Building plot for sale in the wine hills Pomurska, Radenci, Kocjan, Price: 19,999.00

Viewed: 9,602
Saved ads Save

Basic information

Price:
19,999.00 
transaction:
for sale
ad code:
TPKocNSV
object style:
Land
type:
For building
country:
Slovenia
location:
Pomurska, Radenci, Kocjan
size:
3,204.00 m²

Contact

Nepremičnine SV
Prešernova ul. 2
9240 Ljutomer
GSM:
041 760 160
Telephone:
2 585 13 44
Fax:
2 585 13 45

Send question

E-mail was sent!

Send
Building plot for sale in the wine hills , Pomurska, Radenci, Kocjan
Lokacija

1 of 3

Previous image Next image
Gallery
Lokacija - Building plot for sale in the wine hills , Pomurska, Radenci, Kocjan Parcela - Building plot for sale in the wine hills , Pomurska, Radenci, Kocjan Prostorski akt - Building plot for sale in the wine hills , Pomurska, Radenci, Kocjan

description

V VEDNOST! Kupcem NI potrebno plačati agencijske provizije zato brez skrbi in kar na dan z vprašanji! V vasi Kocjan, ki se nahaja v Radgonsko-kapelskih goricah, prodamo večjo parcelo, ki ima obliko črke "L". Ta leži na rahlem južnem pobočju vinogradniškega brega z neposrednim urejenim dostopom do javnega cestišča. Po prostorskih akti Občine Radenci je zgornji del zemljišča opredeljen kot stavbno zemljišče velikosti 1278 m2 ostalo zemljišče  (1926 m2) pa je opredeljeno kot kmetijsko zemljišče. Komunalni priključki, ki se nahajajo na parceli so: vodovod, elektrika in optični kabel. Na gradbenem delu parcele se nahaja vinska klet z betonsko ploščo (cca. 15-20 m2) in ločena počitniška prikolica.  Vse ostalo so nasadi marelic, breskev, jabolk, hrušk in aronije. Nižje po pobočju in še vedno na stavbnem zemljišču je sadovnjak s slivami, breskvami, višnjami in orehi. Še nižje po pobočju kjer je že kmetijski del zemljišča je nasad tristotih sadik aronije in vinograd s sortama sivi pino in muškat-otonel. Še nižje, za vinogradom, je nasad Rakitovca, sliv, breskev, orehov, češenj, ki se nadaljuje v desni krak parcele. Tam je potem ponovno dodatni sadovnjak s hruškami, jabolki, slivami in nasadom aronije. Skratka, zemljišče zelo bogato z različnim rastjem. Manjši košček parcele, ki se nahaja v desnem kraku celotnega zemljišča je obremenjen s stvarno služnostjo hoje in dovoza, ki pa v ničemer ne omogoča svobodnega koriščenja zemljišča s strani zemljiškoknjižnega lastnika.  Jugozahodni del zemljišča je  v celoti ograjen z ograjo. Možnost gradnje enostanovanjskih stavb ali počitniških hišic. Videno-kupljeno. Glede ostalih pogojev za gradnjo objektov Vas prosimo, da nas o tem obvestite in z veseljem Vam bomo poslali Lokacijsko informacijo za gradnjo objektov oz. izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih. V tem dokumentu je vse točno opredeljeno kaj lahko in kaj ne smete graditi ali obnavljati predmetni nepremičnini. Prepis je možen takoj. V katastru zemljišč je parcela urejena mejniki pa niso vidni. Strošek prepisa nosi bodoči kupec, stroške davščin in stroške nepremičninskega agenta nosi prodajalec. Ker je parcela deloma opredeljena kot kmetijsko zemljišče je potrebno celotno posest, ob dogovoru s kupcem o nakupu, najprej ponuditi predkupnim upravičencem v odkup. Ponudba stoji na pristojni UE 30 dni in če se nihče od predkupnih upravičencev na ponudbo o odkupu ne prijavi, ovir za nakup nepremičnine za zainteresirano stranko, več ni. Za dodatna vprašanja oz. ogled vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta.

 

 

Im Dorf Kocjan im Radgonsko-Kapelske-Stechpalme bieten wir ein L-förmiges Baugrundstück zum Verkauf an.


Es liegt an einem leichten Südhang im Weinberg mit direktem Zugang zur öffentlichen Fahrbahn. Nach den Raumplanungsunterlagen der Gemeinde Radenci wird der obere Teil des Landes als Bauland von 1278 m2 und der Rest des Landes (1926 m2) als landwirtschaftliches Land definiert. Auf dem Gelände befindliche Versorgungsunternehmen (Gemeindenetz) sind: Wasser, Strom und Glasfaserkabel.


Auf dem Bauteil des Grundstücks befindet sich ein Weinkeller mit einer Betonplatte (ca. 15-20 m2) und einem separaten Wohnwagen. Alles andere sind Plantagen mit Aprikosen, Pfirsichen, Äpfeln, Birnen und Aronien. Den Hang hinunter und immer noch auf dem Baugrundstück befindet sich ein Obstgarten mit Pflaumen, Pfirsichen, Kirschen und Walnüssen. Noch weiter unten am Hang, wo der landwirtschaftliche Teil des Landes registriert ist, gibt es eine Plantage mit dreihundert Aronia-Sämlingen und einen Weinberg mit Sorten von Graukiefern und Muskat. Noch tiefer, hinter dem Weinberg, befindet sich eine Plantage mit Pflaumen, Pfirsichen, Walnüssen und Kirschen, die sich bis in den rechten Teil des Grundstücks fortsetzt. Andererseits gibt es einen zusätzlichen Obstgarten mit Birnen, Äpfeln, Pflaumen und einer Aronia-Plantage. Kurz gesagt, das Land ist sehr reich an vielfältigem Wachstum. Der südwestliche Teil des Landes ist vollständig von einem Zaun umgeben.


Es besteht die Möglichkeit, Einfamilienhäuser oder Ferienhäuser zu bauen. Verkauft wie gesehen. Für weitere Bedingungen für den Hochbau teilen Sie uns dies bitte mit. Gerne senden wir Ihnen ein Dokument zu, in dem alle Informationen zum Hochbau oder zum Hochbau erläutert werden. andere Arbeiten an Land oder Strukturen ausführen. Die Kosten der Anwälte trägt der potenzielle Käufer, die Kosten der Steuer und die Kosten des Immobilienmaklers trägt der Verkäufer. Da das Grundstück teilweise als landwirtschaftliche Nutzfläche definiert ist, muss das gesamte Grundstück in Absprache mit dem Käufer beim Kauf zunächst den jeweiligen Käufern angeboten werden. Das Angebot ist 30 Tage bei der zuständigen UE gültig. Wenn sich keiner der Begünstigten für das Kaufangebot anmeldet, gibt es keine Hindernisse mehr für den Kauf der Immobilie für den Interessenten. Für zusätzliche Fragen oder Fragen. Ansicht kontaktieren Sie bitte den gelisteten Immobilienmakler.

Located in the village of Kocjan, located in Radgonsko-kapelske gorice, we are offering an L shaped building plot for sale.

It lies on a slight south slope in the vineyard with direct access to the public roadway. According to the spatial planning documents of the Radenci Municipality, the upper part of the land is classified as building land of 1278 m2 and the rest of the land (1926 m2) is defined as agricultural land. Utilities (municipality mains) located on the plot are: water, electricity and fibre optic cable.

On the construction part of the plot is a wine cellar with a concrete slab (approx. 15-20 m2) and a separate caravan. Everything else is plantations of apricots, peaches, apples, pears and aronia. Down the slope and still on the building plot is an orchard with plums, peaches, cherries and walnuts. Even lower down the slope where the agricultural part of the land is registered, there is a plantation of three hundred aronia seedlings and a vineyard with varieties of grey pine and muscat. Even lower, behind the vineyard, is a plantation of plums, peaches, walnuts, cherries, which continues into the right section of the plot. Then again there is an additional orchard with pears, apples, plums and a plantation of aronia. In short, the land is very rich in varied growth.  The south western part of the land is fully enclosed by a fence.

There is the possibility to build one-dwelling house or holiday homes. Sold as seen. For other conditions for the construction of buildings, please let us know and we will be happy to send you the document which explains all about construction of buildings or. performing other works on land or structures.  .The cost of the lawyers is borne by the prospective buyer, the cost of the tax and the costs of the real estate agent are borne by the seller. As the plot is partly defined as agricultural land, the entire estate, in agreement with the buyer on the purchase, must first be offered to the per-emptive purchasers. The offer is valid for 30 days at the competent UE, and if none of the per-emptive beneficiaries registers for the purchase offer, there are no more barriers to buying the property for the interested party. For additional questions or questions. view please contact the listed real estate agent.

Покупатели не должны платить агентские сборы, так что просто задавайте иттересующие вас вопросы! В селе Коцьян продается большой участок, которй имеет форму буквы «L». Он расположен на небольшом южном склоне виноградника с прямым доступом к общественной дороге. Согласно документам о пространственном планировании муниципалитета Раденци, верхняя часть земли классифицируется как земля под застройку 1278 м2, а остальная часть земли (1926 м2) определяется как сельскохозяйственная. Коммуникации, расположенные на участке: вода, электричество и оптоволоконный кабель. На строительной части участка находится винный погреб с бетонной плитой (ок. 15-20 м2) и туристический прицеп. Все остальное - это плантации абрикосов, персиков, яблок, груш и черноплотной рябины. Вниз по склону и до сих пор на строительном участке находится фруктовый сад со сливами, персиками, вишней и грецкими орехами. Еще ниже вниз по склону, где уже находтся сельскохозяйственная часть земли, есть плантация трехсот саженцев ченоплотной рябины и виноградник. Еще ниже, позади виноградника, находится плантация сливы, персика, грецкого ореха, вишни, которая уходит в правую сторну участка. Затем снова есть дополнительный сад с грушами, яблоками, сливами и плантацией аронии. Короче говоря, земля очень богата. Маленькая часть участка, расположенная справа, используется для прохода и проезда трансппорта, что не позволяет владельцу земли свободно ей пользоваться. Юго-западная часть земли полностью огорожена забором. У вас есть возможность постройки одноэтажного дома или дачи. Что касается дополнительной информации о строительстве, обращайтесь к нам, и мы будем рады выслать вам информацию о локальных правилах строительства или выполнения других работ на земле или зданиях. Этот документ точно определяет, что может и не должно быть построено или отремонтировано в данном случае. В земельном кадастре участок учтён. Стоимость переоформления собственности несет потенциальный покупатель, стоимость налога и стоимость услуг агента по недвижимости несет продавец. Поскольку участок частично определяется как сельскохозяйственная земля, все имущество, по согласованию с покупателем о покупке, должно быть сначала предложено преимущественным покупателям. Предложение действительно в течение 30 дней в компетентном УП, и если ни один из преимущественных бенефициаров не зарегистрировался для предложения о покупке, больше нет препятствий для покупки недвижимости для заинтересованной стороны. За дополнительными вопросами и для просмотра обращайтесь к указанному агенту по недвижимости.