Filter 7
 • Information
 • Equipment
 • Description

Real estate details

Real estate type
Land For building
Ad code
02092022156
size
17,950 m²

Location information

country
Croatia
region
Istria
area
Pazin
location
Pazin
Description

Pazin, okolica

Prodamo zemljišče v izmeri 17.950 m2, od tega je 5.600 m2 gradbeno za turistične namene. T2. Voda poteka po lokalni cesti in zemljišču, elektrika je oddaljena 50 m, zemljišče je delno ravno in delno kaskadno s panoramskim razgledom. Obstaja možnost sodelovanja s potencialnim investitorjem, ter možnost menjave za drugo nepremičnino.

Vsak dan nekaj novega - Več kot 2000 nepremičnin v naši ponudbi !

Več nawww.sonce-nepremicnine.si

Informacije na tej spletni strani so zgolj informativne narave in jih je potrebno preveriti v naši agenciji.

OPOMBA: Za morebitne napake v opisih nepremičnin ne odgovarjamo, želimo pa biti čim bolj natančni in točni.

Pazin, okolica

Prodajemo zemljište veličine 17.950 m2 od čega je 5.600 m2 građevinsko turističko namjene. T2. Voda prolazi uz lokalnu cestu i zemljište, struja je udaljena 50 m, zemljište je dijelom ravno, dijelom kaskadno s panoramskim pogledom. Postoji mogućnost suradnje s potencijalnim investitorom, te mogućnost zamjene za drugu nekretninu.

Svaki dan nešto novo - Više od 2000 nekretnina u našoj ponudi!

Više na : www.sonce-nepremicnine.si

Podaci na ovoj stranici su informativnog karaktera i potrebno ih je provjeriti u našoj agenciji.

NAPOMENA: Ne odgovaramo za greške u opisu nekretnina, ali želimo biti što precizniji i točniji.

Pazin, Umgebung

Wir verkaufen ein Grundstück von 17.950 m2, davon 5.600 m2 für den Bau zu touristischen Zwecken. T2. Wasser fließt entlang der lokalen Straße und Land, Strom ist 50 m entfernt, das Land ist teilweise flach und teilweise kaskadierend mit Panoramablick. Es besteht die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit einem potentiellen Investor, sowie die Möglichkeit des Tausches gegen eine andere Immobilie.

Jeden Tag etwas Neues - Mehr als 2000 Objekte in unserem Angebot!

Mehr unter : www.sonce-nepremicnine.si

Die Informationen auf dieser Website dienen nur zu Informationszwecken und müssen in unserer Agentur überprüft werden.

HINWEIS: Wir sind nicht verantwortlich für Fehler in den Objektbeschreibungen, aber wir möchten so genau und genau wie möglich sein.

Pisino, dintorni

Vendiamo appezzamento di terreno di 17.950 mq, di cui 5.600 mq edificabili a scopo turistico. T2. L'acqua scorre lungo la strada locale e il terreno, l'elettricità è a 50 m, il terreno è in parte pianeggiante e in parte a cascata con vista panoramica. C'è la possibilità di collaborare con un potenziale investitore e la possibilità di scambiare con un'altra proprietà.

Ogni giorno qualcosa di nuovo - Più di 2000 proprietà nella nostra offerta!

Altro su : www.sonce-nepremicnine.si

Le informazioni su questo sito Web sono solo a scopo informativo e devono essere verificate presso la nostra agenzia.

NOTA: Non siamo responsabili per eventuali errori nelle descrizioni degli immobili, ma vogliamo essere il più precisi e accurati possibile.

Pazin, surroundings

We are selling a plot of land measuring 17,950 m2, of which 5,600 m2 is for construction for tourist purposes. T2. Water runs along the local road and land, electricity is 50 m away, the land is partly flat and partly cascading with a panoramic view. There is the possibility of cooperation with a potential investor, and the possibility of exchanging for another property.

Something new every day - More than 2000 properties in our offer!

More at : www.sonce-nepremicnine.si

The information on this website is for informational purposes only and must be checked in our agency.

NOTE: We are not responsible for any errors in the property descriptions, but we want to be as precise and accurate as possible.

Пазин, околина

Продајемо плац површине 17.950 м2, од чега је 5.600 м2 за изградњу у туристичке сврхе. Т2. Вода тече локалним путем и земљиштем, струја је удаљена 50 м, земљиште је дијелом равно а дијелом каскадно са панорамским погледом. Постоји могућност сарадње са потенцијалним инвеститором, те могућност замене за другу некретнину.

Сваки дан нешто ново - Више од 2000 некретнина у нашој понуди!

Више на : ввв.сонце-непремицнине.си

Информације на овој веб страници су само у информативне сврхе и морају се проверити у нашој агенцији.

НАПОМЕНА: Не сносимо одговорност за било какве грешке у описима некретнина, али желимо да будемо што прецизнији и тачнији.

Пазин, окрестности

Продаем земельный участок площадью 17 950 м2, из которых 5 600 м2 предназначены для строительства в туристических целях. Т2. Вода проходит по местной дороге и земельному участку, электричество в 50 м, земля частично ровная, частично каскадная с панорамным видом. Есть возможность сотрудничества с потенциальным инвестором, а также возможность обмена на другую недвижимость.

Каждый день что-то новое - в нашем предложении более 2000 объектов!

Подробнее на : www.sonce-nepremicnine.si

Информация на этом сайте носит ознакомительный характер и должна быть проверена в нашем агентстве.

ПРИМЕЧАНИЕ. Мы не несем ответственности за какие-либо ошибки в описаниях недвижимости, но мы хотим быть максимально точными и точными.

Pazin, environs

Nous vendons un terrain de 17 950 m2 dont 5 600 m2 à construire à des fins touristiques. T2. L'eau coule le long de la route communale et du terrain, l'électricité est à 50 m, le terrain est en partie plat et en partie en cascade avec une vue panoramique. Il y a la possibilité de coopération avec un investisseur potentiel et la possibilité d'échanger contre une autre propriété.

Quelque chose de nouveau chaque jour - Plus de 2000 propriétés dans notre offre !

Plus sur : www.sonce-nepremicnine.si

Les informations sur ce site sont à titre informatif uniquement et doivent être vérifiées dans notre agence.

REMARQUE : Nous ne sommes pas responsables des erreurs dans les descriptions de propriété, mais nous voulons être aussi précis et exacts que possible.

Pazín, alrededores

Vendemos un terreno de 17.950 m2, de los cuales 5.600 m2 son para construcción con fines turísticos. T2. El agua corre a lo largo de la carretera local y la tierra, la electricidad está a 50 m, la tierra es en parte plana y en parte en cascada con una vista panorámica. Existe la posibilidad de cooperación con un inversor potencial, y la posibilidad de cambiar por otra propiedad.

Algo nuevo cada día - ¡Más de 2000 propiedades en nuestra oferta!

Más en : www.sonce-nepremicnine.si

La información de este sitio web es solo para fines informativos y debe ser consultada en nuestra agencia.

NOTA: No somos responsables de ningún error en las descripciones de las propiedades, pero queremos ser lo más precisos y precisos posible.

Pazin, rrethinat

Shesim truall me permasa 17950 m2 nga te cilat 5600 m2 ndertim turistik. T2. Uji kalon përgjatë rrugës lokale dhe tokës, rryma është 50 m larg, toka është pjesërisht e rrafshët dhe pjesërisht kaskadë me pamje panoramike. Ka mundesi bashkepunimi me investitor potencial dhe mundesi nderrimi me prone tjeter.

Diçka e re çdo ditë - Më shumë se 2000 prona në ofertën tonë!

Më shumë në : www.sonce-nepremicnine.si

Informacioni në këtë faqe interneti është vetëm për qëllime informative dhe duhet të kontrollohet në agjencinë tonë.

SHËNIM: Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë gabim në përshkrimet e pronës, por duam të jemi sa më të saktë dhe të saktë që të jetë e mundur.

Pazin, omgivningar

Vi säljer en tomt på 17 950 m2, varav 5 600 m2 är för byggnation för turiständamål. T2. Vatten rinner längs den lokala vägen och marken, el är 50 m bort, marken är delvis platt och delvis fallande med panoramautsikt. Det finns möjlighet till samarbete med en potentiell investerare, samt möjlighet att byta mot annan fastighet.

Något nytt varje dag - Mer än 2000 fastigheter i vårt erbjudande!

Mer på : www.sonce-nepremicnine.si

Informationen på denna webbplats är endast i informationssyfte och måste kontrolleras i vår byrå.

OBS: Vi ansvarar inte för eventuella fel i fastighetsbeskrivningarna, men vi vill vara så exakta och korrekta som möjligt.

Similar real estates nearby

Istria, Kanfanar
 • Land For building
 • 997035
 • 4,300 m²
 • 4,300 m²
240,000
More
Istria, Novigrad
 • Land For building
 • 15159
 • 1,444 m²
 • 1,444 m²
350,000
More
Istria, Poreč, Baderna
 • Land Residental
 • 942-1
 • 2,109 m²
175,000
More

Istria