Filter 7
 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
House Other
Ad code
RE ID 210
size
851 m²
parcel
2,798 m²
year of building
1890
year of refurbishing
2002

Location information

country
Slovenia
region
Savinjska
area
Slovenske Konjice
location
Slovenske Konjice
Description

Kvalitetno prenovljen in vzdrževan dvorec iz 19. stoletja
Stavbo je konec 19. stoletja zgradila družina Windischgraetz kot rezidenčni dvorec z veliko vinsko kletjo. Stavba je bila leta 2002 celovito in kvalitetno prenovljena.
Vila je v stanju polne uporabnosti, redno in dobro vzdrževana (čiščena, zračena, ogrevana) ter varovana z alarmno napravo. Vila je opremljena z vsemi potrebnimi inštalacijami, ki zagotavljajo udobno bivanje. 

Velika in urejena parcela
Vila stoji na rahlo pobočnem, ravnem zemljišču pravilne oblike. Celotna parcela je ograjena s kovano ograjo višine 2,5 metra na betonskem podstavku. Na veliki parceli se razprostira lepo urejen in strokovno vzdrževan vrt oziroma park.
Vila je lahko dostopna, do nje sta urejena dva uvoza z vrati z daljinskim odpiranjem. Neposredna okolica vile je tlakovana s klasičnim granitnim tlakovcem.

Razgibana notranja ureditev
Vila obsega klet, pritličje, nadstropje in mansardo. Vse etaže objekta so urejene in bivalne. Nadstropja so med sabo povezana z lepimi stopnišči.
V kleti je čez celotno etažo urejena čudovita vinska klet z obokanim stropom. Po tleh je položen marmor.
V pritličju in v prvem nadstropju se razprostirajo številne in raznoliko urejene sobane. Po tleh je položen marmor.
V mansardi je urejen velik bivalni prostor, ki se razteza čez cel etažo. Po tleh je položen ladijski pod.
Ob hiši je garaža za štiri osebna vozila.
Na zadnji strani hiše je zimski vrt z razgledom na park.

Odlična investicijska priložnost
Vila je namenjena tako stanovanjski kot poslovni rabi. Potencialni investitor lahko izkoristi njen tržni potencial, ki ga predstavljajo značaj stavbe, lociranost na obrobju mesta, lahka dostopnost, lasten park, zasebnost parcele.

V ceno ni vključen pripadajoči davek.

Slovenske Konjice – Živahno srednjeveško mesto
Slovenske Konjice so srednjeveško podeželsko mesto v Dravinjski dolini. Bogata kulturna in naravna dediščina mesta mu dajeta posebno dušo ter prispevata k atraktivnosti mesta za domače in tuje turiste. Slovenske Konjice veljajo za zgled prijaznosti in urejenosti, kar potrjujejo številna referenčna, domača in mednarodna, priznanja. Obdane so z rodovitnimi polji in vinorodnimi griči, ki ustvarjajo prijetno klimo in nudijo številne možnosti za rekreacijo in oddih.
V Slovenskih Konjicah živi približno 14.500 prebivalcev, med njimi prevladujejo mlajši, kar je značilnost le redkih slovenskih občin in kar izpričuje, da mesto predstavlja kvalitetno okolje za mlade in za družine. Mesto je odlično povezano z bližnjima Celjem in Mariborom. (viri: www.slovenskekonjice.si, www.stat.si)

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Well-renovated and well-maintained 19th-century mansion
The 19th-century mansion was built by the Windischgraetz family as a residential mansion with a large wine cellar. The building was fully renovated in 2002.
The regularly and well-maintained mansion (cleaned, ventilated, heated) is fully fit for use and is secured with a burglar alarm. It has all the necessary installations, ensuring a comfortable living experience. 

Large and carefully-manicured estate
The villa stands on a sloped, regular-shaped rectangular level land plot. The entire land plot is surrounded by a 2.5-meter steel fence anchored in a concrete base. The large estate also has a manicured and expertly-maintained garden and park.
The mansion is connected via two driveways with a remote-controlled gate. The mansion’s immediate vicinity is paved with a classical granite pavement.

Diverse interiors
The mansion has a basement, ground floor, upper floor, and loft. All floors of the building are furnished and suitable for residential purposes. The floors are connected with beautiful staircases.
The entire basement level hosts a beautiful wine cellar with a vaulted ceiling and marble floors.
The ground floor and upper floor host numerous and diversely decorated chambers with marble floors.
The loft hosts a large living area, spread across the entire level. The loft has a wooden floorboards.
Next to the building is a garage large enough for four cars.
The posterior of the house opens up to a winter garden overlooking the park.

Excellent investment opportunity
The mansion is suitable both for residential and business use. The potential investor can take advantage of its market potential provided by the building’s character, location at the edge of the city, convenient accessibility, on-site park, and the privacy of the land plot.

Slovenske Konjice – A lively medieval city
Slovenske Konjice is a medieval township in the Dravinja valley. Its rich cultural and natural heritage give it quaint character and attract domestic and international tourist to the town. Slovenske Konjice is an exceptionally friendly and orderly town, as confirmed by numerous referential domestic and international awards. The town is surrounded by fertile fields and wine-bearing hills, creating a pleasant climate and offering numerous opportunities for outdoor activities and recreation.
It has a population of roughly 14,500, mostly younger people, a claim not many Slovenian municipalities are able to make. This proves that the town is a good environment for young people and families. The town is well-connected to both Celje and Maribor. (sources: www.slovenskekonjice.si, www.stat.si)

Are you interested in buying or renting the property?
We invite you to call or send an email to the real estate agent listed in the ad. We will be happy to answer additional questions, arrange with you to see the property and present to you the purchasing or renting process.

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Similar real estates nearby

Savinjska, Šoštanj
 • House Double flat
 • FF_202301311501
 • 640 m²
 • 2016
811,000
More
Savinjska, Laško, Globoko
 • House Detached
 • PH22901266859479AP
 • 369 m²
 • 1996
626,640
More
Savinjska, Vransko, Jeronim
 • House Farm
 • PH01766JP
 • 490 m²
 • 28,725 m²
 • 1991
 • 12
 • 12
 • 15
600,000
More
Savinjska, Vransko, Jeronim
 • House Farm
 • PH01766JP
 • 490 m²
 • 28,725 m²
 • 1991
 • 12
 • 12
 • 15
600,000
More
Savinjska, Laško
 • House Detached
 • PH01742JP
 • 520 m²
 • 990 m²
 • 2005
 • 3
 • 3
 • 8
850,000
More

Savinjska