• Information
  • description

Real estate details

Real estate type
House Detached
size
155 m²
year of building
1926
flat
Basement + ground floor + attic
year of refurbishing
1982
Ad code
TPHer44NSV

  • Heating with wood
  • Basic furnishing
  • Cable TV
  • Cable internet
  • Garden
description

V VEDNOST! Kupcem NI potrebno plačati agencijske provizije zato brez skrbi in kar na dan z vprašanji! Čudovita posest naprodaj v vasi Hermanci, ki se nahaja v vinorodnem okolišu Slovenskih goric med dvema priznanima turističnima točkama Kog in Jeruzalem. Parcela velikosti okoli 2,2 hektarja se razprostira po večini na severovzhodnem pobočju vinogradniškega brega, s tem, da se hiša z ravnim dvoriščem in sadovnjakom nahajata na vznožju brega. Dostop do javnega cestišča je urejen. Cesta je makadamskega tipa. Del ceste poteka po tuji parceli, kjer pa je urejena služnost hoje in vožnje. Naslov nepremičnine je Hermanci 44, 2275 Miklavž pri Ormožu. Večji del celotnega zemljišča obsegajo gozdovi in vinograd. Lastniki so oddali vinograd v najem lokalnemu pridelovalcu vina in ta aranžma je možno z dogovorom nadaljevati. Vinograd je ograjen zaradi pogostega vdora divjih živali. Sestava vinograda je predvsem iz trte belih sort. Razmaki med redi so dovolj široki za strojno obdelovanje vinograda. Gozdovi so predvsem listnati z različnimi tipi drevja prevladuje pa bukev in hrast. Hiša je bila zgrajena 1926 leta, v letu 1982 pa dozidana in v celoti, tako od znotraj kakor tudi od zunaj, popolnoma obnovljena in dodelana. Ima severovzhodno/jugozahodno lego. Vsebuje kletno, pritlično in mansardno etažo. Klet je prvotna z visokimi obokanimi stropi in prostori za hranjenje vina in živil. Vhod v klet je ločen in sicer z severovzhodne fasade. Izdelano je notranje stopnišče do pritličja, ki pa se redko uporablja. Vhod z dvorišča v hišo se nahaja na jugozahodni fasadi, kjer vstopimo v predsobo. Takoj na levi se nahaja leseno stopnišče, ki vodi do mansarde. Pod stopnicami je velik lesen zapah, ki zapira dostop do kletnega stopnišča. V levem delu predsobe, za stopniščem, se nahaja vhod v večjo kopalnico z wc-jem. Na desno vstopimo v spalnico, pred nami pa se nahaja vhod v jedilnico s prekrasno krušno pečjo in ločeno kuhinjo. Mansarda ni izdelana so pa pripeljani vsi notranji priključki v etažo zato je mansardo možno predelati v najmanj dve ali tri sobe. Ker je ostrešje dokaj visoko je zato dovolj stojne višine za izdelavo udobnih in pohodnih sob. Trenutno je 155m2 uporabnih površin. Ostrešje je v odličnem stanju kakor tudi kritina tipa bobrovec. Hiša je hidro izolirana. Obstaja samo omet brez termoizolacije. Komunalni priključki so tri fazna elektrika, neaktivni Telekom priključek (KATV, Internet...), vodovod. Za hišo v nižjem delu kjer se nahaja vhod v klet sta vkopani greznici. Centralno ogrevanje ne obstaja. Ogrevanje tople vode se izvaja preko 80l bojlerja, ki se nahaja v kopalnici. Vse se prodaja po sistemu "videno-kupljeno". Obstaja služnost vožnje in hoje preko dostopne ceste za lastnika sosednjih zemljišč, drugih bremen ni. Stavba ima uporabno dovoljenje. Letni davek na nepremičnine znaša 78 EUR. Trenutni mesečni komunalni stroški znašajo okoli 30 EUR. Energetski razred G. Možnost nakupa samo hiše z okoliškimi parcelami (brez vinograda) po ceni 59.999 EUR. Prodajamo tudi sosednje zemljišče z vinogradom in pred letim obnovljeno in dozidano hišo v kolikor bi želeli imeti še večjo posest. Več o ponudbi lahko izveste na naslednjem Internetnem  naslovu: https://nepremicninesv.si/sl/Ponudba_nepremicnin/Cudovita_hisa_naprodaj_v_Hermancih_v_obcini_Ormoz.html Ker je večji del zemljišča opredeljen kot kmetijsko zemljišče je potrebno celotno zemljišče, ob dogovoru s kupcem o nakupu, najprej ponuditi predkupnim upravičencem v odkup. Ponudba stoji na pristojni UE 30 dni in če se nihče od predkupnih upravičencev na ponudbo o odkupu ne prijavi, ovir za nakup posesti za zainteresirano stranko, več ni. Prodajalec se zavezuje plačati stroške nepremičninske agencije ter vseh davkov ob prenosu lastninske pravice. Stroške prepisa, ki jih zaračunava notar oziroma odvetnik za pripravo vse dokumentacije, plača kupec. Za dodatna vprašanja oz. ogled vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta.

Wonderful property for sale in the village of Hermanci, located in the wine growing district of Slovenske gorice between the two popular  tourist spots Kog and Jerusalem. The 2.2 hectares of land is spread over most on the north east slope of the vineyard. The house with a flat yard and an orchard located at the foot of the slope. Good road access.. The road is gravel. Part of the road runs on the neighbouring plot but there is an right way access established. The address is Hermanci 44, 2275 Miklavž pri Ormož. Most of the land is covered by woodland and vineyards. The owners have leased the vineyard to a local wine grower and the arrangement can be continued. The vineyard is fenced off due to frequent invasion of wildlife – deer etc. The composition of the vineyard is mainly of white varieties. Row spacing is wide enough for Tractor to maintain the vineyard. The forests are mainly deciduous with different types of trees, but beech and oak mostly dominate. The house was built in 1926, and in 1982 it was completely renovated and completed, both internally and externally. It has a north east / south west position. It has a basement, ground floor and attic floor. The basement is original with high arched ceilings and rooms for storing wine and food. The entrance to the basement is separated from the north-east facade. An internal staircase down to the ground floor, which is rarely used, is available. The entrance from the courtyard to the house is located on the south western facade, leading to the hallway. Immediately to the left is a wooden staircase leading to the attic. Below the stairs is a large wooden latch that closes access to the basement staircase. In the left part of the hallway, behind the staircase, is the entrance to a larger bathroom with toilet. To the right, there is a bedroom, and ahead is the entrance to the dining room with a beautiful bread oven and separate kitchen. The attic is not fitted out, but all the internal connections are there to connect to, so the attic can be converted into at least two or three rooms. Because the roof is quite high, there is enough standing height for creating comfortable and cosy rooms. There are currently 155m2 of usable area. The roof is in excellent condition. The house is water damp proofed. There is external plaster without thermal insulation. Utilities are three phase electricity, inactive Telecom connection (CATV, Internet ...), water supply. There are septic tanks behind the house in the lower part where the entrance to the basement is located. Central heating - none. The hot water is heated via an 80l boiler located in the bathroom. Everything is sold under the "bought as seen" system. There is an easement to drive and walk across the access road for the owner of the adjacent land. No other burdens exist. The building has a valid permit. The annual property tax is € 78. The current monthly utility costs are around EUR 30. Energy class G. The possibility of buying only a house with surrounding plots (without vineyard) for the price of 59.999 EUR. We are also selling neighbouring land with a vineyard and renovated house if you would like to have a bigger estate! The seller agrees to pay the costs of the real estate agency and all taxes on the transfer of ownership. The cost of the transcript, which is charged by the notary or lawyer for the preparation of all documentation, is paid by the buyer. For additional questions or questions. view please contact the listed real estate agent.

Wunderschönes Anwesen zum Verkauf in der Ortschaft Hermanci im Weinbaugebiet Slovenske Gorice zwischen den beiden beliebten Touristenorten Kog und Jerusalem. Das 2,2 Hektar große Land erstreckt sich am Nordosthang des Weinbergs. Das Haus mit einem flachen Hof und einem Obstgarten befindet sich am Fuße des Abhangs. Gute Straßenanbindung. Die Straße ist Schotterstraße. Ein Teil der Straße verläuft auf dem Nachbargrundstück, es ist jedoch ein richtiger Zugangsweg eingerichtet. Die Adresse lautet Hermanci 44, 2275 Miklavž pri Ormož. Der größte Teil des Landes ist von Wäldern und Weinbergen bedeckt. Die Eigentümer haben den Weinberg an einen lokalen Winzer verpachtet und die Vereinbarung kann fortgesetzt werden. Der Weinberg ist wegen des häufigen Eindringens von Wildtieren - Rehen usw. - eingezäunt. Die Zusammensetzung des Weinbergs besteht hauptsächlich aus weißen Rebsorten. Der Reihenabstand ist groß genug, damit der Traktor den Weinberg pflegen kann. Die Wälder sind überwiegend Laubwälder mit verschiedenen Baumarten, vor allem Buche und Eiche dominieren. Das Haus wurde 1926 erbaut und 1982 von innen und außen komplett renoviert und fertiggestellt. Es hat eine Nordost- / Südwestposition. Es hat einen Keller, Erdgeschoss und Dachgeschoss. Der Keller ist original mit hohen Gewölbedecken und Räumen zur Aufbewahrung von Wein und Lebensmitteln. Der Eingang zum Keller ist von der Nordostfassade getrennt. Eine selten genutzte Innentreppe ins Erdgeschoss ist vorhanden. Der Eingang vom Hof ​​zum Haus befindet sich an der Südwestfassade, die zum Flur führt. Unmittelbar links führt eine Holztreppe zum Dachboden. Unterhalb der Treppe befindet sich eine große Holzklinke, die den Zugang zur Kellertreppe verschließt. Im linken Teil des Flurs, hinter der Treppe, befindet sich der Eingang zu einem größeren Badezimmer mit Toilette. Auf der rechten Seite befindet sich ein Schlafzimmer und der Eingang zum Esszimmer mit einem schönen Brotbackofen und einer separaten Küche. Der Dachboden ist nicht ausgestattet, aber alle internen Verbindungen sind vorhanden, sodass der Dachboden in mindestens zwei oder drei Räume umgewandelt werden kann. Da das Dach ziemlich hoch ist, gibt es genügend Standhöhe, um bequeme und gemütliche Räume zu schaffen. Derzeit gibt es 155m2 Nutzfläche. Das Dach ist in sehr gutem Zustand. Das Haus ist wasserdicht. Es gibt Außenputz ohne Wärmedämmung. Dienstprogramme sind Dreiphasenstrom, inaktive Telekommunikationsverbindung (CATV, Internet ...), Wasserversorgung. Hinter dem Haus im unteren Teil, wo sich der Eingang zum Keller befindet, befinden sich Klärgruben. Zentralheizung - keine. Das heiße Wasser wird über einen 80l Boiler im Badezimmer erwärmt. Alles wird unter dem System "Gekauft wie gesehen" verkauft. Für den Eigentümer des angrenzenden Grundstücks besteht die Möglichkeit, die Zufahrtsstraße zu befahren und zu überqueren. Weitere Belastungen bestehen nicht. Das Gebäude hat eine gültige Genehmigung. Die jährliche Grundsteuer beträgt 78 €. Die monatlichen Nebenkosten betragen derzeit rund 30 EUR. Energieklasse G. Die Möglichkeit, nur ein Haus mit umliegenden Grundstücken (ohne Weinberg) zum Preis von 59.999 EUR zu kaufen. Wir verkaufen auch Nachbargrundstücke mit Weinberg und renoviertem Haus, wenn Sie ein größeres Grundstück haben möchten! Der Verkäufer verpflichtet sich, die Kosten der Immobilienagentur und alle Steuern auf die Eigentumsübertragung zu tragen. Die Kosten der Niederschrift, die vom Notar oder Anwalt für die Erstellung aller Unterlagen erhoben werden, trägt der Käufer. Für zusätzliche Fragen oder Fragen. Bitte wenden Sie sich an den gelisteten Immobilienmakler.

Продается замечательная недвижимость в деревне Германци, расположенной в винодельческом районе Словенске Горице между двумя популярными туристическими местами Ког и Иерусалим. 2,2 га земли расположены на большей части северо-восточного склона виноградника. Дом с ровным двором и фруктовым садом расположен у подножия склона. Хороший подъезд. Дорога гравийная. Часть дороги проходит по соседнему участку, но есть правильный путь доступа. Адрес: Hermanci 44, 2275 Miklavž pri Ormož. Большая часть земли покрыта лесами и виноградниками. Владельцы арендовали виноградник у местного винодела, и договоренность может быть продлена. Виноградник ограждён из-за частых нашествий диких животных - оленей и т. Д. Виноград представлен в основном белыми сортами. Расстояние между рядами достаточно для обработки с использованием трактора. Леса в основном лиственные с различными типами деревьев, но  преобладают бук и дуб. Дом был построен в 1926 году, а в 1982 году он был полностью отремонтирован и завершен как внутри, так и снаружи. Он имеет северо-восточное / юго-западное положение. Он имеет подвал, цокольный этаж и мансардный этаж. Оригинальный подвал с высокими арочными потолками и помещениями для хранения вина и продуктов. Вход в подвал отделен от северо-восточного фасада. Есть внутренняя лестница на первый этаж, которая используется редко. Вход со двора в дом расположен на юго-запада, и сразу за прихожей открывается  коридор.  Слева находится деревянная лестница, ведущая на чердак. Под лестницей находится большая деревянная защелка, закрывающая доступ к подвальной лестнице. В левой части прихожей, за лестницей, находится вход в большую ванную комнату с туалетом. Справа находится спальня, а впереди - вход в столовую с красивой хлебной печью и отдельной кухней. Чердак не оборудован, но все внутренние соединения предназначены для подключения, поэтому чердак можно преобразовать как минимум в две или три комнаты. Поскольку крыша довольно высокая, достаточно простора для создания уютных  комнат. В настоящее время полезная площадь составляет 155м2. Крыша в отличном состоянии. Дом водоизолирован. Есть внешняя штукатурка без теплоизоляции. Коммунальные услуги - трехфазное электричество, неактивное подключение к телекоммуникациям (кабельное телевидение, интернет ...), водоснабжение. За домом в нижней части, где находится вход в подвал, стоят септики. Центральное отопление отсутствует. Горячая вода нагревается с помощью бойлера на 80 л, расположенного в ванной комнате. Все продается по системе «куплено как видно». Для владельца прилегающего земельного участка есть возможность проехать и пройти через подъездную дорогу. Никакого другого бремени не существует. Здание имеет действующее разрешение. Ежегодный налог на недвижимость составляет 78 евро. Текущие ежемесячные коммунальные расходы составляют около 30 евро. Класс энергопотребления G. Возможность покупки только дома с прилегающими участками (без виноградника) по цене 59,999 евро. Мы также продаем соседнюю землю с виноградником и отремонтированным домом, если вы хотите иметь большую недвижимость! Продавец соглашается оплатить расходы агентства недвижимости и все налоги на передачу права собственности. Стоимость стенограммы, которую взимает нотариус или адвокат за подготовку всей документации, оплачивает покупатель. Для дополнительных вопросов или вопросов. Для просмотра обращайтесь к указанному агенту по недвижимости.

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

 

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

 

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

 

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

 

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

 

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

 

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

 

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

 

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.