirajo po vinogradniškem pobočju. Od kraja samega, ki se nahaja v dolini ob cesti Hodoš-Murska Sobota, se zemljišča nahajajo približno 5 minute vožnje. Do zemljišč vodi makadamska pot, ki poteka po najvišji točki griča. Lega zemljišč omogoča fantastičen in odprt pogled na celotni jugo-zahodni del krajinskega parka. Zgornji del zemljišča je na začetku dokaj položen potem pa se prelomi v okoli 30 stopinjski naklon. Parcele so komunalno neopremljene, osnovni komunalni priključki potekajo ob vaškem cestišču. Vrh zemljišča je celi dan obsijan s soncem, ostali del pa predvsem v popoldanskem času. Na sosednjima parcelama že stojita vikenda oziroma stanovanjska objekta, ki pa sta primerno oddaljena od stavbnega zemljišča zato občutka utesnjenosti ni zaznati. Območje gradnje enostanovanjskih stavb, dvostanovanjskih stavb, gostinske stavbe..., po prostorskih aktih občine in na podlagi zahtev Krajinskega parka Goričko. Na vašo željo Vam lahko dokumente s strani Občine pošljemo po elektronski pošti. Do Madžarske meje vožnja traja okoli 10 minut, do Murske Sobote in avtocestnega priključka pa okoli 15 minut. Pokrajina je čudovita in nudi ogromno kolesarskih in pohodniških poti. Za ljubitelje mira, dobre kapljice in odlične prekmurske kulinarike o regiji sploh ni potrebno dosti govoriti. Termalna zdravilišča se nahajajo povsod naokoli, še posebej pa se razvijajo na madžarski strani kjer se gradijo nove in imajo ugodnejše cene obiskov. Tam je na splošno vse precej ceneje in odlična regija za raziskovanje. Zemljišča so prosta vseh bremen. Ob dogovoru o nakupu zemljišč mora prodajalec skladno z Zakonom o Krajinskem parku Goričko najprej ponuditi zemljišča v odkup  Agencijo za okolje v Ljubljani ker imajo oni predkupno pravico. Imeli smo že več takih primerov in Agencija za okolje se je do sedaj vedno odpovedala tej pravici. Njihova izjava se po navadi dobi v roku 14 dni od oddaje ponudbe. Ker je pretežni del zemljišč opredeljen kot kmetijsko zemljišče je potrebno prav tako celotno ponudbo, ob dogovoru s kupcem o nakupu, najprej ponuditi predkupnim upravičencem v odkup. Ponudba stoji na pristojni Upravni Enosti 30 dni in če se nihče od predkupnih upravičencev na ponudbo o odkupu ne prijavi, ovir za nakup posesti za zainteresirano stranko, več ni. Prodajalec se zavezuje plačati stroške nepremičninske agencije ter vseh davkov ob prenosu lastninske pravice. Glede stroškov prepisa, ki jih zaračunava notar oziroma odvetnik za pripravo vse dokumentacije, pa prodajalci želijo, da jih plača kupec. Za dodatna vprašanja oz. ogled vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta. YouTube video: https://youtu.be/fOhgdZKblTc

In the municipality of Gornji Petrovci, which is located in the Goričko Landscape Park, in the North-East part of Slovenia, there is a building plot and an agricultural plot for sale that stretches along the vineyard slope. From the village Gornji Petrovci, which is located in the valley along the road Hodoš-Murska Sobota, the land is located about 5 minutes drive. A gravel road leads to the land. The location of the land provides fantastic and open views of the entire south-western part of the landscape park. The upper part of the land is fairly flat at first and then breaks into a 20-degree slope. The plots do not have municipality mains, they run along the village road. The top of the land is all day "covered" in the sunshine, and the lower part mostly in the afternoon. The property lies in between other building plots where neighbours have their own wine cottages, etc. The area allows ​​the construction of wine cottages, family houses, weekend houses, guest houses or similar according to the spatial acts of the municipality and on the basis of the requirements of the Goričko Landscape Park. The drive to the Hungarian border takes about 10 minutes, and to Murska Sobota and the motorway connection about 15 minutes. The landscape is beautiful and offers a huge range of cycling and hiking trails. For lovers of peace, good wine and excellent Prekmurje cuisine, this is the place to be. Thermal spas are located all around and are especially being developed on the Hungarian side where new ones are being built and have more favourable prices for visits. There is generally everything much cheaper and a great region to explore. The land is free of all encumbrances. The seller undertakes to pay the costs of all taxes upon the transfer of ownership. The notarial and solicitor fees for the legal transfer of the ownership is due to pay the buyer. For additional questions or viewing please contact the listed real estate agent. YouTube video: https://youtu.be/fOhgdZKblTc

In der Gemeinde Gornji Petrovci, die sich im Landschaftspark Goričko im Nordosten Sloweniens befindet, steht ein Baugrundstück und ein landwirtschaftliches Grundstück zum Verkauf, das sich entlang des Weinberghangs erstreckt. Vom Dorf Gornji Petrovci, das im Tal entlang der Straße Hodoš-Murska Sobota liegt, ist das Land etwa 5 Autominuten entfernt. Eine Schotterstraße führt zum Land. Die Lage des Grundstücks bietet einen fantastischen und freien Blick auf den gesamten südwestlichen Teil des Landschaftsparks. Der obere Teil des Landes ist zunächst ziemlich flach und bricht dann in eine 20-Grad-Steigung ein. Die Grundstücke haben kein Gemeindenetz, sie verlaufen entlang der Dorfstraße. Der obere Teil des Landes ist den ganzen Tag "bedeckt" und der untere Teil meist nachmittags. Das Grundstück liegt zwischen anderen Baugrundstücken, auf denen Nachbarn über eigene Weinhütten usw. verfügen. Das Gebiet erlaubt den Bau von Weinhütten, Einfamilienhäusern, Wochenendhäusern, Gästehäusern oder ähnlichem nach den Raumordnungsgesetzen der Gemeinde und auf der Grundlage der Anforderungen des Landschaftsparks Goričko. Die Fahrt zur ungarischen Grenze dauert ca. 10 Minuten, nach Murska Sobota und dem Autobahnanschluss ca. 15 Minuten. Die Landschaft ist wunderschön und bietet ein riesiges Angebot an Rad- und Wanderwegen. Für Liebhaber von Ruhe, gutem Wein und ausgezeichneter Prekmurje-Küche ist dies der richtige Ort. Thermalbäder befinden sich überall und werden vor allem auf der ungarischen Seite entwickelt, wo neue gebaut werden und günstigere Preise für den Besuch haben. Es gibt generell alles viel günstiger und eine tolle Region zum Erkunden. Das Land ist frei von allen Belastungen. Die Notar- und Anwaltskosten für die rechtliche Eigentumsübertragung sind vom Käufer zu zahlen. Für weitere Fragen oder Besichtigungen wenden Sie sich bitte an den aufgeführten Immobilienmakler. YouTube-Video: https://youtu.be/fOhgdZKblTc

В муниципалитете Горни Петровцы, который расположен в ландшафтном парке Горичко, в северо-восточной части Словении, есть участок под застройку и сельскохозяйственный участок, который простирается вдоль склона виноградника. От деревни Горни Петровцы, которая расположена в долине вдоль дороги Ходош-Мурска Собота, земля находится примерно в 5 минутах езды. К участку ведет гравийная дорога. Расположение участка обеспечивает фантастические и открытые виды на всю юго-западную часть ландшафтного парка. Верхняя часть участка сначала довольно плоская, а затем переходит в 20-градусный уклон. К участкам нет магистрали, они проходят по проселочной дороге. Вершина земли весь день «залита» солнечным светом, а нижняя часть в основном днем. Имущество находится между другими участками под застройку, где у соседей есть свои винные коттеджи и т. Д. На территории можно строить винные коттеджи, коттеджи, дома выходного дня, гостевые дома и т.п. в соответствии с территориальными актами муниципалитета и территорией. основа требований ландшафтного парка Горичко. Поездка до границы с Венгрией занимает около 10 минут, а до Мурска Собота и выезда на автомагистраль - около 15 минут. Пейзаж красивый и предлагает огромное количество велосипедных и пешеходных маршрутов. Это место для ценителей тишины, хорошего вина и превосходной прекмурской кухни. Термальные курорты расположены повсюду и особенно развиваются на венгерской стороне, где строятся новые и имеют более выгодные цены на посещение. Как правило, здесь есть все намного дешевле и отличный регион для изучения. Земля свободна от всех обременений. Продавец обязуется оплатить расходы агентства недвижимости и все налоги при переходе права собственности. Нотариальные и юридические сборы за юридическую передачу права собственности оплачиваются покупателем. Для дополнительных вопросов или просмотра обращайтесь к указанному агенту по недвижимости. Видео на YouTube: https://youtu.be/fOhgdZKblTc

Video

Pomurska

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.