Filter 7
 • Information
 • Equipment
 • Description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Restaurant
Ad code
TPGostilnaLendavaNSV
features
Partially furnished
size
253 m²
parcel
568 m²
year of building
1980
flat
Ground floor
year of refurbishing
2014
No. of rooms
5

Location information

country
Slovenia
region
Pomurska
area
Lendava/Lendva
location
Lendava
area in detail
Center
Position
City/town

Property equipment

Equipment

 • Central heating
 • Heating with Biomass
 • Protection
 • Phone

Rest

 • Terrace
 • Parking space
 • Two parking spaces
 • More than two parking spaces
 • Land registry

Tags

 • High ceilings
 • Affordable
 • Suitable for investment
 • Suitable for disabled
Description

V VEDNOST! Kupcem NI potrebno plačati agencijske provizije zato brez skrbi in kar na dan z vprašanji! Želite investirati v gostinsko dejavnost? Iščete že utečeno gostilno ali restavracijo s katero bi preživljali svojo družino in pri tem še kovali dobiček? V Lendavi Vam ponujamo takšno možnost. Na Kranjčevi ulici prodamo arhitekturno zanimivo gostišče s pripadajočo parcelo in parkirišči, ki pa so v lasti občine Lendava. Objekt leži ob vznožju lendavskih goric in je deloma vkopan v hrib. S ptičje perspektive izgleda kot da bil podaljšek hriba. Gostilna je že veliko pred prelomom tisočletja bila znana daleč naokoli vendar se je pred okoli 15 leti zaprla zaradi nakopičenih dolgov takratnega lastnika in je potem vsa ta leta propadala. V letu 2015 je gostišče kupilo podjetje iz Lendave, jo obnovilo ter začelo ponujati madžarske kulinarične dobrote. Edini razlog, ki ga podjetje navaja kot razlog za zaprtje in prodajo je pomanjkanje delovne sile. Žal, njihova zgodba ni bila uspešna ravno zato pa menimo da je to lahko priložnost za vse tiste, ki se vidijo v tej dejavnosti sploh pa kot družinski posel kjer sodeluje vsa družina in je motivacija zato večja. Kot rečeno je že s cestišča opazna značilna regionalna arhitektura z dokaj močnim madžarskim pridihom. Ocenjujemo, da bi bilo smotrno nadaljevati s takšno tematiko in ponudbo dopolniti z drugimi tematskimi sklopi, ki bi pritegnile goste iz ožje in širše okolice. Iz naših lastnih opažanj smo prišli do zaključka, da je zgodba o uspehu v tej okolici v raznoliki domači in kvalitetni ponudbi, ne glede na tematiko restavracije, sprejemljiva cena in prijazna postrežba. Skoraj vsa taka gostišča v Pomurski regiji dobro poslujejo in zakaj ne bi bilo tudi to gostišče ponovno zgodba o uspehu. Ime restavracije Trije izviri je dobilo po treh vodnih izvirih, ki ponujajo osvežitev v vročih poletnih dneh in se nahajajo ob gostišču. Tudi gostilna sama po sebi daje zavetje pred vročino s tem , ko je s severno steno vkopana v hrib ne glede na to, da leži na južni strani hriba in je zato precejšnji del dneva obsijana s soncem. Gostišče ima pet vhodov, glavni vhod, dodatna vhoda do obeh jedilnic, vhod za osebje gostišča in dostavo. Popolnoma ločen zunanji vhod je urejen s strani parkirišča do kurilnice, kjer se nahaja peč na palete. Pred glavnim vhodom se nahaja pokrita terasa, dovolj velika za postavitev nekaj miz s stoli. Skozi stilska lesena vrata vstopimo v vetrolov in skozi druga vrata takoj v prostor kjer se nahaja veliki bar in sprejemnica. V tem prostoru se lahko nahaja še nekaj miz s stojišči in nekaj miz za vsakodnevne stranke. Desno od vhoda se nahaja hodnik z vhodi v kuhinjo, sobo za osebje, pisarno, sanitarije, garderobo, dostava... Levo od vhod pa je kmalu prehod v veliko jedilnico in za tem prehod v drugo manjšo jedilnico.  Z manjše jedilnice je prehod skozi velika lesena vrata v dva skladiščna prostora. Kot je razvidno iz zunanjih in notranjih fotografij so stropi oz. streha objekta v solidnem stanju. Med streho in stropom je debela in hidro izolirana betonska plošča. Prostori so obokani, jedilnice vsebujejo svetlobne jaške. V letu 2015 je bilo na novo izvedena kompletna hidroizolacija, drenaža, podrezane in izolirane so bile vse stene, na novo izvedena hidroizolacije strehe, vse nove elektro in strojne instalacije, na novo obnovljeno in dobavljeno stavbno pohištvo, na novo so bili urejeni finalni tlaki... Notranji slog oziroma design ima kmečki ali bolje rečeno panonski pridih z veliko lesa, beline kar omogoča prijeten in spokojen ambient. Komunalni priključki gostišča so naslednji: telefonski, kanalizacijski, vodovodni in električni (3. fazni) priključek. Možnost priklopa na javni plinovod. Letni davek na nepremičnino znaša 380€. Dve toni palet je količina, ki je bila potrebna za ogrevanje v kurilni sezoni. Mesečni fiksni stroški so bili okoli 200€. Obstaja gradbeno in obrtno dovoljenje. Nepremičnina se prodaja po sistemu "videno-kupljeno". Ponudba ni obremenjena z nobeno pravico ali pravnim dejstvom, ki bi omejevala lastninsko pravico na nepremičnini. Prodajalec se zavezuje plačati stroške nepremičninske agencije ter vseh davkov ob prenosu lastninske pravice. Stroške prepisa, ki jih zaračunava notar oziroma odvetnik za pripravo vse dokumentacije, plača kupec. Za fotografije gostilne v polnem obratovanju se lahko obrnete na nepremičninskega agenta in ta Vam jih bo z veseljem odposlal. Obstaja virtualni 3D pogled na gostišče v obratovanju in ga lahko najdete na naslednji strani: http://www.trijeizviri.si/ Za dodatna vprašanja oz. ogled vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta. YOUTUBE: https://youtu.be/D-i8PQDQPhY

Möchten Sie in das Tourismus- und Gastgewerbe investieren? Suchen Sie ein etabliertes Gasthaus oder Restaurant, mit dem Sie Ihre Familie unterstützen und trotzdem Gewinne erzielen können? In der Stadt Lendava bieten wir Ihnen eine solche Gelegenheit. In der Kranjčeva-Straße verkaufen wir ein architektonisch interessantes Gasthaus mit Grundstück und Parkplätzen. Der Hauptteil der Parkplätze gehört der Gemeinde Lendava. Das Gebäude liegt am Fuße der Lendava-Hügel und ist teilweise in den Hügel eingegraben. Aus der Vogelperspektive sieht es so aus, als wäre es eine Erweiterung des Hügels. Das Gasthaus war lange vor der Jahrtausendwende weit und breit bekannt, wurde jedoch vor etwa 15 Jahren aufgrund der akkumulierten Schulden des damals schriftlichen Eigentümers geschlossen und verfiel all diese Jahre. Im Jahr 2015 wurde das Gasthaus von einer Firma aus Lendava gekauft, renoviert und bietet ungarische kulinarische Köstlichkeiten an. Der einzige Grund, wie uns das Unternehmen erklärte, als Grund für die Schließung und den Verkauf ist der Mangel an Arbeitskräften. Leider war ihre Geschichte nicht erfolgreich, weshalb wir glauben, dass dies eine Chance für alle sein kann, die sich in dieser Arbeit als Familienunternehmen sehen, an dem die ganze Familie teilnimmt und die Motivation daher höher ist. Wie bereits erwähnt, ist die typische regionale Architektur mit einem ziemlich starken ungarischen Touch von der Straße aus erkennbar. Wir schätzen, dass es sinnvoll wäre, mit einem solchen Thema fortzufahren und das Angebot durch andere thematische Abschnitte zu ergänzen, die Gäste aus der unmittelbaren und weiteren Umgebung anziehen würden. Aus unseren eigenen Beobachtungen kamen wir zu dem Schluss, dass die Erfolgsgeschichte in diesem Bereich in einem vielfältigen Inlands- und Qualitätsangebot besteht, unabhängig vom Thema des Restaurants, einem angemessenen Preis und einem freundlichen Service. Fast allen solchen Gasthäusern in der Region Pomurska geht es gut und warum sollte dieses Gasthaus nicht wieder eine Erfolgsgeschichte sein? Das Restaurant Three Springs ist nach drei Wasserquellen benannt, die an heißen Sommertagen Erfrischungen bieten und sich neben dem Gasthaus befinden. Sogar das Restaurant selbst bietet Schutz vor der Hitze, indem es mit der Nordwand in den Hügel gegraben wird, obwohl es auf der Südseite des Hügels liegt, und ist daher den größten Teil des Tages in Sonnenschein getaucht. Das Gästehaus verfügt über fünf Eingänge, den Haupteingang, zusätzliche Eingänge zu beiden Speisesälen, einen Eingang für das Restaurantpersonal und die Zustellung. Ein völlig separater Außeneingang ist von der Seite des Parkplatzes zum Heizraum angeordnet, wo sich ein Pelletofen befindet. Vor dem Haupteingang befindet sich eine überdachte Terrasse, die groß genug ist, um ein paar Tische mit Stühlen aufzustellen. Durch die stilvolle Holztür betreten wir den Raum, in dem sich eine große Bar und eine Rezeption befinden. An dieser Stelle kann es ein paar weitere Tische mit Ständen und ein paar Tische für alltägliche Kunden geben. Rechts vom Eingang befindet sich ein Flur mit Eingängen zur Küche, zum Personalzimmer, zum Büro, zu den Toiletten, zum Ankleidezimmer, zur Lieferung ... Links vom Eingang befindet sich ein Durchgang zu einem großen Esszimmer und dann ein Durchgang zu ein weiteres kleineres Esszimmer. Vom kleineren Speisesaal führt ein Durchgang durch eine große Holztür in zwei Lagerräume. Wie auf den Außen- und Innenfotos zu sehen ist, sind die Decken oder das Dach des Gebäudes in festem Zustand. Zwischen Dach und Decke befindet sich eine dicke und wasserisolierte Betonplatte. Die Räume sind gewölbt; Die Speisesäle enthalten Lichtschächte. Im Jahr 2015 wurden die gesamte Abdichtung, Entwässerung, alle Wände geschnitten und isoliert, die Dachabdichtung, alle neuen elektrischen und mechanischen Installationen, die neu renovierte und gelieferte Tischlerei sowie die neuen Bodenbeläge neu angeordnet. .. Der Innenstil oder das Design hat einen rustikalen oder eher pannonischen Touch mit viel Holz, Weiß, was ein angenehmes und ruhiges Ambiente ermöglicht. Die Gemeindeleitungen des Gästehauses sind wie folgt: Telefon-, Abwasser-, Sanitär- und Stromanschluss (3. Phase). Es besteht die Möglichkeit, an die öffentliche Gasleitung anzuschließen. Die jährliche Grundsteuer beträgt 380 €. Zwei Tonnen Paletten sind die Menge, die zum Heizen während der Heizperiode benötigt wird. Die monatlichen Fixkosten betrugen rund 200 Euro. Es gibt eine Baugenehmigung und eine Gewerbegenehmigung. Immobilien werden nach dem System "verkauft wie gesehen" verkauft. Ein Recht oder eine rechtliche Tatsache, die das Eigentumsrecht an der Immobilie einschränken würde, belastet das Angebot nicht. Der Käufer trägt die Kosten der Niederschrift, die vom Notar oder Anwalt für die Erstellung aller Unterlagen in Rechnung gestellt werden. Für Fotos des Gasthauses in vollem Betrieb können Sie sich an einen Immobilienmakler wenden, der diese Ihnen gerne zusendet. Es gibt eine virtuelle 3D-Ansicht des Gasthauses in Betrieb und kann auf der folgenden Seite gefunden werden: http://www.trijeizviri.si/ Für weitere Fragen oder. Bitte wenden Sie sich an den aufgeführten Immobilienmakler. YOUTUBE: https://youtu.be/D-i8PQDQPhY

Do you want to invest in the tourist and hospitality business? Are you looking for a well-established inn or restaurant with which to support your family and still make a profit? In the town Lendava we offer you such an opportunity. On Kranjčeva Street we are selling an architecturally interesting inn with its plot and parking lots. The main part of the parking lots is owned by the municipality of Lendava. The building lies at the foot of the Lendava hills and is partly dug into the hill. From a bird's eye view, it looks like it is an extension of the hill. The inn was known far and wide long before the turn of the millennium, but it closed about 15 years ago due to the accumulated debts of the then written owner and then fell into disrepair all these years. In 2015, the inn was bought by a company from Lendava, renovated and started offering Hungarian culinary delicacies. The only reason, as the company explained to us, as the reason for the closure and sale is the lack of labour. Unfortunately, their story was not successful, which is why we believe that this can be an opportunity for all those who see themselves in this work as a family business where the whole family participates and the motivation is therefore higher. As already mentioned, the typical regional architecture with a rather strong Hungarian touch is noticeable from the road. We estimate that it would be sensible to continue with such a topic and supplement the offer with other thematic sections that would attract guests from the immediate and wider area. From our own observations, we concluded that the success story in this area is in a diverse domestic and quality offer, regardless of the theme of the restaurant, reasonable price and friendly service. Almost all such inns in the Pomurska region are doing well and why shouldn't this inn be a success story again. The Three Springs restaurant is named after three water springs that offer refreshment on hot summer days and are located next to the inn. Even the Restaurant itself provides shelter from the heat by being dug into the hill with the north wall despite lying on the south side of the hill and is therefore bathed in sunshine for much of the day. The guesthouse has five entrances, the main entrance, additional entrances to both dining rooms, an entrance for the restaurant staff and delivery. A completely separate external entrance is arranged from the side of the parking lot to the boiler room, where there is a pellet stove. In front of the main entrance, there is a covered terrace, large enough to set up a few tables with chairs. Through the stylish wooden door, we enter into the room where there are a large bar and reception. In this place, there can be a few more tables with stands and a few tables for everyday customers. To the right of the entrance, there is a hallway with entrances to the kitchen, staff room, office, toilets, dressing room, delivery ... To the left of the entrance is a passage to a large dining room and then a passage to another smaller dining room. From the smaller dining room, there is a passage through a large wooden door into two storage rooms. As it can be seen from the exterior and interior photos, the ceilings or the roof of the building in solid condition. Between the roof and the ceiling is a thick and hydro-insulated concrete slab. The rooms are arched; the dining rooms contain light shafts. In 2015, complete waterproofing, drainage, all walls were cut and insulated, roof waterproofing, all new electrical and mechanical installations, newly renovated and supplied joinery, and new floor pavements were re-arranged. .. The interior style or design has a rustic or rather Pannonian touch with a lot of wood, whiteness, which allows a pleasant and calm ambience. The municipality mains of the guesthouse are as follows: telephone, sewage, plumbing and electrical (3rd phase) connection. There is an option to connect to the public mains gas pipeline. The annual property tax is € 380. Two tons of pallets is the amount needed to heat during the heating season. The monthly fixed costs were around € 200. There is a planning permit and a business permit. Real estate is sold according to the "sold as seen" system. Any right or the legal fact that would limit the right of ownership of the property does not encumber the offer. The buyer pays the costs of the transcript, which are charged by the notary or lawyer for the preparation of all documentation. For photos of the inn in full operation, you can contact a real estate agent and he will be happy to send them to you. There is a virtual 3D view of the inn in operation and can be found on the following page: http://www.trijeizviri.si/ For additional questions or. viewing please contact the listed real estate agent. YOUTUBE: https://youtu.be/D-i8PQDQPhY

Хотите инвестировать в туристический и гостиничный бизнес? Вы ищете хорошо зарекомендовавшую себя гостиницу или ресторан, чтобы прокормить свою семью и при этом получать прибыль? В городе Лендава мы предлагаем вам такую ​​возможность. На улице Краньчева мы продаем интересный в архитектурном отношении трактир с участком и парковками. Основная часть парковок находится в собственности муниципалитета Лендава. Здание расположено у подножия холмов Лендава и частично врезано в холм. С высоты птичьего полета это похоже на продолжение холма. Гостиница была широко известна задолго до начала нового тысячелетия, но закрылась около 15 лет назад из-за накопившихся долгов тогдашнего владельца, а затем все эти годы приходила в упадок. В 2015 году гостиница была куплена компанией из Лендавы, отремонтирована и начала предлагать венгерские кулинарные деликатесы. Единственная причина, как нам объяснили в компании, в качестве причины закрытия и продажи - это нехватка рабочей силы. К сожалению, их история не увенчалась успехом, поэтому мы считаем, что это может быть возможностью для всех тех, кто видит себя в этой работе как семейном бизнесе, в котором участвует вся семья, и поэтому мотивация выше. Как уже упоминалось, типичная региональная архитектура с довольно сильным венгерским оттенком заметна с дороги. Мы считаем, что было бы разумно продолжить эту тему и дополнить предложение другими тематическими разделами, которые привлекали бы гостей из непосредственной и более широкой области. Исходя из наших собственных наблюдений, мы пришли к выводу, что история успеха в этой области заключается в разнообразном домашнем и качественном предложении, независимо от тематики ресторана, разумной цене и дружелюбном обслуживании. Почти все такие гостиницы в Помурском районе преуспевают, и почему бы этой гостинице снова не стать успешной. Ресторан Three Springs назван в честь трех водных источников, которые предлагают освежение в жаркие летние дни и расположены рядом с гостиницей. Даже сам ресторан обеспечивает укрытие от жары, будучи врытым в холм северной стеной, несмотря на то, что он находится на южной стороне холма, и поэтому большую часть дня залито солнечным светом. Гостевой дом имеет пять входов, главный вход, дополнительные входы в обе столовые, вход для персонала ресторана и доставки. Со стороны паркинга устроен полностью отдельный внешний вход в котельную, где находится пеллетная печь. Перед главным входом есть крытая терраса, достаточно большая, чтобы поставить несколько столов со стульями. Через стильную деревянную дверь мы попадаем в комнату, где находится большой бар и стойка регистрации. В этом месте может быть еще несколько столиков с подставками и несколько столов для обычных клиентов. Справа от входа коридор с выходами на кухню, комнату для персонала, кабинет, туалеты, раздевалку, доставку ... Слева от входа проход в большую столовую, а затем проход в еще одна столовая поменьше. Из маленькой столовой есть проход через большую деревянную дверь в две кладовые. Как видно из фотографий экстерьера и интерьера, потолки или крыша здания в солидном состоянии. Между крышей и потолком лежит толстая бетонная плита с гидроизоляцией. Комнаты арочные; в столовых есть световые шахты. В 2015 году была проведена полная гидроизоляция, дренаж, все стены были вырезаны и изолированы, гидроизоляция кровли, все новые электрические и механические установки, недавно отремонтированные и поставленные столярные изделия, а также новое покрытие пола были переоборудованы. .. Стиль или дизайн интерьера имеют деревенский или, скорее, паннонский оттенок, с большим количеством дерева, белизны, что создает приятную и спокойную атмосферу. К муниципальным сетям гостевого дома относятся: телефон, канализация, водопровод и электричество (3-я фаза). Есть возможность подключения к магистральному газопроводу общего пользования. Ежегодный налог на недвижимость составляет 380 евро. Две тонны поддонов - это количество, необходимое для обогрева во время отопительного сезона. Ежемесячные фиксированные расходы составляли около 200 евро. Есть разрешение на строительство и разрешение на ведение бизнеса. Недвижимость продается по системе «продается как видно». Любое право или юридический факт, ограничивающий право собственности на недвижимость, не затрудняет предложение. Продавец обязуется оплатить расходы агентства недвижимости и все налоги при переходе права собственности. Покупатель оплачивает расходы на расшифровку стенограммы, которые взимаются нотариусом или юристом за подготовку всей документации. Чтобы получить фотографии работающей гостиницы, вы можете связаться с агентом по недвижимости, и он будет рад их вам выслать. Имеется виртуальный трехмерный вид действующей гостиницы, который можно найти на следующей странице: http://www.trijeizviri.si/ Для дополнительных вопросов или. для просмотра обращайтесь к указанному агенту по недвижимости. YOUTUBE: https://youtu.be/D-i8PQDQPhY

Building energy certificate

Energy certificate is being obtained

Similar real estates nearby

Pomurska, Tišina, Petanjci
 • Business Premises Multipurpose
 • PP4647941MR
 • 251 m²
 • 1,210 m²
 • 2020
 • 1
129,000
More
Pomurska, Tišina, Petanjci
 • Business Premises Multipurpose
 • PP4647941MR
 • 251 m²
 • 1,210 m²
 • 2020
 • 1
129,000
More
Pomurska, Gornja Radgona
 • Business Premises Multipurpose
 • PP4647920MR
 • 182 m²
 • 1994
 • 1
 • 6
159,500
More
Pomurska, Murska Sobota
 • Business Premises Services
 • ML0149B
 • 425 m²
 • 1971
 • 1
150,000
More
Pomurska, Gornja Radgona, Stavešinski Vrh
 • Business Premises Large complex
 • PP4647138MR
 • 1,832 m²
 • 3,430 m²
 • 1995
195,000
More
Pomurska, Gornja Radgona
 • Business Premises Office
 • PP4646730MR
 • 114 m²
 • 1994
 • 1
129,000
More

Pomurska