Filter 7
 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
Land For building
Ad code
RE ID 1383
parcel
13,897 m²

Location information

country
Slovenia
region
Savinjska
area
Celje
location
Trnovlje pri Celju
Description

Zemljišče v skupni izmeri 13.897 m2 se nahaja v predmestju Celja, blizu stare vzhodne vpadnice in blizu priključka na avtocesto v katerem je zelo redka zazidava, na relativno dobri lokaciji. Od uvoza na avtocesto Maribor-Ljubljana je oddaljeno cca 1 km. Zemljišče spada v območje stanovanjske gradnje in spremljajočih dejavnosti. Približno na sredini zemljišča se nahaja gozd s posebnim pomenom, v območju katerega gradnja ni mogoča in se ga ne sme odstraniti, zato bo moral morebitni kupec to upoštevati pri pripravi svoje investicije.

Po podatkih Občine, so bili protipoplavni ukrepi že zgrajeni in zagotavljajo poplavno varnost zemljišča pred visokimi vodami. Pri načrtovanju bo potrebno upoštevati odmik vseh posegov od protipoplavnega nasipa (5 m od spodnjega roba nasipa), saj v tem pasu ni dovoljenih posegov. V fazi načrtovanja je tako potrebno pridobiti projektne pogoje.

V skladu z aktualno prostorsko ureditvijo Občine Celje je na tem območju predvidena stanovanjska gradnja. Komunalni priključki so ob oziroma v bližini zemljišča. 

V ceno ni vključen pripadajoči davek.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na naslov pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

The land with a total area of ​​13,897 m2 is located in the suburbs of Celje, near the old eastern entrance and near the motorway junction where there is very little building, in a relatively good location. It is about 1 km away from the entrance to the Maribor-Ljubljana motorway. The land belongs to the area of ​​housing construction and related activities. Approximately in the middle of the land there is a forest of special importance, in the area of ​​which construction is not possible and cannot be removed, so a potential buyer will have to take this into account when preparing his investment.

According to the Municipality, anti-flood measures have already been built and ensure flood safety of the land from high waters. When planning, it will be necessary to take into account the distance of all interventions from the flood embankment (5 m from the lower edge of the embankment), as no interventions are allowed in this strip. In the planning phase, it is thus necessary to obtain project conditions.

In accordance with the current spatial planning of the Municipality of Celje, housing construction is planned in this area. Utility connections are at or near the land.

Price is without VAT.

If you are interested in buying a property, we kindly request you submit your indicative offer or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible. 

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/.

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Similar real estates nearby

Savinjska, Laško, Šmohor
 • Land Investment
 • PZ1599246001097NM
 • 64,991 m²
 • 2006
800,000
More
Savinjska, Celje
 • Land For building
 • PZ00079SM
 • 327 m²
495,000
More
Savinjska, Rogatec
 • Land For building
 • ML0463
 • 27,180 m²
668,934 €
488,000
More

Savinjska