• Information
 • description
 • Video

Real estate details

Real estate type
House Detached
Ad code
TPKidričevaNSV
size
12,700 m²
parcel
802 m²
year of building
1985
flat
Basement + ground floor
year of refurbishing
2004
No. of bedrooms
3
No. of bathrooms
2
No. of rooms
5

 • Central heating
 • Fuel oil
 • Heating with wood
 • Basic furnishing
 • Phone
 • ISDN
 • ADSL
 • FTTH
 • Cable TV
 • Cable internet
 • Garden
 • Enclosed garden
description

Iščete stanovanjsko hišo v Ljutomeru? Zanjo ne bi radi predrago plačali? Morda obvladate manjša gradbena rekonstrukcijska dela oz. imate prijatelje, ki to vedo namesto Vas? Takoj na začetku Kidričeve ulice, ki vodi skozi naselje »Jurševka«, prodamo stanovanjsko hišo s pripadajoči, trikotnim, zemljiščem. Naslov nepremičnine je Kidričeva ulica 1, 9240 Ljutomer. Naselje »Jurševka« se razprostira na vzhodnem in južnem pobočju manjšega brega "Kamenščak", ki leži na južni strani mesta Ljutomer. Kot prva hiša in na najnižji točki naselja ima ponudba prednosti, ki jih ostala zemljišča na »Jurševki« nimajo. Na vzhodnem delu parcele nima nobenega soseda in klančina asfaltirane ceste, ki vodi skozi naselje, se komaj prične zato je dostop s prevoznimi sredstvi v vseh letnih časih neoviran v primeru eventualnih vremenskih nevšečnosti. Zaradi pozicije zemljišča praktično na vznožju brega je zaščitna protihrupna ograja, ki se nahaja ob železniški progi, najbolj učinkovita. Železnica namreč poteka v bližini naselja zato se hrup vlaka prenaša predvsem v zg. del naselja. Parcela ni strma. Ima sicer rahel naklon zato ima v najnižji točki terasasto obliko, potem je raven del kjer poteka tudi dostop od vhoda za vozila na parcelo do garaže. Proti cesti se potem ta ponovno prične rahlo dvigati. Parcela je ograjena z ograjo in živo mejo. Ima vhod do hiše in ločen vhod za vozila direktno iz cestišča. Na južni strani zemljišča se nahaja manjša uta. Kakšna dva metra od garaže se nahaja zunanja miza s klopmi in poleg nje žar. Ostali del je večinoma travnata površina z nekaterimi sadnimi drevji. Vhod v hišo je z severne strani parcele. Hiša vsebuje dve bivalni etaži (pritličje in 1. nadstropje) in podstrešje. Ker je hiša s severno stranico deloma vkopana v pobočje, se smatra da je pritličje dejansko kletna etaža. Kot rečeno se vhod v hišo nahaja na severni strani objekta kjer preko zunanjega stopnišča vstopimo v predsobo oziroma nekakšen zimski vrt. Takoj desno se nahajajo vrata, ki nas vodijo v podolgovat hodnik. Na koncu tega hodnika se nahajajo vrata v kopalnico. Prva vrata na desno se nahaja dnevna soba z izhodom na balkon in teraso s čudovitim razgledom na polja in Ljutomersko-ormoške gorice. Skozi prva vrta na desno pa vstopimo  v kuhinjo z jedilnim kotom. Na koncu hodnika na levo in na desno se nahajata dve spalnici. Med kuhinjo in spalnico na desni strani hodnika se nahaja stopnišče do tako imenovane kletne etaže. Stopnišče je leseno. V tej etaži najdemo kurilnico s kombinirano pečjo na drva in olje ter okoli 100 l. bojlerjem. V delu kjer je hiša vkopana v zemljišče se nahaja hladna klet, nižje po hodniku srečamo dodatno kopalnico s tuš kabino in dodatno sobo, katere namembnost je lahko različna. Na koncu hodnika pa se potem nahaja že omenjena garaža. Pred garažo je nadstrešek in vhod v ločen prostor kjer se nahaja cisterna za kurilno olje. Pokriti del se potem nadaljuje na južno fasado kjer se  nahaja spodnja terasa z vhodom v delavnico. Malce pred garažo so tudi zunanje stopnice ki vodijo do nivoja parcele, kjer vstopimo na parcelo z zgornjega severnega dela in potem do stopnic, ki vodijo do vhoda v hišo. Notranjost je opremljena in se prodaja po sistemu "videno-kupljeno" razen osebnih stvari. Posest je bila pred časom podedovana zato je še vse tako ostalo, kot je zapustila pokojna lastnica. Kot ste verjetno razbrali iz naših uvodnih stavkov je hiša potrebna obnove. To ne pomeni, da v njej ni moč živeti bi bila pa notranjost prostorov pred vselitvijo pametna odločitev. Objekt ima gradbeno dovoljenje, ki izkazuje, da je bil zgrajen leta 1985. Streha je bila na novo izdelana leta 2004 vse ostalo pa je po večini iz 80tih let. Hiša je zidana in stropi so betonski, notranje predelne stene pa so v 1. nadstropju montažne zato se notranjost lahko brez večjih posegov preureja. Stavbno pohištvo je staro in priporočljivo menjave. Hiša je hidro izolirana in brez toplotne fasade. Na stavbo so priključeni vsi komunalni priključki. Energetska izkaznica je v izdelavi. Ponudba je prosta bremen! AGENCIJA KUPCEM NE ZARAČUNAVA PROVIZIJE. Prodajalec se zavezuje plačati stroške nepremičninske agencije ter vseh davkov ob prenosu lastninske pravice. Stroške prepisa, ki jih zaračunava notar oziroma odvetnik za pripravo vse dokumentacije, plača kupec. Za dodatna vprašanja oz. ogled vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta. 

Are you looking for a residential house in the town of Ljutomer? Wouldn’t you like to pay too much for it? You may be able to handle minor construction work or do you have friends who know this for you?  The address of the property is Kidričeva ulica 1, 9240 Ljutomer. The settlement "Jurševka", where the property lies, is located on the eastern and southern slopes of the small hill called "Kamenščak", which lies on the south side of the town of Ljutomer. As the first house and at the lowest point of the settlement, the offer has advantages that other lands on "Jurševka" do not have. There is no neighbour on the eastern part of the plot and the slope of the asphalt road leading through the settlement is barely starting, so access by means of transport is unobstructed in all seasons in case of possible weather inconveniences. Due to the position of the land practically at the foot of the bank, the protective noise barrier located along the railway line is the most effective. The railway runs near the settlement, so the noise of the train is transmitted mainly to the upper part of the settlement. The plot is not steep. It has a slight slope, so it has a terraced shape at the lowest point, then there is a flat part where there is also access from the entrance for vehicles to the plot to the garage. Towards the road, it then starts to rise slightly again. The plot is fenced with a fence and hedge. It has an entrance to the house and a separate entrance for vehicles directly from the road. On the south side of the land is a small woodshed. About two meters from the garage there is an outdoor table with benches and a barbecue next to it. The rest is mostly a grassy area with some fruit trees. The entrance to the house is from the north side of the plot. The house contains two living floors (ground floor and 1st floor) and an attic. Since the house with the north side is partly dug into the slope, the ground floor is considered to be actually a basement floor. As said, the entrance to the house is located on the north side of the building where we enter the hallway or a kind of winter garden via an external staircase. Immediately to the right is a door that leads us into a long hallway. At the end of this hallway is a bathroom door with a bathroom. The first door on the right is the living room with access to the balcony and terrace with a beautiful view of the fields, woodlands and wine-growing hills. Through the first garden on the right, we enter the kitchen with a dining area. At the end of the hallway to the left and to the right are two bedrooms. Between the kitchen and the bedroom on the right side of the hallway, there is a staircase to the so-called basement floor. The staircase is wooden. On this floor, we find a boiler room with a combined wood and oil stove and about 100 litres water heater. In the part where the house is dug into the ground, there is a cold basement, lower down the hall we meet an additional bathroom with a shower and an additional room, the purpose of which may vary. At the end of the hallway is the already mentioned garage. In front of the garage is a canopy and an entrance to a separate room where there is a fuel oil tank. The covered part then continues to the south facade where the lower terrace with the entrance to the workshop is located. Just before the garage, there are also external stairs leading to the level of the plot, where we enter the plot from the upper northern part and then to the stairs leading to the entrance to the house. The interior is furnished and sold on a "sold as seen" basis except for personal belongings. The estate was inherited some time ago, so everything remained as it was left by the late owner. As you probably learned from our introductory sentences, the house needs renovation. This does not mean that it is not possible to live in it, but the interior of the premises before moving in would be a smart decision. The building has a building permit, which shows that it was built in 1985. The roof was newly built in 2004 and everything else is mostly from the 80s. The house is brick and the ceilings are concrete, and the internal partitions are prefabricated on the 1st floor, so the interior can be remodelled without major interventions. The entrance door, balcony door and windows are old and recommended for replacement. The house is hydro insulated and without a thermal facade. All mains connections are connected to the building. The energy certificate is to be issued soon. All deeds in order! THE AGENCY DOES NOT CHARGE COMMISSION TO THE BUYER. The seller undertakes to pay the costs of the real estate agency and all taxes upon the transfer of ownership. The costs of the transcript, which are charged by the notary or lawyer for the preparation of all documentation, are paid by the buyer. For additional questions or. viewing please contact the listed real estate agent.

Suchen Sie ein Wohnhaus in der Stadt Ljutomer? Möchten Sie nicht zu viel dafür bezahlen? Möglicherweise können Sie kleinere Bauarbeiten erledigen, oder haben Sie Freunde, die das für Sie wissen? Die Adresse der Unterkunft lautet Kidričeva ulica 1, 9240 Ljutomer. Die Siedlung "Jurševka", in der sich das Grundstück befindet, befindet sich am Ost- und Südhang des kleinen Hügels "Kamenščak", der an der Südseite der Stadt Ljutomer liegt. Als erstes Haus und am tiefsten Punkt der Siedlung hat das Angebot Vorteile, die andere Grundstücke auf "Jurševka" nicht haben. Im östlichen Teil des Grundstücks gibt es keinen Nachbarn, und der Hang der Asphaltstraße, die durch die Siedlung führt, beginnt kaum. Daher ist der Zugang mit Transportmitteln bei möglichen Wetterstörungen zu jeder Jahreszeit ungehindert. Aufgrund der Lage des Grundstücks praktisch am Fuße des Ufers ist die entlang der Eisenbahnlinie befindliche Schutzlärmbarriere am effektivsten. Die Eisenbahn fährt in der Nähe der Siedlung, so dass der Lärm des Zuges hauptsächlich auf den oberen Teil der Siedlung übertragen wird. Das Grundstück ist nicht steil. Es hat eine leichte Neigung, so dass es am tiefsten Punkt eine terrassierte Form hat, dann gibt es einen flachen Teil, wo es auch vom Eingang für Fahrzeuge Zugang zum Grundstück zur Garage gibt. In Richtung Straße steigt sie dann wieder leicht an. Das Grundstück ist mit einem Zaun und einer Hecke eingezäunt. Es hat einen Eingang zum Haus und einen separaten Eingang für Fahrzeuge direkt von der Straße. Auf der Südseite des Landes befindet sich ein kleiner Holzschuppen. Etwa zwei Meter von der Garage entfernt befindet sich ein Tisch im Freien mit Bänken und einem Grill daneben. Der Rest ist meist eine Rasenfläche mit einigen Obstbäumen. Der Eingang zum Haus befindet sich auf der Nordseite des Grundstücks. Das Haus verfügt über zwei Wohnebenen (Erdgeschoss und 1. Stock) und einen Dachboden. Da das Haus mit der Nordseite teilweise in den Hang eingegraben ist, wird das Erdgeschoss tatsächlich als Kellergeschoss betrachtet. Wie gesagt, der Eingang zum Haus befindet sich an der Nordseite des Gebäudes, wo wir über eine Außentreppe den Flur oder eine Art Wintergarten betreten. Unmittelbar rechts befindet sich eine Tür, die uns in einen langen Flur führt. Am Ende dieses Flurs befindet sich eine Badezimmertür mit einem Badezimmer. Die erste Tür rechts ist das Wohnzimmer mit Zugang zum Balkon und zur Terrasse mit herrlichem Blick auf die Felder, Wälder und Weinbauhügel. Durch den ersten Garten rechts betreten wir die Küche mit Essbereich. Am Ende des Flurs befinden sich links und rechts zwei Schlafzimmer. Zwischen der Küche und dem Schlafzimmer auf der rechten Seite des Flurs befindet sich eine Treppe zum sogenannten Untergeschoss. Die Treppe ist aus Holz. Auf dieser Etage befindet sich ein Heizraum mit einem kombinierten Holz- und Ölofen und einem ca. 100-Liter-Warmwasserbereiter. In dem Teil, in dem das Haus in den Boden gegraben ist, gibt es einen kalten Keller. Weiter unten im Flur treffen wir auf ein zusätzliches Badezimmer mit Dusche und einen zusätzlichen Raum, dessen Zweck variieren kann. Am Ende des Flurs befindet sich die bereits erwähnte Garage. Vor der Garage befindet sich ein Baldachin und ein Eingang zu einem separaten Raum, in dem sich ein Heizöltank befindet. Der überdachte Teil führt dann weiter zur Südfassade, wo sich die untere Terrasse mit dem Eingang zur Werkstatt befindet. Kurz vor der Garage gibt es auch Außentreppen, die zur Ebene des Grundstücks führen, wo wir das Grundstück vom oberen nördlichen Teil und dann zu der Treppe betreten, die zum Eingang des Hauses führt. Der Innenraum ist möbliert und wird "verkauft wie gesehen" verkauft, mit Ausnahme von persönlichen Gegenständen. Das Anwesen wurde vor einiger Zeit geerbt, so dass alles so blieb, wie es vom verstorbenen Besitzer hinterlassen wurde. Wie Sie wahrscheinlich aus unseren einleitenden Sätzen erfahren haben, muss das Haus renoviert werden. Dies bedeutet nicht, dass es nicht möglich ist, darin zu leben, aber das Innere der Räumlichkeiten vor dem Einzug wäre eine kluge Entscheidung. Das Gebäude hat eine Baugenehmigung, aus der hervorgeht, dass es 1985 gebaut wurde. Das Dach wurde 2004 neu gebaut und alles andere stammt größtenteils aus den 80er Jahren. Das Haus ist aus Ziegeln und die Decken sind aus Beton, und die inneren Trennwände sind im 1. Stock vorgefertigt, so dass der Innenraum ohne größere Eingriffe umgebaut werden kann. Die Eingangstür, die Balkontür und die Fenster sind alt und werden zum Austausch empfohlen. Das Haus ist wasserisoliert und ohne thermische Fassade. Alle Netzanschlüsse sind mit dem Gebäude verbunden. Das Energiezertifikat soll in Kürze ausgestellt werden. Alle Dokumenten sind in Ordnung! DIE AGENTUR GEBÜHRT DEM KÄUFER KEINE KOMMISSION. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Kosten der Immobilienagentur und alle Steuern bei Eigentumsübergang zu tragen. Die Kosten für die Niederschrift, die der Notar oder Anwalt für die Erstellung aller Unterlagen in Rechnung stellt, trägt der Käufer. Für zusätzliche Fragen oder. Bitte wenden Sie sich an den gelisteten Immobilienmakler

Ищете жилой дом в городе Лютомер? Разве вы не хотите платить за это слишком много? Возможно, вы справитесь с небольшими строительными работами, или у вас есть друзья, которые знают это за вас? Адрес апартаментов: Kidričeva ulica 1, 9240 Ljutomer. Поселок «Юршевка», где находится недвижимость, расположен на восточном и южном склонах небольшого холма «Каменщак», который находится на южной стороне города Лютомер. Как первый дом и в самой низкой точке поселка, предложение имеет преимущества, которых нет у других земель на «Юршевке». В восточной части участка нет соседа, а уклон асфальтированной дороги, ведущей через поселок, еле начинается, поэтому доступ на транспорте в любое время года не затруднен в случае возможных погодных неудобств. Благодаря расположению земли практически у подножия берега наиболее эффективным является защитный шумовой барьер, расположенный вдоль железнодорожной линии. Рядом с поселком проходит железная дорога, поэтому шум поезда передается в основном в верхнюю часть поселка. Сюжет не крутой. Он имеет небольшой уклон, поэтому имеет форму террасы в самой нижней точке, затем есть ровная часть, где также есть доступ от въезда для автотранспорта на участок в гараж. По направлению к дороге он снова начинает немного подниматься. Участок огорожен забором и живой изгородью. Имеет подъезд к дому и отдельный подъезд для автотранспорта прямо с дороги. На южной стороне участка есть небольшой сарай для дров. Примерно в двух метрах от гаража стоит уличный стол со скамейками и мангал. Остальное в основном покрыто травой с фруктовыми деревьями. Вход в дом с северной стороны участка. В доме два жилых этажа (первый и второй) и мансарда. Так как дом северной стороной частично вырыт в склоне, цокольный этаж фактически считается цокольным этажом. Как уже говорилось, вход в дом находится с северной стороны здания, откуда мы попадаем в коридор или своего рода зимний сад по внешней лестнице. Сразу справа дверь, ведущая в длинный коридор. В конце коридора дверь в ванную комнату с ванной. Первая дверь справа - это гостиная с выходом на балкон и террасу с прекрасным видом на поля, леса и виноградники. Через первый сад справа попадаем на кухню с обеденной зоной. В конце коридора слева и справа две спальни. Между кухней и спальней с правой стороны коридора ведет лестница на так называемый цокольный этаж. Лестница деревянная. На этом этаже находится котельная с комбинированной дровяной и масляной печью и водонагревателем объемом около 100 литров. В той части, где дом врыт в землю, находится холодный подвал, ниже по коридору мы встречаем дополнительный санузел с душевой кабиной и дополнительную комнату, назначение которой может быть разным. В конце коридора уже упомянутый гараж. Перед гаражом навес и вход в отдельное помещение, где стоит мазут. Затем крытая часть продолжается до южного фасада, где расположена нижняя терраса с входом в мастерскую. Прямо перед гаражом есть также внешняя лестница, ведущая на уровень участка, откуда мы входим на участок с верхней северной части, а затем к лестнице, ведущей ко входу в дом. Интерьер меблирован и продается по принципу «продано как видно», за исключением личных вещей. Имение было унаследовано некоторое время назад, поэтому все осталось в том же состоянии, что и покойный хозяин. Как вы, наверное, узнали из наших вступительных предложений, дом нуждается в ремонте. Это не значит, что в нем нельзя жить, но интерьер помещения перед заселением будет разумным решением. У здания есть разрешение на строительство, которое показывает, что оно было построено в 1985 году. Крыша была построена заново в 2004 году, а все остальное в основном построено из 80-х годов. Дом кирпичный, потолки бетонные, а внутренние перегородки на 1-м этаже сборные, поэтому интерьер можно перепланировать без серьезных вмешательств. Входная дверь, балконная дверь и окна старые и рекомендованы к замене. Дом гидроизолирован, без теплового фасада. Все подключения к электросети подключены к зданию. В ближайшее время будет выдан энергетический сертификат. АГЕНТСТВО НЕ НАЗНАЧАЕТ КОМИССИИ ПОКУПАТЕЛЮ. Продавец обязуется оплатить расходы агентства недвижимости и все налоги при переходе права собственности. Затраты на расшифровку стенограммы, которые взимаются нотариусом или юристом за подготовку всей документации, оплачиваются покупателем. Для дополнительных вопросов или. для просмотра обращайтесь к указанному агенту по недвижимости.рядку!

Video

Similar real estates nearby

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.