• Information
 • description
 • Video

Real estate details

Real estate type
House Atrium
size
199 m²
year of building
1890
year of refurbishing
1980
Ad code
TPMur54NSV
No. of bathrooms
1
No. of rooms
3

 • Central heating
 • Heating with wood
 • Basic furnishing
 • FTTH
 • Washing machine
description

V VEDNOST! Kupcem NI potrebno plačati agencijske provizije zato brez skrbi in kar na dan z vprašanji! Prodamo pred desetletji obnovljeno stanovanjsko hišo s pripadajočim zemljiščem, ki se nahaja v vasi Murščak v pomurski regiji. Posest leži na rahlem vinogradniškem pobočju s prostim razgledom na severno lego neba. Urbani del vasi potek ob asfaltirani vaški cesti, ki poteka vzdolž pobočja in nepremičnina, kot tudi sosednje posesti, so razporejene pravokotno na njo. Zemljišče, v našem primeru, leži višje kot poteka cestišče zato je dovoz s ceste do nivoja zemljišča urejen z dovozom, ki pa ni tlakovan, asfaltiran ali podobno. Stavba stoji kakšnih 8-10 metrov stran od roba cestišča. Naše skromno mnenje je, da bi se ta del zemljišča med stavbo in cesto lahko z potrebnim dovoljenjem odstranil in bi se uredila parkirišča ali garaže s stopnicami za dostop do nivoja kjer stoji stavba. Zgodovina stavbe govori o stari "cimprani hiši" z ločenimi in malimi gospodarskimi stavbami kjer sta živela tast in tašča sedanje lastnice in so bile stavbe zgrajene pred približno 100 leti. Leta 1978 se je lastnica s partnerjem odločila obstoječo stavbo po delih podreti in na novo zazidati s tem, da so manjša gospodarska poslopja združili v en celoviti objekt, ki sedaj, z uporabnim dovoljenjem stoji na naslovu Murščak 54, 9252 Radenci. Objekt je pritličen in bilo lahko rekli temu atrijska hiša. Kot rečeno je sestavljen iz bivalnega dela in drugih, pomožnih prostorov kot je garaža, letna kuhinja, vinska klet, drvarnica... Bivalni del vsebuje hodnik, kuhinjo, kopalnico z wc, spalnico in dnevno sobo. To niso veliki prostori so pa zadostni za prijetno bivanje. Letna kuhinja in garaža imata svoja vhoda in se nahajata na levem delu stavbe gledano s cestišča. Steno dnevne sobe in letne kuhinje, slednja je večja kot je dnevna soba, je moč podreti in združiti v veliko dnevno sobo. Prav tako je možno garažo preurediti v dodatno spalnico in vgraditi vrata za prehod v dnevno sobo v kolikor je to želja in garaža ni potrebna. Skratka variant je kar nekaj kako povečati ali pa preprosto bolje racionalno urediti hišo. Sedanja stavba je zidana in ima vse potrebne komunalne priključke. Ti so: neaktivno optično omrežje, javni vodovod, eno-fazna elektrika. Kanalizacijskega omrežja ni zato je vkopana 3 prekatna greznica. Streha, je bila po zagotovilih lastnice na novo pokrita pred dvajsetimi leti s kritino tipa valovitka. Stavba ima centralno ogrevanje izvedeno preko peči na drva, ki se nahaja v kuhinji. Prav tako v kopalnici stoji dodatna majhna peč za segrevanje prostora. Objekt je v solidnem stanju je pa seveda potreben osvežitve, tj. manjšega remonta. Za hišo se razprostira večji del celotnega zemljišča. Na parceli je zelenjavni vrt, sadovnjak z različnimi sadnimi drevji in vinograd. Ta del zemljišča ima rahel, minimalen, naklon. V desnem delu se na neki točki nahaja zasuta jama kjer je nekoč bila mlaka za napajanje živine. Po navedbah lastnice nepremičnine sta zakonca na zimo porabila za ogrevanje stavbe od 8 pa do 10 metrov drv. Strošek elektrike je znašal okoli 30€ na mesec. Letno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča znaša okoli 75€. Storitve komunalnega podjetja za odvoz smeti niso prijavljene. Zemljiška knjiga je brez bremen. Sedanja lastnica ima ob morebitni prodaji predmetne nepremičnine v času pred spravilom pridelkov na svojem zemljišču pravico te pridelke kasneje sama pobrati in odpeljati. Premičnine in nepremičnine se prodajajo po sistemu "videno-kupljeno" so pa iz tega izvzete naslednje premičnine: cirkularna žaga, vrtno orodje, samohodna kosilnica, nitna kosilnica, večja motorna žaga in manjša električna žaga. Ker je del zemljišča opredeljen kot kmetijsko zemljišče je potrebno celotno zemljišče, ob dogovoru s kupcem o nakupu, najprej ponuditi predkupnim upravičencem v odkup. Ponudba stoji na pristojni UE 30 dni in če se nihče od predkupnih upravičencev na ponudbo o odkupu ne prijavi, ovir za nakup posesti za zainteresirano stranko, več ni. Prodajalec se zavezuje plačati stroške nepremičninske agencije ter vseh davkov ob prenosu lastninske pravice. Stroške prepisa, ki jih zaračunava notar oziroma odvetnik za pripravo vse dokumentacije, plača kupec. Za dodatna vprašanja oz. ogled vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta.

Wir bieten eine neue Immobilie zum Verkauf an, bei der es sich um ein Familien- oder Ferienhaus handelt, das in den 80er Jahren renoviert wurde. Das Grundstück befindet sich im Dorf Murščak im Nordosten Sloweniens. Das Anwesen liegt an einem leichten Weinberghang mit freiem Blick auf den Nordhimmel. Der städtische Teil des Dorfes verläuft entlang einer asphaltierten Dorfstraße, die am Hang verläuft, und das Grundstück sowie die angrenzenden Grundstücke sind senkrecht dazu angeordnet. Das Grundstück mit dem Haus liegt etwas höher als die Straße, daher ist die Auffahrt von der Straße zum Boden mit einer Auffahrt versehen, die nicht asphaltiert ist. Das Gebäude liegt ca. 8-10 Meter vom Straßenrand entfernt. Unsere bescheidene Meinung ist, dass dieser Teil des Grundstücks zwischen dem Gebäude und der Straße mit der erforderlichen Erlaubnis ausgegraben werden könnte und Parkplätze oder Garagen mit Treppen für den Zugang zu der Ebene, auf der das Gebäude steht, angeordnet wären. Die Geschichte des Gebäudes erzählt von einem alten „Flecht- und Fleckhaus“ mit separaten und kleinen Nebengebäuden, in denen der Schwiegervater und die Schwiegermutter des jetzigen Eigentümers lebten und diese Gebäude vor etwa 100 Jahren gebaut wurden. 1978 beschlossen die Eigentümerin und ihr Partner, das bestehende Gebäude teilweise abzureißen und wieder aufzubauen, indem sie die kleineren Nebengebäude zu einem vollständigen Gebäude zusammenlegten, das nun mit einer kommunalen Planungsgenehmigung unter der Adresse Murščak 54, 9252 Radenci steht. Das Gebäude befindet sich im Erdgeschoss und könnte als Atriumhaus bezeichnet werden. Wie bereits erwähnt, besteht es aus einem Wohnbereich und anderen Nebenräumen wie einer Garage, einer Sommerküche, einem Weinkeller, einem Holzschuppen ... Der Wohnbereich enthält einen Flur, eine Küche, ein Badezimmer mit Toilette, ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Dies sind keine großen Räume, aber ausreichend für einen angenehmen Aufenthalt. Die Sommerküche und die Garage haben einen eigenen Eingang und befinden sich von der Straße aus gesehen auf der linken Seite des Gebäudes. Die Wand des Wohnzimmers und der Sommerküche, die größer als das Wohnzimmer ist, kann abgerissen und zu einem großen Wohnzimmer kombiniert werden. Es ist auch möglich, die Garage in ein zusätzliches Schlafzimmer umzuwandeln und auf Wunsch und wenn die Garage nicht benötigt wird, eine Tür zum Wohnzimmer zu installieren. Kurz gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, das Haus zu vergrößern oder einfach rationaler zu gestalten. Das derzeitige Gebäude besteht aus Ziegeln und verfügt über alle erforderlichen Versorgungsanschlüsse. Dies sind: inaktives optisches Netz, öffentliche Wasserversorgung, einphasiger Strom. Da es kein kommunales Abwasser gibt, wird auf dem Grundstück eine 3-Kammer-Klärgrube gegraben. Das Dach wurde nach Angaben des Eigentümers vor zwanzig Jahren neu mit Welldach überdacht. Das Gebäude verfügt über eine Zentralheizung, die über einen Holzofen in der Küche angeordnet ist. Es gibt auch einen zusätzlichen kleinen Herd im Badezimmer, um das Badezimmer zu heizen. Das Gebäude ist in einem soliden Zustand, aber es braucht natürlich Erfrischung, dh. kleinere Renovierung. Hinter dem Haus befindet sich ein großer Teil des präsentierten Landes. Das Grundstück verfügt über einen Gemüsegarten, einen Obstgarten mit verschiedenen Obstbäumen und einen Weinberg. Dieser Teil des Landes hat eine leichte, minimale Neigung. Im rechten Teil befindet sich irgendwann eine vergrabene Grube, in der sich früher eine Pfütze zum Füttern von Vieh befand. Nach Angaben des Eigentümers des Grundstücks beheizte das Ehepaar das Gebäude im Winter mit 8 bis 10 Metern Brennholz. Die Stromkosten betrugen rund 30 Euro pro Monat. Die jährliche Entschädigung für die Nutzung von Bauland beträgt rund 75 €. Die Leistungen des kommunalen Abfallsammelunternehmens werden nicht in Anspruch genommen. Das Grundbuch ist frei von Belastungen. Die jetzige Eigentümerin hat das Recht, diese Produkte im Falle eines möglichen Verkaufs der betreffenden Immobilie in der Zeit vor der Ernte der Ernte auf ihrem Land später abzuholen und wegzunehmen. Bewegliche und unbewegliche Sachen werden auf "gesehen-gekauft" -Basis verkauft, aber die folgenden beweglichen Sachen sind ausgeschlossen: Kreissäge, Gartengeräte, selbstfahrender Mäher, Gewindemäher, größere Kettensäge und kleinere elektrische Säge. Da ein Teil des Landes als landwirtschaftliches Land definiert ist, muss das gesamte Land in Absprache mit dem Käufer beim Kauf zunächst den Vorkaufsempfängern zum Kauf angeboten werden. Das Angebot verbleibt 30 Tage bei der zuständigen UE. Wenn keiner der Vorkaufsempfänger das Kaufangebot beantragt, gibt es keine Hindernisse mehr für den Kauf der Immobilie für den Interessenten. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Kosten der Immobilienagentur und alle Steuern bei Eigentumsübergang zu tragen. Der Käufer trägt die Kosten der Niederschrift, die vom Notar oder Anwalt für die Erstellung aller Unterlagen in Rechnung gestellt werden. Für zusätzliche Fragen oder. Zur Ansicht wenden Sie sich bitte an den aufgeführten Immobilienmakler.

We offer a new property for sale, which is a family or holiday house, renovated in the ’80s with a lovely sized plot, located in the village of Murščak in the Northeast region of Slovenia. The property lies on a slight vineyard slope with a free view of the northerner skies. The urban part of the village runs along an asphalt village road that runs on the slope and the property, as well as the adjoining estates, are positioned perpendicular to it. The land with the house lies slightly higher than the road, so the driveway from the road to the ground level is arranged with a driveway, which is not paved. The building stands about 8-10 meters away from the edge of the road. Our humble opinion is that this part of the land between the building and the road could be dug out with the necessary permission and parking lots or garages with stairs to access the level where the building stands would be arranged. The history of the building tells of an old “wattle and daub house” with separate and small outbuildings where the father-in-law and mother-in-law of the current owner lived and these buildings were built about 100 years ago. In 1978, the owner and her partner decided to demolish the existing building in parts and rebuild it by merging the smaller outbuildings into one complete building, which now, with a municipality planning permit, stands at the address Murščak 54, 9252 Radenci. The building is on the ground floor and could be called an atrium house. As mentioned, it consists of a living area and other, auxiliary spaces such as a garage, summer kitchen, wine cellar, woodshed ... The living area contains a hallway, kitchen, bathroom with toilet, bedroom and living room. These are not large spaces but are sufficient for a pleasant stay. The summer kitchen and garage have their own entrances and are located on the left side of the building viewed from the road. The wall of the living room and summer kitchen, the latter is larger than the living room, can be torn down and combined into a large living room. It is also possible to convert the garage into an additional bedroom and install a door to the living room if desired and if the garage is not needed. In short, there are many possibilities of how to enlarge or simply better rationally arrange the house. The current building is built by bricks and has all the necessary utility connections. These are: inactive optical network, public water supply, single-phase electricity. There is no municipality sewage, so a 3-chamber septic tank is dug on the plot. The roof, according to the owner's assurances, was newly covered twenty years ago with corrugated roofing. The building has central heating arranged through a wood stove located in the kitchen. There is also an additional small stove in the bathroom to heat the bathroom. The building is in solid condition, but of course, it needs refreshment, ie. minor renovation. Behind the house is a large part of the presented land. The plot has a vegetable garden, an orchard with various fruit trees and a vineyard. This part of the land has a slight, minimal, slope. In the right part, at some point, there is a buried pit where there used to be a puddle for feeding livestock. According to the owner of the property, the couple used 8 to 10 meters of firewood to heat the building in the winter. The cost of electricity was around € 30 per month. The annual compensation for the use of building land is around € 75. The services of the municipal waste collection company are not used. The land register is free of encumbrances. The current owner has the right to pick up and take away these products later in the event of the possible sale of the real estate in question in the period before the harvest of the crops on her land. Movable and immovable property is sold on a "seen-bought" basis, but the following movables are excluded: circular saw, garden tools, self-propelled mower, thread mower, larger chainsaw and smaller electric saw. As part of the land is defined as agricultural land, the entire land, in agreement with the buyer on the purchase, must first be offered to pre-emption beneficiaries for purchase. The offer remains with the competent UE for 30 days and if none of the pre-emption beneficiaries applies for the purchase offer, there are no more obstacles for the purchase of the property for the interested party. The seller undertakes to pay the costs of the real estate agency and all taxes upon the transfer of ownership. The buyer pays the costs of the transcript, which are charged by the notary or lawyer for the preparation of all documentation. For additional questions or. to view, please contact the listed real estate agent.

Мы предлагаем на продажу новую недвижимость, которая представляет собой семейный или дачный дом, отремонтированный в 80-х годах с участком прекрасного размера, расположенный в деревне Мурщак в северо-восточном регионе Словении. Имущество находится на небольшом склоне виноградника с бесплатным видом на северное небо. Городская часть села проходит по асфальтовой деревенской дороге, которая идет по склону, и имущество, а также прилегающие имения расположены перпендикулярно к нему. Земля с домом лежит немного выше дороги, поэтому проезжая часть от дороги до уровня земли обустроена проезжей частью, которая не асфальтирована. Здание стоит около 8-10 метров от края дороги. Наше скромное мнение состоит в том, что эту часть земли между зданием и дорогой можно выкопать с необходимым разрешением и парковками или гаражами с лестницами для доступа к уровню, на котором будут расположены стенды здания. История здания рассказывает о старом «плетеном доме» с отдельными и небольшими хозяйственными постройками, где жили тесть и теща нынешнего владельца, и эти здания были построены около 100 лет назад. В 1978 году владелец и ее партнер решили снести существующее здание по частям и перестроить его, объединив небольшие хозяйственные постройки в одно законченное здание, которое теперь, с разрешения муниципального планирования, находится по адресу Мурщак 54, 9252 Раденци. Здание находится на первом этаже и может быть названо домом атриума. Как уже упоминалось, он состоит из жилой зоны и других, вспомогательных помещений, таких как гараж, летняя кухня, винный погреб, сарай ... Жилая зона содержит прихожую, кухню, ванную комнату с туалетом, спальню и гостиную. Это не большие пространства, но достаточно для приятного отдыха. Летняя кухня и гараж имеют свои собственные входы и расположены с левой стороны здания, если смотреть с дороги. Стена гостиной и летней кухни, последняя больше, чем гостиная, может быть снесена и объединена в большую гостиную. Также возможно преобразовать гараж в дополнительную спальню и установить дверь в гостиную при желании и если гараж не нужен. Одним словом, есть много возможностей, как расширить или просто лучше рационально обустроить дом. Текущее здание построено из кирпича и имеет все необходимые коммуникации. Это: неактивная оптическая сеть, коммунальное водоснабжение, однофазное электричество. Муниципальные канализации отсутствуют, поэтому на участке вырыт трехкамерный септик. Крыша, согласно заверениям владельца, была недавно покрыта гофрированной кровлей двадцать лет назад. Здание имеет центральное отопление через дровяную печь, расположенную на кухне. В ванной комнате есть дополнительная небольшая плита для обогрева ванной комнаты. Здание находится в твердом состоянии, но, конечно, оно нуждается в освежении, т.е. мелкий ремонт. За домом большая часть представленной земли. На участке есть огород, фруктовый сад с различными фруктовыми деревьями и виноградник. Эта часть земли имеет небольшой, минимальный уклон. В правой части, в некоторый момент, есть заглубленная яма, где раньше была лужа для кормления скота. По словам владельца имущества, пара использовала от 8 до 10 метров дров для отопления здания зимой. Стоимость электричества составляла около 30 евро в месяц. Ежегодная компенсация за использование земли под застройку составляет около 75 евро. Услуги муниципальной компании по сбору отходов не используются. Земельный кадастр свободен от обременений. Нынешний владелец имеет право забрать и забрать эти продукты позже в случае возможной продажи рассматриваемой недвижимости в период до сбора урожая на ее земле. Движимое и недвижимое имущество продается по принципу «купленного», но исключаются следующие движимые объекты: циркулярная пила, садовый инструмент, самоходная косилка, резьбовая косилка, бензопила большего размера и электрическая пила меньшего размера. Поскольку часть земли определяется как сельскохозяйственная земля, вся земля, по согласованию с покупателем о покупке, должна сначала быть предложена бенефициарам с преимущественным правом на покупку. Предложение остается в компетентном UE в течение 30 дней, и если ни один из бенефициаров преимущественного права не обращается за предложением о покупке, больше нет препятствий для покупки недвижимости для заинтересованной стороны. Продавец обязуется оплатить расходы агентства недвижимости и все налоги при передаче права собственности. Покупатель оплачивает стоимость стенограммы, которую взимает нотариус или адвокат за подготовку всей документации. Для дополнительных вопросов или. Для просмотра обращайтесь к указанному агенту по недвижимости.

oglas video

Similar real estates nearby

Pomurska, Moravske Toplice, Mlajtinci
 • House Detached
 • 55,000
 • 198 m²
 • 1,465.00 m²
70,000 €
55,000
More
Pomurska, Kobilje
 • House Detached
 • 49,000
 • 208 m²
 • 2,529.00 m²
49,000
More
Pomurska, Šalovci
 • House Detached
 • 120,000
 • 204 m²
 • 3,616.00 m²
 • 2
 • 2
 • 5
120,000
More
Pomurska, Beltinci, Gančani
 • House Detached
 • 129,000
 • 191 m²
 • 1,431.00 m²
135,000 €
129,000
More
Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Strehovci
 • House Detached
 • 250,000
 • 195 m²
 • 5,450.00 m²
350,000 €
250,000
More
Pomurska, Črenšovci, Trnje
 • House Detached
 • 49,990
 • 205 m²
 • 1,292.00 m²
 • 1
 • 1
49,990
More

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.