Filter 7
680,000 €

630,000

 • Information
 • Equipment
 • Description

Real estate details

Real estate type
House Detached
Ad code
PH02115
features
Partially furnished
size
330 m²
parcel
10,260 m²
year of building
1978
flat
Basement + ground floor + first floor + attic
year of refurbishing
2005
No. of bedrooms
5
No. of bathrooms
3
No. of rooms
7

Location information

country
Slovenia
region
Gorenjska
area
Radovljica
location
Gorica

Property equipment

Equipment

 • Central heating
 • Fuel oil
 • Heating with wood
 • Cable internet

Rest

 • Balcony
 • Basement
 • Garage
 • Covered parking space
 • Parking space
 • Two parking spaces
 • More than two parking spaces
Description

Gorica  pri  Radovljici,   stanovanjska hiša  z  stavbnim, kmetijskim in  gozdnim zemljiščem v  skupnji izmeri  preko 10.000  m2 (1ha),  v izredno mirnem,  naravnem  okolju.

Gorica je  precej nepoznana, simpatična sončna  majhna gorenjska vasica, ki pa je le  2  km oddaljena  od  Radovljice,  skupaj v vasi  z le  nekaj deset  hišami biva okrog  90  prebivalcev. Vasica je zelo stara, v zgodovinskih spisih omenjena  že leta  1326,  takrat sta bila v  vasi poleg kmečkih hiš tudi  dva  plemiška dvorca. 

Sedaj  je  v  vasi le  še nekaj kmetij,  ostale stavbe  pa  tvorijo  urejeno stanovanjsko naselje.  

Posestvo, ki ga prodajamo je  prav nekaj posebnega, leži na zgornjem koncu vasi na  izredno prisojni  zahodni legi in  zajema  večjo dvostanovanjsko  stavbo  na  pripadajočem stavbnem zemljišču,  sledi  pas  kmetijskega zemljišča, ki sega naprej globoko v  gozdni del posesti,  vse skupaj  pa  je lepo zaokrožena celote,  enotna posest.

Stanovanjska  hiša  obsega kletno etažo na  nivoju zemljišča, visoko pritličje  z samostojno  stanovanjsko enoto,  nadstropje z  drugo  stanovanjsko  enot ter neizdelano podstrešje, kjer  so idealni pogoji,  tako  višina  etaže kot prostornina, za  izdelavo  prostornega odprtega podstrešnega  stanovanja.

Opis po etažah:

a) kletna  etaža – garaža in kotlovnica ( špeš na trda  goriva  in  zalogovnik  z  solarnim sistemom za ogrevanje sanitarne  vode),  kmečka  soba z kmečko pečjo, shramba,  druga kotlovnica ( peč na  kurilno olje),  še  ena  večja  garaža, ter  shramba,   skupaj  109  m2,

b) visoko pritličje –   samostojno  trisobno  stanovanje,  obsega večji  bivalni prostor, ki  povezuje   kuhinjo,  jedilnico in  dnevno sobo ( z vzidanim kaminom),   dve  sobi, garderobni prostor,  kopalnico z  wc-jem,  shrambo,  ter  balkon,  na  katerega  se dostopa iz  bivalnega prostora in obeh  spalnic,  s pogledom   od Julijskih Alp s  Triglavom do  Stola,  skupaj 106 m2 bivalnih površin  ter  balkon  11 m2,

c) prvo nadstropje – samostojno  trisobno  stanovanje,  s podobno razporeditvijo  kot  enota v pritličju -    večji  bivalni prostor, ki  povezuje   kuhinjo,  jedilnico in  dnevno sobo,   dve  sobi, garderobi prostor,   kopalnico z  wc-jem,  shrambo,  ter  balkon,  na  katerega  se  prav tako  dostopa iz  bivalnega prostora in obeh  spalnic,  iz katerega pa   je  zaradi  višine  še  lepši   pogled na planine od    Jelovice,   Julijskih Alp s  Triglavom,    do   Stola na severnem zaključku  obzorja,  skupaj 106 m2 bivalnih površin  ter  balkon  11 m2,

d) mansardni del -  meri  orog  100 m2 ter  ni  izdelan,  z  izvedbo frčad na strehi,  bi  v  tem  delu hiše lahko nastalo zelo  lepo, moderno,  odprto  stanovanje z  izredno lepimi pogledi.

Pred hišo  stoji  večja  lesena  stavba,  z  urejenimi parkirnimi mesti  za  več osebnih  vozil,  v  vrtnem  delu  ob  gozdu  pa je  izdelana  lesena vrta  lopa  za orodje.

Skupna izmera zemljišča, ki  pripada k  hiši,  oziroma, ki  tvori to  posestvo  je  10.260  m2,  obsega pa  stavbno zemljišče v izmeri  okrog  1.600  m2,  na katerem  stoji   opisana  hiša ter  leseni objekt,  na  zahodnem  delu zemljišča pa je možno  graditi dodatno stanovanjsko  ali poslovno stavbo ali  ostale različne  lesene oziroma  zidane objekte – prostor  je namreč idealen  za postavitev  lesenih  turističnih  objektov, kot  npr. glamping,  hiške  na drevesih in podobno.

Stavbno zemljišče  nato  preide  v  mešano  kmetijsko in  gozdno  zemljišče   v izmeri okrog  2.000 m2 ter se nadaljuje  v  gozdno zemljišče, ki meri  okrog  6.500  m2 -  to sega  še  naslednjih  150  m  v  globino gozda.

Stanovanjska  hiša je bila zgrajena leta  1978,  gre za  skrbno  vzdrževano hišo,  na  kateri  je  bila   leta  2005 izdelana  nova  fasada  s toplotno  izolacijo,  sočasno  pa  je  bila  izvedena  obnova kopalnic  v  stanovanjih z  zamenjavo vodovodnih inštalacij in odtokov.

Ogrevanje- CK kurilno olje,  CK  drva, solarno  ogrevanje sanitarne  vode  ter  kamin na  drva.

Posestvo  poleg   mirnega in naravnega, s soncem obsijanega  bivanjskega okolja  ponuja možnost  vzpostavitve  turistične  dejavnosti  s  poudarkom  na sonaravnem  bivanju,  z  ureditvijo  krajinskega ali  gozdnega učnega  parka,   morda postavitvijo  okrevališča…  skratka posestvo išče  bodočega lastnika z  idejo in ustvarjalno energijo,  ki  bo  znal izkoristiti naravne  danosti  te lokacije.

Prodajalec pogojuje prodajo s tem, da mu kupec povrne del stroškov, ki nastanejo pri prodaji nepremičnine.

Prosimo  stranke, ki jih  nepremičnina zanima,  da za vse informacije pokličejo  našo  družbo Makler Bled d.o.o.,  obenem pa se bomo  lahko dogovorili za ogled nepremičnine.  Prosimo  stranke, naj  ne  ogledujejo nepremičnine sami,  ter brez predhodne najave. 

 

 

Gorica pri Radovljici - a residential house with building, agricultural and forest land measuring a total of over 10,000 m2 (1ha), in an extremely quiet, natural environment.

Gorica is a rather unknown, nice sunny small village in  Upper Carniolia (Gorenjska) region, which is only 2 km away from Radovljica, together with only a few dozen people living in the village with only a few dozen houses. The village is very old, mentioned in historical documents as early as 1326, at that time there were two noble mansions in the village in addition to farmhouses.

Currently there are only a few farms left in the village, that with other buildings form a well-kept residential area.

The estate we are selling is something special, it lies at the upper end of the village in a very sunny western position and includes a large two-apartment building on the adjoining building land, followed by a strip of agricultural land that extends deep into the forest as part of the estate.

The residential house comprises of  basement floor at ground level, a high ground floor with a separate residential unit, first floor with another residential unit and an unfinished attic, where the conditions, both floor height and volume, are ideal for making additional spacious open attic apartment.

Description by floors:

 •  basement - garage and boiler room (solid fuel stove and storage room with solar system for domestic hot water heating), farm room with farm stove, storage room, second boiler room (fuel oil stove), another larger garage, and storage room, total 109 m2,
 • high ground floor - a separate three-room apartment, comprising of a larger living room connecting the kitchen, dining room and living room (with built-in fireplace), two bedrooms, dressing room, bathroom with toilet, pantry, and a balcony accessed from living space and both bedrooms, with a view from the Julian Alps with Triglav to Stol, a total of 106 m2 of living space and a balcony of 11 m2,
 • first floor - a separate three-room apartment, with a similar layout as the unit in the high ground floor - a larger living room connecting the kitchen, dining room and living room, two bedrooms, dressing room, bathroom with a toilet, pantry, and a balcony also accessed from the living room and both bedrooms, from which due to the height there are even more beautiful views of the mountains Jelovica, Julian Alps, Triglav and Stol at the northern end of the horizon, a total of 106 m2 of living space and a balcony of 11 m2,
 • attic part - measures 100 m2 currently not livable, but could be with the implementation of openings in the roof, what is more, this part of the house could be made into a very nice, modern, open apartment with extremely beautiful views.

In front of the house there is a larger wooden building, with arranged parking spaces for several personal vehicles, and in the garden part next to the forest there is a wooden garden shed for tools.

The total size of the land belonging to the house or which forms this estate is 10.260,00 m2, and comprises of building land measuring around 1,600 m2, on which stands the described house and a wooden building, too add, in the western part of the land it is possible to build additional residential or commercial building or other varieties of wooden or masonry buildings - the space is ideal for setting up wooden tourist facilities, such as glamping, tree houses etc.

The building land then turns into mixed agricultural and forest land measuring around 2.000,00 m2 and continues into forest land measuring around 6.500,00 m2.

The residential house was built in 1978, and has been well taken care of and maintained - a new facade with thermal insulation was made in 2005, and at the same time the bathrooms in the apartments were renovated by replacing the plumbing and drains.

Heating - central heating oil, central heating, solar hot water heating and wood burning fireplace.

In addition to a quiet and natural, sunny environment, the estate offers the possibility of establishing a tourist activity with an emphasis on sustainable living, arranging a landscape or forest park.

To finish, the estate is looking for a future owner with an idea and creative energy who will be able to take advantages of the natural resources of the location.

Similar real estates nearby

Gorenjska, Železniki
 • House Detached
 • H-SLC
 • 480 m²
 • 558 m²
 • 2013
470,000
More
Gorenjska, Tržič, Bistrica pri Tržiču
 • House Semi-detached
 • ZLH4
 • 152 m²
 • 267 m²
 • 2021
 • 2
 • 2
 • 1
386,000
More
Gorenjska, Preddvor
 • House Detached
 • HPV
 • 200 m²
 • 774 m²
 • 2010
 • 4
 • 2
450,000
More
Gorenjska, Škofja Loka, Godešič
 • House Double flat
 • HGD
 • 450 m²
 • 715 m²
 • 1990
 • 2
 • 1
390,000
More
Gorenjska, Kranj, Hrastje
 • House Detached
 • PH02133668555563PJ1
 • 233 m²
 • 348 m²
 • 2018
495,000
More
Gorenjska, Bled, Ribno
 • House Detached
 • PH02271
 • 296 m²
 • 900 m²
 • 2019
 • 2
 • 5
445,000
More

Gorenjska