Filter 7
 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Office
Ad code
RE ID 6290
size
989 m²
year of building
1960

Location information

country
Slovenia
region
Zasavje
area
Zagorje ob Savi
location
Zagorje ob Savi
Description

Poslovni prostori, ki predstavljajo trgovski del stavbe v 2.- 5. etaži (2. in 4. etaža sta medetaži, 3. etaža predstavlja 1. nadstropje, 5. etaža predstavlja 2. nadstropje skupne površine cca. 732,80 m2), ter poslovni prostori v 6. etaži oz. mansardi v skupni površini cca. 256,00 m2. 

Zemljiško knjižni ID:

 • 1886-1975-9 v izmeri 19 m2,
 • 1886-1975-10 v izmeri 369 m2 (oddan v najem),
 • 1886-1975-11 v izmeri 16 m2,
 • 1886-1975-12 v izmeri 364 m2,
 • 1886-1975-13 v izmeri 24 m2,
 • 1886-1975-14 v izmeri 15 m2,
 • 1886-1975-15 v izmeri 29 m2,
 • 1886-1975-16 v izmeri 14 m2,
 • 1886-1975-17 v izmeri 26 m2,
 • 1886-1975-18 v izmeri 22 m2,
 • 1886-1975-19 v izmeri 32 m2,
 • 1886-1975-20 v izmeri 39 m2,
 • 1886-1975-21 v izmeri 21 m2.

V kolikor se zanimate za nakup ali najem vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času.

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Business premises representing the commercial part of the building on the 2nd-5th floors (the 2nd and 4th floors are mezzanines, the 3rd floor represents the 1st floor, the 5th floor represents the 2nd floor with a total area of approx. 732.80 m2), and business premises on the 6th floor or mansards in a total area of approx. 256.00 m2.

Land Registry ID:

 • 1886-1975-9 measuring 19 m2,
 • 1886-1975-10 measuring 369 m2 (rented out),
 • 1886-1975-11 measuring 16 m2,
 • 1886-1975-12 measuring 364 m2,
 • 1886-1975-13 measuring 24 m2,
 • 1886-1975-14 measuring 15 m2,
 • 1886-1975-15 measuring 29 m2,
 • 1886-1975-16 measuring 14 m2,
 • 1886-1975-17 measuring 26 m2,
 • 1886-1975-18 measuring 22 m2,
 • 1886-1975-19 measuring 32 m2,
 • 1886-1975-20 measuring 39 m2,
 • 1886-1975-21 measuring 21 m2.

If you are interested in buying a property, we kindly request you submit your indicative offer or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible.

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Similar real estates nearby

Zasavje, Trbovlje
 • Business Premises Multipurpose
 • PP229012576ZM
 • 1,292 m²
 • 1,265 m²
 • 2012
450,000
More

Zasavje