Filter 7
  • Information
  • Description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Large complex
Ad code
RE ID 914
size
11,497 m²
parcel
4,559 m²
year of building
1965
year of refurbishing
2010

Location information

country
Slovenia
region
Ljubljana
area
Bežigrad
location
Bežigrad
Description

Nepremičnine v naravi predstavljajo bivši tiskarski kompleks podjetja DELO na Likozarjevi ulici v Ljubljani. Kompleks obsega več poslovno industrijskih stavb, ki se držijo ena druge. Na zahodu kompleks meji na Parmovo ulico, na jugu na železniško progo Ljubljana – Jesenice, na vzhodu na Dunajsko cesto in na severu na Likozarjevo ulico. Industrijski del kompleksa sestavljata dve stavbi: industrijska stavba na Likozarjevi 1 in poslovna stavba na Likozarjevi 3. Zemljiško posest sestavlja 18 parcel v k. o. 2636 Bežigrad skupne površine 14.905 m2. Lastniški delež SDH predstavlja 3059/10000, kar v naravi obsega 40 delov stavb na obeh lokacijah, skupne površine 11.497,07 m2. Glede na rabo, se skupna površina deli na: 11,6% pisarn, 49% delavnic, 28% skladišč in 11% komunikacijskih in ostalih skupnih površin.

Industrijska stavba z ID znakom 2636-8203 na naslovu Likozarjeva ulica 1 je bila zgrajena leta 1965 in je potrebna temeljite obnove. Stavba je v osnovi namensko grajena - industrijska stavba za namene tiskarske proizvodnje. Stavba obsega 9 etaž, ki jih sestavlja pritličje, dve nadstropji, 4 medetaže in dve etaži kleti. Etažne višine nadstropja in klet so od 2,5 do 5 m, etažna višina medetaže znaša 2m. Skupa površina vseh delov stavbe 23.440 m2. Površine v lasti oz. solastnini SDH znašajo 10.670,56 m2.

Poslovna stavba z ID znakom 2636-8144 na naslovu Likozarjeva ulica 3 je bila zgrajena leta 1980 in je v dobrem stanju. Stavba je v osnovi poslovna stavba grajena za potrebe pisarniškega poslovanja. Stavba obsega 10 etaž, ki jih sestavlja klet, pritličje in 8 nadstropij, etažne višine 2,6 m. Skupna površina vseh delov stavbe 4.072 m2. Površine v lasti oz. solastnini DUTB znašajo 826,51 m2.

Stavbi sta na dobri lokaciji v neposredni bližini centra Ljubljana, za obe stavbi je v teku postopek vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo.

V ceno ni vključen pripadajoči davek. 

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na naslov pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Former DELO printing complex on Likozarjeva Street in Ljubljana. The complex consists of several commercial and industrial buildings that stick to each other. In the west, the complex borders on Parmovo ulica, in the south on the Ljubljana - Jesenice railway line, in the east on Dunajska cesta and in the north on Likozarjevo ulica. The industrial part of the complex consists of two buildings, an industrial building at Likozarjeva 1 and an office building at Likozarjeva 3. The land holding consists of 18 plots in k. o. 2636 Bežigrad, total area 14,905 m2. SSH ownership share is 3,059/10,000, which in nature comprises 40 parts of buildings at both locations, with a total area of ​​11,497.07 m2. Depending on the use, the total area is divided into: 11.6% offices, 49% workshops, 28% warehouses and 11% communication and other common areas.

The industrial building with the ID number 2636-8203 at the address Likozarjeva ulica 1 was built in 1965 and is in need of thorough renovation. The building is basically a purpose-built industrial building for printing production purposes. The building has 9 floors, consisting of the ground floor, two floors, 4 mezzanines and two basement floors. Floor and basement heights from 2.5 to 5 m, mezzanine floor height 2 m. The total area of ​​all parts of the building is 23,440 m2. Areas owned or SSH co-ownership amounts to 10,670.56 m2.

The office building with ID number 2636-8144 at Likozarjeva ulica 3 was built in 1980 and is in good condition. The building is basically an office building built for the needs of office business. The building has 10 floors, consisting of a basement, a ground floor and 8 floors, with a floor height of 2.6 m. The total area of ​​all parts of the building is 4,072 m2. Areas owned or co-owned BATB 826.51 m2.

The buildings are in a good location in the immediate vicinity of the center of Ljubljana, for both buildings the process of registering condominiums in the land register is underway.

If you are interested in buying a property, we kindly request you submit your indicative offer or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible.

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/.

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Similar real estates nearby

Ljubljana, Bežigrad
  • Business Premises Office
  • RE ID 914
  • 11,497 m²
  • 4,559 m²
  • 2015
6,990,000
More

Ljubljana