39,000

  • Information
  • description

Real estate details

Real estate type
House Farm
size
387 m²
year of building
1940
year of refurbishing
1988
Ad code
TPPan9NSV

  • Central heating
  • Fuel oil
  • Heating with wood
  • Phone
  • Cable TV
  • Cable internet
  • Garden
description

V VEDNOST! Kupcem NI potrebno plačati agencijske provizije zato brez skrbi in kar na dan z vprašanji! V kolikor se želite umakniti od vsakodnevnega vrveža in želite popolnoma uživati v neokrnjeni naravi ter v totalni tišini brez mnogo sosedov ste sedaj našli ravno pravšnjo ponudbo. V kraju Panovci, ki ima le nekaj hiš in se nahaja popolnoma na samem v dolini Krajinskega Parka Goričko, Vam ponujamo v nakup manjšo kmetijo. Stoji kot zadnja v zaporedju manjših kmetij v vasici in ima južno lego. Zemljišče je strnjeno in velikosti 4.644 m2. Na zemljišču stoji 5 stavb. Celotno zemljišče je pod rahlim, okoli 20 stopinjskim, naklonom. Del parcele na jugu zemljišča razdeljuje vaška asfaltna cesta, ki obenem tudi omogoča dostop do predmetne ponudbe. Okoli kmetije so njive in prostrani gozdovi. Stavbe so razporejene tako pravokotno kot zaporedno na cestišče. Štiri stavbe so opredeljene kot gospodarska poslopja in ena stavba kot stanovanjska hiša. Stanovanjska hiša se nahaja na najvišji točki zemljišča. Na podlagi informacije iz katastra stavb je bila hiša zgrajena leta 1925 je pa težko oceniti iz kakšnega materiala je grajena. Po naši oceni je hiša lesene konstrukcije in obita z glino (cimprača) čeprav ima tudi vinsko klet, kar pa lahko nakazuje na zidano konstrukcijo je pa to vse potrebno preveriti ob ogledu. Izgled hiše je klasično prekmurski z vhodom na sredini hiše, notranjo predsobo, kuhinjo na sredini hiše, dnevno sobo, spalnicama, kopalnico, shrambo... Pred vhodom je dolga terasa za posedanje in uživanje v naravi. Hiša je opremljena in trenutno v njej biva najemnik. Najemnik je seznanjen s prodajo in se bo izselil takoj ob položitvi are na fiduciarni račun agenta za začetek procesa prodaje. Hiša je v solidnem stanju in primerna za bivanje. Fekalije so speljane v 2 prekatno greznico. Komunalni priključki so naslednji: telefon, tri-fazna elektrika, vodovod, IP TV... Centralna kurjava na olje kakor tudi ogrevanje preko peči na drva v hiši. V kopalnici se nahaja 80l električni bojler za toplo vodo. Okna so lesena, tla so lesena, ostrešje je v dobri kondiciji, prekrita je z zarezniki, ki se ob potrebi menjajo, leta 2000 je bila prenovljen omet stavbe... Skratka, dobro vzdrževana stara kmečka hiša, ki pa se lahko še podrobneje renovira in se s tem še dodatno usposobi za dolgoletno uporabo. Kot rečeno na zemljišču stojijo še gospodarska poslopja in dve zgradbi sta dokaj visoki ter zgrajeni iz zidakov. Po podatkih GURS-a sta bili zgrajeni okoli leta 1940. Tam so še do nedavnega bili hlevi z živino, senik, kmetijska mehanizacija in ostalo, sedaj pa so to predvsem prazni prostori oz. prostori kjer se shranjujejo manjše tehnične stvari. Ti stavbi se lahko s spremembo namembnosti preuredijo tudi v prostore za turistično dejavnost oz. podobno. Stavbi sta priključeni na električno omrežje. Preostali dve stavbi pa sta manjši in sicer je ena prav tako zidana in bila tudi namenjena kot garaža za vozila druga pa je leseni kozolec oz. senik. Posest sicer ni velika se je pa možno dogovoriti z skladom kmetijskih zemljišč RS za najem njiv in gozdov saj je država po večini lastnik sosednjih parcel. Po naši oceni je ponujena nepremičnina primerna za izvajanje ne samo turistične ali kmetijske dejavnosti temveč tudi kot meditacijski oz. rehabilitacijski center... Krajinski Park Goričko je zavarovan slovenski nacionalni park z bogato floro in favno. Do prekmurskega središča Murska Sobota traja vožnje z avtomobilom približno 15 minut. Enako velja tudi do najbližjega termalnega zdravilišča. Avtocestni priključek je dosegljiv v 20 minutah vožnje. Avstrijska in Madžarska meja sta oddaljeni okoli 15 minut vožnje. Prekmurska regija je vedno bolj prepoznavna s svojimi prijaznimi in gostoljubnimi ljudmi, neokrnjeno naravo, termalnimi zdravilišči, prečudovito jedačo in pijačo in kot odskočna deska za obisk sosednjih držav z bogato zgodovino. Stvari v hiši se prodajajo po sistemu "videno-kupljeno", stvari, ki se nahajajo v gospodarskih poslopjih niso predmet prodaje. Ker je del posesti opredeljen kot kmetijsko zemljišče je potrebno celotno kmetijo, ob dogovoru s kupcem o nakupu, najprej ponuditi predkupnim upravičencem v odkup. Ponudba stoji na pristojni UE 30 dni in če se nihče od predkupnih upravičencev na ponudbo o odkupu ne prijavi, ovir za nakup posesti za zainteresirano stranko, več ni. Istočasno se mora ponuditi v odkup državi Sloveniji po zakonu o krajinskem parku. Ta po navadi ne uveljavlja predkupne pravice in že v desetih dneh po predstavljeni ponudbi odgovori s pismom o nezainteresiranosti. Prodajalec se zavezuje plačati stroške nepremičninske agencije ter vseh davkov ob prenosu lastninske pravice. Stroške prepisa, ki jih zaračunava notar oziroma odvetnik za pripravo vse dokumentacije, plača kupec. Za dodatna vprašanja oz. ogled vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta.

If you want to get away from the everyday hustle and bustle and want to fully enjoy the unspoiled nature and the total silence without many neighbours around, you have now found just the right listing. In the village Panovci, which has only a few houses and is located completely secluded in the valley of the Goričko National Park, there is a small farm for sale. It stands as the last in a series of smaller farms in the village and has a southern location. The land is compact and has the size of 4,644 sq m. There are 5 buildings on the land. The whole land is under a slight, about 20-degree angle, slope. Part of the plot in the south part of the land is divided by the village asphalt road, which also enables access to this property. Around the farm are fields and vast forests. The buildings are arranged both perpendicularly and sequentially on the roadway. Four buildings are defined as outbuildings and one building as a residential house. The residential house is located on the highest point of the land. Based on information from the municipality documents, the house was built in 1925, but it is difficult to estimate what material it was built of. According to our assessment, the house is of wooden construction and lined with clay (cimprača), although it also has a wine cellar, which may indicate a masonry structure, but all this must be checked when visiting. The appearance of the house is classically regional with the entrance in the middle of the house, interior hall, kitchen in the middle of the house, living room, bedrooms, bathroom, pantry ... In front of the entrance is a long terrace for sitting and enjoying the landscape. The house is furnished and currently houses a tenant. The tenant is aware of the sale and will move out as soon as the deposit is placed in the agent’s fiduciary account to begin the sale process. The house is in solid condition and suitable for living. The faeces are discharged into a 2-chamber septic tank. Utility connections are as follows: telephone, three-phase electricity, plumbing, IP TV ... Central oil heating as well as heating through a wood stove in the house. The bathroom has an 80l electric hot water heater. The windows are wooden, the floors are wooden, the roof is in good condition, the plaster of the building was renovated in 2000 ... In short, a well-maintained old farmhouse, which can be renovated in more detail and thus further trained for long-term use. As said, there are also outbuildings on the land and two buildings are quite tall and built of bricks. According to the municipality documents, they were built around 1940. Until recently, there were stables with livestock, hayloft, agricultural machinery and other things, but now these are mostly empty spaces or. spaces where small technical things are stored. These buildings can also be converted into premises for tourist activity or similarly. The buildings are connected to the electricity grid. The other two buildings are smaller, namely, one is also built and was also intended as a garage for vehicles and the other is a wooden hayrack. The property is not large, but it is possible to agree with the Agricultural Land Fund of the Republic of Slovenia for renting fields and forests, as the state mostly owns neighbouring plots. In our opinion, the offered property is suitable for carrying out not only tourist or agricultural activities but also as meditation or. rehabilitation centre... Goričko National  Park is a protected Slovenian national park with rich flora and fauna. The regional town of Murska Sobota takes about 15 minutes by car. The same goes for the nearest thermal spa. The motorway connection is within a 20-minute drive. The Austrian and Hungarian borders are about a 15-minute drive away. The Prekmurje region is increasingly recognizable for its friendly and hospitable people, unspoiled nature, thermal spas, wonderful food and drink and as a springboard to visit neighbouring countries with a rich history. The things in the house are sold according to the “sold as seen” system, the things located in the outbuildings are not subject to sale. As part of the property is defined as agricultural land, it is necessary to offer the entire farm, in agreement with the buyer on the purchase, first to the pre-emption beneficiaries for purchase. The offer remains with the competent UE for 30 days and if none of the pre-emption beneficiaries applies for the purchase offer, there are no more obstacles for the purchase of the property for the interested party. At the same time, it must be offered for purchase to the state of Slovenia in accordance with the Landscape Park Act. He usually does not exercise the pre-emption right and replies with a letter of disinterest within ten days of the offer being submitted. The seller undertakes to pay the costs of the real estate agency and all taxes upon the transfer of ownership. The costs of the contracts, etc., which are charged by the notary or lawyer for the preparation of all documentation, are paid by the buyer. For additional questions or. to view, please contact the listed real estate agent.

Wenn Sie dem Alltagsstress entfliehen und die unberührte Natur und die totale Stille ohne viele Nachbarn genießen möchten, haben Sie jetzt genau die richtige Liste gefunden. Im Dorf Panovci, das nur wenige Häuser hat und völlig abgelegen im Tal des Goričko-Nationalparks liegt, steht ein kleiner Bauernhof zum Verkauf. Es ist das letzte einer Reihe kleinerer Bauernhöfe im Dorf und hat eine südliche Lage. Das Land ist kompakt und hat die Größe von 4.644 qm. Es gibt 5 Gebäude auf dem Land. Das ganze Land befindet sich unter einer leichten Neigung von etwa 20 Grad. Ein Teil des Grundstücks im südlichen Teil des Landes wird durch die Dorfasphaltstraße geteilt, die auch den Zugang zu diesem Grundstück ermöglicht. Rund um den Hof gibt es Felder und weite Wälder. Die Gebäude sind sowohl senkrecht als auch nacheinander auf der Fahrbahn angeordnet. Vier Gebäude werden als Nebengebäude und ein Gebäude als Wohnhaus definiert. Das Wohnhaus befindet sich am höchsten Punkt des Landes. Basierend auf Informationen aus den Gemeindedokumenten wurde das Haus 1925 gebaut, aber es ist schwer abzuschätzen, aus welchem ​​Material es gebaut wurde. Nach unserer Einschätzung ist das Haus aus Holz gebaut und mit Lehm (Cimprača) ausgekleidet, obwohl es auch einen Weinkeller hat, der auf eine Mauerwerksstruktur hinweisen kann, aber all dies muss bei einem Besuch überprüft werden. Das Erscheinungsbild des Hauses ist klassisch regional mit dem Eingang in der Mitte des Hauses, Innenhalle, Küche in der Mitte des Hauses, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, Speisekammer ... Vor dem Eingang befindet sich eine lange Terrasse für sitzen und die Landschaft genießen. Das Haus ist möbliert und beherbergt derzeit einen Mieter. Der Mieter ist über den Verkauf informiert und zieht aus, sobald die Anzahlung auf dem Treuhandkonto des Maklers eingegangen ist, um den Verkaufsprozess zu starten. Das Haus ist in einem soliden Zustand und zum Wohnen geeignet. Die Fäkalien werden in eine 2-Kammer-Klärgrube eingeleitet. Die Versorgungsanschlüsse sind wie folgt: Telefon, dreiphasiger Strom, Sanitär, IP-TV ... Zentrale Ölheizung sowie Heizung durch einen Holzofen im Haus. Das Badezimmer verfügt über einen 80l elektrischen Warmwasserbereiter. Die Fenster sind aus Holz, die Böden aus Holz, das Dach ist in gutem Zustand, der Putz des Gebäudes wurde im Jahr 2000 renoviert ... Kurz gesagt, ein gepflegtes altes Bauernhaus, das detaillierter renoviert und somit weitergebildet werden kann für den Langzeitgebrauch. Wie gesagt, es gibt auch Nebengebäude auf dem Land und zwei Gebäude sind ziemlich hoch und aus Ziegeln gebaut. Nach Angaben der Gemeinde wurden sie um 1940 gebaut. Bis vor kurzem gab es Ställe mit Vieh, Heuboden, landwirtschaftlichen Maschinen und anderen Dingen, aber jetzt sind dies meistens leere Räume oder. Räume, in denen kleine technische Dinge aufbewahrt werden. Diese Gebäude können auch in Räumlichkeiten für touristische Aktivitäten oder ähnliches umgewandelt werden. Die Gebäude sind an das Stromnetz angeschlossen. Die anderen beiden Gebäude sind kleiner, nämlich eines ist ebenfalls gebaut und war auch als Garage für Fahrzeuge gedacht und das andere ist eine hölzerne Heuschober. Das Grundstück ist nicht groß, aber es ist möglich, mit dem Agrarlandfonds der Republik Slowenien eine Vereinbarung über die Anmietung von Feldern und Wäldern zu treffen, da der Staat größtenteils benachbarte Grundstücke besitzt. Unserer Meinung nach eignet sich die angebotene Immobilie nicht nur für touristische oder landwirtschaftliche Aktivitäten, sondern auch als Meditation oder. Rehabilitationszentrum ... Der Goričko-Nationalpark ist ein geschützter slowenischer Nationalpark mit einer reichen Flora und Fauna. Die regionale Stadt Murska Sobota ist mit dem Auto in etwa 15 Minuten zu erreichen. Gleiches gilt für das nächste Thermalbad. Die Autobahnverbindung erreichen Sie innerhalb von 20 Fahrminuten. Die österreichische und ungarische Grenze sind ca. 15 Autominuten entfernt. Die Region Prekmurje ist zunehmend bekannt für ihre freundlichen und gastfreundlichen Menschen, ihre unberührte Natur, ihre Thermalbäder, ihr wunderbares Essen und Trinken und als Sprungbrett, um Nachbarländer mit einer reichen Geschichte zu besuchen. Die Sachen im Haus werden nach dem System „verkauft wie gesehen“ verkauft, die Sachen in den Nebengebäuden sind nicht verkaufspflichtig. Da ein Teil des Grundstücks als landwirtschaftliches Land definiert ist, ist es erforderlich, den gesamten Betrieb in Absprache mit dem Käufer beim Kauf zunächst den Vorkaufsempfängern zum Kauf anzubieten. Das Angebot bleibt 30 Tage bei der zuständigen UE. Wenn keiner der Vorkaufsempfänger das Kaufangebot beantragt, gibt es keine Hindernisse mehr für den Kauf der Immobilie für den Interessenten. Gleichzeitig muss es dem slowenischen Staat gemäß dem Landschaftsparkgesetz zum Kauf angeboten werden. In der Regel übt er das Vorkaufsrecht nicht aus und antwortet innerhalb von zehn Tagen nach Abgabe des Angebots mit einem Desinteressensschreiben. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Kosten der Immobilienagentur und alle Steuern bei Eigentumsübergang zu tragen. Die Kosten für die Verträge usw., die vom Notar oder Anwalt für die Erstellung aller Unterlagen in Rechnung gestellt werden, trägt der Käufer. Für zusätzliche Fragen oder. Zur Ansicht wenden Sie sich bitte an den aufgeführten Immobilienmakler.

Если вы хотите уйти от повседневной суеты и хотите в полной мере насладиться нетронутой природой и полной тишиной без большого количества соседей, вы теперь нашли только правильный список. В деревне Пановци, которая имеет всего несколько домов и находится в уединенном месте в долине национального парка Горичко, есть небольшая ферма на продажу. Он является последним в серии небольших ферм в деревне и имеет южное местоположение. Земля компактна и имеет размер 4644 кв. На участке 5 зданий. Вся земля находится под небольшим углом около 20 градусов. Часть участка в южной части земельного участка разделена деревенской асфальтированной дорогой, которая также дает доступ к этой недвижимости. Вокруг фермы поля и обширные леса. Здания располагаются как перпендикулярно, так и последовательно на проезжей части. Четыре здания определены как хозяйственные постройки и одно здание как жилой дом. Жилой дом расположен на самой высокой точке земельного участка. Основываясь на информации из документов муниципалитета, дом был построен в 1925 году, но трудно оценить, из какого материала он был построен. По нашей оценке, дом имеет деревянную конструкцию и облицован глиной (cimprača), хотя в нем также есть винный погреб, что может указывать на структуру кладки, но все это необходимо проверить при посещении. Внешний вид дома классически региональный, с входом в середине дома, внутренним залом, кухней в середине дома, гостиной, спальнями, ванной комнатой, кладовой ... Перед входом расположена длинная терраса для сидеть и наслаждаться пейзажем. Дом меблирован и в настоящее время в нем проживает арендатор. Арендатор знает о продаже и покинет ее, как только депозит будет зачислен на фидуциарный счет агента, чтобы начать процесс продажи. Дом в хорошем состоянии и подходит для проживания. Фекалии сбрасываются в 2-камерный септик. Коммутационные коммуникации: телефон, трехфазное электричество, сантехника, IP TV ... Центральное масляное отопление, а также отопление через дровяную печь в доме. В ванной комнате есть электрический нагреватель на 80 л. Окна деревянные, полы деревянные, крыша в хорошем состоянии, штукатурка здания была отремонтирована в 2000 году ... Короче говоря, ухоженный старый фермерский дом, который может быть отремонтирован более подробно и, таким образом, дополнительно обучен для длительного использования. Как уже говорилось, на земле также есть хозяйственные постройки, и два здания довольно высокие и построены из кирпича. Согласно документам муниципалитета, они были построены около 1940 года. До недавнего времени существовали конюшни с домашним скотом, сеновалом, сельскохозяйственной техникой и другими вещами, но сейчас это в основном пустые места или. места, где хранятся мелкие технические вещи. Эти здания также могут быть преобразованы в помещения для туристической деятельности или аналогичным образом. Здания подключены к электросети. Два других здания меньше, а именно: одно также построено и было также предназначено в качестве гаража для транспортных средств, а другое - деревянное сено. Собственность невелика, но можно договориться с Фондом сельскохозяйственных земель Республики Словения об аренде полей и лесов, поскольку государство в основном владеет соседними участками. На наш взгляд, предлагаемая недвижимость подходит для проведения не только туристической или сельскохозяйственной деятельности, но и в качестве медитации или. реабилитационный центр ... Национальный парк Горичко - охраняемый словенский национальный парк с богатой флорой и фауной. Региональный город Мурска Собота занимает около 15 минут на машине. То же самое касается ближайшего термального курорта. Автомагистраль находится в 20 минутах езды. Австрийская и венгерская границы находятся примерно в 15 минутах езды от отеля. Регион Прекмурье становится все более узнаваемым благодаря своим дружелюбным и гостеприимным людям, нетронутой природе, термальным источникам, прекрасным блюдам и напиткам, а также как трамплин для посещения соседних стран с богатой историей. Вещи в доме продаются по системе «продается как видно», вещи, находящиеся в хозяйственных постройках, не подлежат продаже. Поскольку часть имущества определяется как сельскохозяйственная земля, необходимо предложить всю ферму, по согласованию с покупателем о покупке, в первую очередь преимущественным бенефициарам для покупки. Предложение остается в компетентном UE в течение 30 дней, и если ни один из бенефициаров преимущественного права не подаст заявку на предложение о покупке, больше нет препятствий для покупки недвижимости для заинтересованной стороны. В то же время он должен быть предложен для покупки в Словении в соответствии с Законом о ландшафтных парках. Обычно он не пользуется преимущественным правом и в течение десяти дней с момента подачи предложения отвечает письмом о неинтересности. Продавец обязуется оплатить расходы агентства недвижимости и все налоги при передаче права собственности. Расходы по договорам и т. Д., Которые взимаются нотариусом или адвокатом за подготовку всей документации, оплачиваются покупателем. Для дополнительных вопросов или. Для просмотра обращайтесь к указанному агенту по недвижимости.

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.