• Information
 • description
 • Video

Real estate details

Real estate type
Apartment 4 room
size
160 m²
year of building
2021
flat
2.
Ad code
PS21550RL
description
Na izjemni lokaciji v neposredni bližini mestnega središča Ljubljane in prenovljenega nabrežja Ljubljanice, ki je znano po imenu Špica, nastaja Rezidenca Prule. Bližina prijetnih zelenih površin, kjer je bilo nekoč ljubljansko kopališče, Hladnikova brv poveže lokacijo objekta s predmestjem in Botaničnim vrtom.
V Rezidenci Prule bo pet luksuznih stanovanj. Vsa stanovanja bodo izpolnila visoka pričakovanja glede bivanja in kvalitete življenja. Neposredna bližina mestnega jedra in hkrati stik z naravo, je tisto, kar objektu daje poseben pečat. Stanovanja so oblikovana funkcionalno, s premišljeno razporeditvijo, ki dovoljuje individualno prilagajanje željam kupca.
Posebnost objekta je jugovzhodna fasada, kjer se razprostirajo velike steklene površine, ki poskrbijo da ima bivanjski prostor ogromno naravne svetlobe. Materiali so skrbno izbrani, s poudarkom vrhunskega interjerja. Za podaljšek bivalnega prostora poskrbijo velike lože, do katerih je dostop odprt z vseh dnevnih prostorov...
Objekt je zasnovan kot kompakten pravokoten volumen. Vertikalni gabarit obsega pol vkopano kletno garažo, pritličje, dve nadstropji in terasno etažo. V kleti se nahajajo parkirna garaža, tehnični prostori in shrambe, v nadzemnih etažah pa so stanovanja. Zunanjo podobo objekta sestavlja kompozicija velikih francoskih oken in polne svetle fasade. Čisto fasadno linijo členijo le diskretne poglobitve v obliki lož. Terasna etaža se umika iz ravnine fasade na vzdolžni ulični strani.
Novo predvideni objekt se priključuje na javno prometno površino preko obstoječega prometnega priključka na Prijateljevo ulico. Na mestu uvoza je predvidena postavitev avtomatskih vrat, ki se odpirajo s pomočjo daljinskega upravljalca. Prometni režim se ureja s semaforjem. V kleti je predvidenih 10 parkirnih mest, namenjenih stanovalcem in obiskovalcem.
Fasada objekta bo izdelana iz debelejšega kontaktnega ometa z kvalitetno izvedbo. Horizontalni gladki utori bodo ustvarjali elegantnejši izgled sodobne mestne vile. Streha objekta je zasnovana kot ravna streha, hidroizolirana ter zaključena z obtežbo iz prodnatega nasutja.
Dvigalo bo povezovalo vse etaže od kleti do terasne etaže, v zgornje tri etaže pa bo dostop omogočen samo lastnikom posameznega etažnega stanovanja, kar daje lastnikom stanovanj še tisto dodatno zasebnost in intimo v moderni zasnovi meščanske vile.
Ogrevanje je predvideno s toplotnimi črpalkami, vsako stanovanje ima svojo napravo. V stanovanjih bo talno gretje vezano na toplotno črpalko. V kopalnicah bo dodatno nameščeno še električno talno gretje. Predvideno je centralno prezračevanje z rekuperacijo, vsako stanovanje bo imelo svojo prezračevalno napravo. Za hlajenje so predvideni stropni ventilatorski konvektorji.
V stanovanjih je predviden spuščen strop, ki omogoča vgradnjo svetil. Vsi estrihi bodo izvedeni kot plavajoči pod, s tem pa kvaliteta bivanja preide na višjo raven.
Talna obloga odlikuje posamezna stanovanja. V stanovanjih je na hodnikih, kopalnicah in sanitarijah predvidena veliko-formatna talna keramika. V preostalih prostorih pa bo talna obloga iz gotovega parketa, visoko kakovostnega razreda.
Vilo Prule bo odlikovala izjemna lokacija, kakovostna gradnja, zelena okolica in neposredna bližina urbanega mestnega središča.

Link do videoposnetka: https://youtu.be/dmMsHVglKiA

Stanovanje 04 zaseda celotno 2. nadstropje. Zagotovljen ima neposredni zasebni dostop iz dvigala, dostopno pa je tudi preko stopnišča skupnega komunikacijskega jedra. Prostorno stanovanje meri 160.2 m2, razdeljeno je na bivalni in spalni del. Ob vhodu se nahaja sprejemnica z garderobo, ki se na eni strani nadaljuje v kuhinjo in jedilnico, na drugi pa v velik dnevni prostor. V središču bivalnih prostorov je v celoti zastekljena loža velikosti 12.3 m2. Stranski steni lože sta popolnoma zložljivi in poleg vizualne omogočata tudi prostorsko povezavo jedilnice z dnevnim prostorom. Bivalni prostori se z velikimi steklenimi površinami odpirajo proti jugo-zahodu in jugo-vzhodu. Spalni del stanovanja obsega spalnico s pripadajočo kopalnico, dve otroški sobi, dodatno kopalnico, sanitarni prostor za goste z utilityjem ter prehodno garderobo. K stanovanju spadajo še kletna shramba velikosti 9.2 m2, dve standardni garažni parkirni mesti za osebna vozila ter prostor v skupni kolesarnici. Oglaševana cena že vključuje 22% DDV, parkirno mesto v podzemni garaži pa se obračunava dodatno po ceni 25.000€ + 22% DDV. Na voljo so tudi shrambe v kletnih etažah po dodatni ceni 9.000€ + 22% DDV. Kupec ne plača provizije, vabljeni k razgovoru!
The Prule Residence is being built in an exceptional location in the immediate vicinity of the city center of Ljubljana and the renovated Ljubljanica embankment, known as Špica. The proximity of pleasant green areas, where the Ljubljana baths once stood, the Hladnik footbridge connects the location of the building with the suburbs and the Botanical Garden.
There will be five luxury apartments in the Prule Residence. All apartments will meet high expectations regarding living and quality of life. The immediate vicinity of the city center and at the same time the contact with nature is what gives the building a special stamp. The apartments are designed functionally, with a well-thought-out layout that allows individual adaptation to the wishes of the buyer.
A special feature of the building is the south-eastern façade, where large glass surfaces are spread, which ensure that the living space has a huge amount of natural light. The materials are carefully selected, with an emphasis on superior interior design. The extension of the living space is provided by large loggias, which can be accessed from all living rooms ...
The building is designed as a compact rectangular volume. The vertical dimensions include a half-dug basement garage, ground floor, two floors and a terrace floor. In the basement there is a parking garage, technical rooms and storage rooms, and on the upper floors there are apartments. The exterior of the building consists of a composition of large French windows and a full bright facade. The clean façade line is divided only by discrete depressions in the form of lodges. The terrace floor is withdrawn from the plane of the facade on the longitudinal street side.
The newly planned facility is connected to the public traffic area via the existing traffic connection to Prijateljeva ulica. At the place of import, the installation of automatic doors is planned, which can be opened with the help of a remote control. The traffic regime is regulated by a traffic light. There are 10 parking spaces in the basement for residents and visitors.
The facade of the building will be made of thicker contact plaster with quality workmanship. Horizontal smooth grooves will create a more elegant look of a modern city villa. The roof of the building is designed as a flat roof, waterproofed and finished with a load of gravel backfill.
The elevator will connect all floors from the basement to the terrace, and the upper three floors will be accessible only to owners of individual apartments, which gives homeowners that extra privacy and intimacy in the modern design of a bourgeois villa.
Heating is provided by heat pumps, each apartment has its own device. In apartments, underfloor heating will be connected to the heat pump. The bathrooms will be additionally equipped with electric underfloor heating. Central ventilation with recuperation is provided, each apartment will have its own ventilation device. Ceiling fan convectors are provided for cooling.
The apartments have a suspended ceiling, which allows the installation of lights. All screeds will be made as a floating floor, thus the quality of living will move to a higher level.
The floor covering distinguishes individual apartments. In the apartments, large-format floor ceramics are provided in the corridors, bathrooms and toilets. In the remaining rooms, the floor covering will be made of finished parquet, of high quality class.
Villa Prule will be distinguished by an exceptional location, quality construction, green surroundings and close proximity to the urban city center.

Link to the video: https://youtu.be/dmMsHVglKiA

Apartment 04 occupies the entire 2nd floor. It is provided with direct private access from the elevator, and is also accessible via the staircase of the common communication core. The spacious apartment measures 160.2 m2 and is divided into a living and sleeping area. At the entrance there is a reception with a dressing room, which on one side continues into the kitchen and dining room, and on the other into a large living room. In the center of the living space is a fully glazed loggia of 12.3 m2. The side walls of the loggia are completely foldable and, in addition to the visual, they also enable the spatial connection of the dining room with the living room. The living areas open to the south-west and south-east with large glass surfaces. The sleeping part of the apartment comprises a bedroom with an attached bathroom, two children\'s rooms, an additional bathroom, a guest bathroom with a utility room and a walk-in closet. The apartment also includes a basement storage room of 9.2 m2, two standard garage parking spaces for cars and a space in a shared bicycle shed. The advertised price already includes 22% VAT, parking space in the underground garage is charged additionally at a price of € 25,000 + plus 22% DDV. There are also storage rooms in the basement at an additional price of € 9,000 + 22% DDV. The buyer does not pay a commission, you are invited to an interview!
oglas video

Similar real estates nearby

Ljubljana, Center, Prule
 • Apartment 4 room
 • 819,328
 • 156 m²
 • 1
819,328
More
Ljubljana, Center
 • Apartment 4 room
 • 1,008,347
 • 162 m²
1,008,347
More
Ljubljana, Center
 • Apartment 4 room
 • 595,000
 • 169 m²
620,000 €
595,000
More
Ljubljana, Center, Prule
 • Apartment 4 room
 • 713,889
 • 172 m²
 • 1
 • 2
 • 4
713,889
More
Ljubljana, Center, Prule
 • Apartment 4 room
 • 754,118
 • 172 m²
 • 2
 • 2
 • 4
754,118
More

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.