45,000

 • Information
 • description
 • Video

Real estate details

Real estate type
House Detached
Ad code
TPDolinaPLNSV
size
96 m²
parcel
1 m²
year of building
2010
flat
Basement + ground floor + attic
No. of bedrooms
2
No. of bathrooms
1
No. of rooms
5

Location information

country
Slovenia
region
Pomurska
area
Lendava/Lendva
location
Dolina pri Lendavi
area in detail
V naselju
Position
Countryside

Property equipment

 • Garden
description

V VEDNOST! Kupcem NI potrebno plačati agencijske provizije zato brez skrbi in kar na dan z vprašanji! Iščete vikend na podeželju? Želite živeti v Prekmurju, deželi prostranih ravnic, gričev z vinogradi, njivami in gozdovi? Bi se radi pogosto kopali v prečudovitih termalnih zdraviliščih, ki se nahajajo po vseh koncih pomurske regije? Menimo, da imamo ravno pravšnjo ponudbo za Vas! V samem jedru kraja Dolina pri Lendavi, ki se nahaja blizu meje z Republiko Madžarsko in pod lendavskimi goricami prodamo novogradnjo, tj. manjšo stanovanjsko hišo z ločeno manjšo zgradbo in dokaj veliko parcelo.  Parcela ima približno obliko ležečega trikotnika (parcelni številki 1346 in 1345 obe k. o. Dolina pri Lendavi).  Stavbi stojita drug pri drugi nekako na sredini zemljišča. Večji del zemljišča leži na nivoju kot so ostala sosednja zemljišča s tem, da pa novogradnja leži približno na 2 metra višji parceli, ki se nahaja na vzhodnem delu zemljišča. Na vseh stranicah zemljišča potekajo lokalna cestišča, ki pa niso prometna temveč le omogočajo dostop lastnikov do svojih zemljišč. Sedanji lastnik je pred več kot 10 leti postal lastnik predmetne nepremičnine kjer je stala starejša stavba, ki jo je lastnik z gr. dovoljenjem v večjem delu porušil in v letu 2010 začel graditi objekt, ki se sedaj prodaja do četrte gradbene faze. Del starega objekta je podkleten nad kletjo pa je manjša etaža kjer se nahaja soba in urejena kopalnica. Tam se je lastnik dostikrat nahajal v času, ko je gradil hišo. Gospod je namreč zidar in je večji del zgradbe zgradil z lastnimi rokami. Novogradnja je grajena po klasični metodi z materiali trenutno na razpolago tržišču in izdelani po najnovejših gradbenih smernicah. Stavba vsebuje pritlično in mansardno etažo. Vhod v objekt se nahaja na severni fasadi, velika pokrita terasa pa na južni fasadi. Pritličje vsebuje vetrolov, hodnik z nedokončanim stopniščem, ki vodi do mansarde, kopalnico, kurilnico in kuhinjo z dnevno sobo s katere se dostopa do velike terase. Mansarda vsebuje 2 spalnici, manjšo kopalnico, stopnišče.  Kot rečeno, stavba potrebuje še dodatni denarni vložek v končanje, po naši oceni še najmanj 20.000€, da bi bila primerna za vselitev. Naša ocena je , da ima hiša uporabne površine okoli 100 m2 s teraso velikosti 38 m2. Velikost zemljišča, ki je v celoti gradbeno znaša 1.546 m2. Stari del zgradbe je priklopljen na 3 fazno električno omrežje in javni vodovod. Telekom omrežje, KATV omrežje in kanalizacijsko omrežje se nahajajo ob zemljišču. Obstaja PIZ projekt. Nepremičnina se prodaja po sistemu videno kupljeno. Lendava mesto je oddaljeno okoli 5 minut vožnje. Do avtocestnega priključka traja vožnja z osebnim avtomobilom okli 10 minut. Prodajalec se zavezuje plačati stroške nepremičninske agencije ter vseh davkov ob prenosu lastninske pravice. Stroške prepisa, ki jih zaračunava notar oziroma odvetnik za pripravo vse dokumentacije, plača kupec. Za dodatna vprašanja oz. ogled vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta. YOUTUBE video: https://youtu.be/B28WkY9j2jc

Suchen Sie ein zweites Zuhause auf dem Land? Möchten Sie in der Region Prekmurje leben, einem Land mit weiten Ebenen, Hügeln mit Weinbergen, Feldern und Wäldern? Möchten Sie regelmäßig die wunderschönen Thermalbäder in allen Teilen der Region Pomurje besuchen? Wir glauben, dass wir genau die richtige Immobilie für Sie haben! Im Zentrum des Dorfes Dolina pri Lendavi, das sich nahe der Grenze zur Republik Ungarn und unterhalb der Lendava-Hügel befindet, verkaufen wir ein neues Gebäude, d. H. ein kleineres Wohnhaus mit einem separaten kleineren Gebäude und einem recht großen Grundstück. Das Grundstück hat ungefähr die Form eines liegenden Dreiecks. Die Gebäude stehen ungefähr in der Mitte des Landes nebeneinander. Der größte Teil des Landes liegt auf der gleichen Ebene wie andere Nachbargebiete. Das neue Gebäude befindet sich auf einem etwa 2 Meter höheren Grundstück im östlichen Teil des Landes. Auf allen Seiten des Landes gibt es lokale Straßen, die nicht befahren sind, sondern nur den Eigentümern den Zugang zu ihrem Land ermöglichen. Der jetzige Eigentümer wurde vor mehr als 10 Jahren Eigentümer der Immobilie, in der ein älteres Gebäude stand. Er riss die 70% des alten Gebäudes mit Baugenehmigung ab und begann 2010 mit dem Bau des neuen Einfamilienhauses, das nun bis zur vierten Bauphase verkauft wird. Ein Teil des alten Gebäudes hat einen Keller. Das Obergeschoss enthält ein Zimmer und ein Badezimmer. Dort befand sich der Besitzer oft zu der Zeit, als er das Haus baute. Der Verkäufer ist ein Bauunternehmer und hat den größten Teil des Gebäudes mit eigenen Händen gebaut. Das neue Gebäude wird nach der klassischen Methode mit derzeit auf dem Markt verfügbaren Materialien gebaut und nach den neuesten Konstruktionsrichtlinien hergestellt. Das Gebäude enthält ein Erdgeschoss und ein Dachgeschoss. Der Eingang zum Gebäude befindet sich an der Nordfassade und eine große überdachte Terrasse an der Südfassade. Im Erdgeschoss befinden sich eine kleine Eingangshalle, ein Flur mit einer unfertigen Treppe zum Dachboden, ein Badezimmer, ein Heizraum und eine Küche mit einem Wohnzimmer, von dem aus man Zugang zu einer großen Terrasse hat. Der Dachboden enthält 2 Schlafzimmer, ein kleines Badezimmer, eine Treppe. Wie bereits erwähnt, muss für das Gebäude eine zusätzliche Geldinvestition abgeschlossen werden, nach unserer Schätzung mindestens weitere 20.000 €, um für die Belegung geeignet zu sein. Wir schätzen, dass das Haus eine Nutzfläche von ca. 100 m2 mit einer Terrasse von 38 m2 hat. Die Größe des Grundstücks, das vollständig als Bauland eingetragen ist, beträgt 1.546 m2. Der alte Gebäudeteil ist an ein 3-Phasen-Stromnetz und eine öffentliche Wasserversorgung angeschlossen. Das Telekommunikationsnetz, das CATV-Netz und das Abwassernetz befinden sich neben dem Grundstück. Die Immobilie wird nach dem System verkauft, das als gesehen verkauft wird. Die Stadt Lendava ist ca. 5 Autominuten entfernt. Es dauert ungefähr 10 Minuten, um die Autobahnkreuzung zu erreichen. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Kosten der Immobilienagentur und alle Steuern bei Eigentumsübergang zu tragen. Die Kosten für die Eigentumsurkunden, die vom Notar oder Anwalt in Rechnung gestellt werden, trägt der Käufer. Für weitere Fragen oder Besichtigungen wenden Sie sich bitte an den aufgeführten Immobilienmakler. YOUTUBE video: https://youtu.be/B28WkY9j2jc

Looking for a second home in the countryside? Do you want to live in Prekmurje region, a land of vast plains, hills with vineyards, fields and forests? Would you like te regularly visit the beautiful thermal spas located in all parts of the Pomurje region? We believe that we have just the right property for you! In the very centre of Dolina pri Lendavi village, which is located near the border with the Republic of Hungary and below the Lendava hills, we are selling a new building, ie. a smaller residential house with a separate smaller building and a reasonably large plot. The plot has approximately the shape of a lying triangle. The buildings stand next to each other approximately in the middle of the land. Most of the land lies on the same level as other neighbouring lands, with the new building lying on a plot about 2 meters higher, located in the eastern part of the land. There are local roads on all sides of the land, which are not busy but only allow owners access to their land. The current owner became the owner of the real estate more than 10 years ago, where an older building stood. He demolished the 70% of the old building with planning permission and in 2010 began construction of the new residential-detached house which is now being sold until the fourth construction phase. Part of the old building has a basement.  The upper floor contains a room and a bathroom. There the owner was often located at the time he was building the house. The seller is a builder and he built most of the building with his own hands. The new building is built according to the classic method with materials currently available on the market and manufactured according to the latest construction guidelines. The building contains a ground floor and an attic floor. The entrance to the building is located on the north facade and a large covered terrace on the south facade. The ground floor contains a small entrance hall, a hallway with an unfinished staircase leading to the attic, a bathroom, a boiler room and a kitchen with a living room from which access to a large terrace. The attic contains 2 bedrooms, a small bathroom, a staircase. As said, the building needs an additional cash investment to be completed, in our estimation at least another € 20,000 to be suitable for occupancy. Our estimate is that the house has a usable area of ​​about 100 m2 with a terrace of 38 m2. The size of the land, which is entirely registered as building land, is 1,546 m2. The old part of the building is connected to a 3-phase electricity network and public water supply. The Telecom mains, CATV mains and sewerage mains are located next to the land.  The property is sold according to the sold as seen system. Lendava town is about 5 minutes drive away. It takes about 10 minutes to reach the motorway junction. The seller undertakes to pay the costs of the real estate agency and all taxes upon the transfer of ownership. The costs of the property deeds documents, which are charged by the notary or lawyer are paid by the buyer. For additional questions or viewing please contact the listed real estate agent. YOUTUBE video: https://youtu.be/B28WkY9j2jc

Ищете второй дом в деревне? Вы хотите жить в районе Прекмурье, стране обширных равнин, холмов с виноградниками, полями и лесами? Хотели бы вы регулярно посещать прекрасные термальные курорты, расположенные во всех частях Помурья? Мы уверены, что у нас есть подходящая недвижимость для вас! В самом центре поселка Долина при Лендави, который находится недалеко от границы с Венгерской Республикой и ниже холмов Лендавы, мы продаем новостройку, т.е. меньший жилой дом с отдельным меньшим зданием и достаточно большим участком. Сюжет имеет примерно форму лежащего треугольника. Здания стоят рядом друг с другом примерно посередине участка. Большая часть земли находится на одном уровне с другими соседними землями, при этом новое здание находится на участке примерно на 2 метра выше, расположенном в восточной части земли. Со всех сторон участка проходят местные дороги, которые не загружены, но позволяют только владельцам получить доступ к их участкам. Нынешний собственник стал владельцем недвижимости более 10 лет назад, где стояло более старое здание. Он снес 70% старого здания с разрешения на строительство и в 2010 году начал строительство нового жилого особняка, который сейчас продается до четвертой фазы строительства. Часть старого здания имеет подвал. На верхнем этаже находится комната и ванная комната. Там часто находился хозяин, когда строил дом. Продавец - строитель, большую часть дома построил своими руками. Новое здание построено по классическому методу из материалов, имеющихся в настоящее время на рынке, и изготовлено в соответствии с последними стандартами строительства. Здание состоит из цокольного этажа и мансарды. Вход в здание расположен на северном фасаде, а на южном - большая крытая терраса. На первом этаже находится небольшая прихожая, коридор с незавершенной лестницей, ведущей на чердак, санузел, котельная и кухня с гостиной, из которой можно выйти на большую террасу. На чердаке 2 спальни, небольшая ванная комната, подъезд. Как уже было сказано, для завершения здания необходимы дополнительные денежные вложения, по нашей оценке, по крайней мере, еще 20 000 евро, чтобы оно было пригодным для размещения. По нашим оценкам, дом имеет полезную площадь около 100 м2 с террасой 38 м2. Размер земельного участка, который полностью зарегистрирован как земля под застройку, составляет 1 546 м2. Старая часть дома подключена к 3-х фазной электросети и водопроводу. Рядом с земельным участком расположены магистраль связи, кабельное телевидение и канализация. Недвижимость продается по системе «продано как видно». Город Лендава находится примерно в 5 минутах езды. Дорога до съезда с автомагистрали занимает около 10 минут. Продавец обязуется оплатить расходы агентства недвижимости и все налоги при переходе права собственности. Затраты на оформление документов о собственности, которые взимаются нотариусом или юристом, оплачивает покупатель. Для дополнительных вопросов или просмотра обращайтесь к указанному агенту по недвижимости. YOUTUBE video: https://youtu.be/B28WkY9j2jc

Video

Similar real estates nearby

Pomurska, Apače, Žepovci
 • House Detached
 • PH4647176MR
 • 116 m²
 • 2,028 m²
 • 1969
 • 3
 • 2
 • 3
55,000
More
Pomurska, Murska Sobota, Krog
 • House Detached
 • PH00426MK
 • 105 m²
 • 650 m²
 • 1998
40,000
More
Pomurska, Puconci, Bodonci
 • House Detached
 • PH00280MK
 • 105 m²
 • 11,081 m²
 • 1975
70,000 €
50,000
More
Pomurska, Tišina, Rankovci
 • House Detached
 • PH00225MK
 • 88 m²
 • 740 m²
 • 1992
55,000 €
50,000
More

Pomurska

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.