Filter 8
  • Information
  • Description

Real estate details

Real estate type
Land Business
Ad code
RE ID 1031-004, 005, 006
parcel
116 m²

Location information

country
Slovenia
region
South Primorska
area
Komen
location
Brestovica pri Komnu
Description

Zemljišča predstavljajo dele Bus postajališča, ki služi tudi kot dostopna pot do hiš na naslovu Brestovica pri Komnu 39. 

Zemljišča: 

  • RE ID 1031-004 - parcele zk id znak 2408-2872/34 – 12 m2, 2408-2872/35 – 26 m2, 2408-2872/37 -12 m2
  • RE, RE ID 1031-005 - parcele zk id znak 2408-2872/36 – 12 m2, 2408-2872/38 – 78 m2,
  • RE ID 1031-006 – parcela zk id znak 2408-2872/39 – 26m2.

Vsa zemljišča so po namenski rabi kmetijska zemljišča. 

Zemljišča smo za namen prodaje razdelili v dva paketa: 

- parcele zk id znak 2408-2872/34, 2408-2872/35, 2408-2872/37, 2408-2872/36, 2408-2872/38, 2408-2872/39, ki vse predstavljajo dele BUS postajališča, dovoz do hiš (RE ID 1031-004, 005, 006) - oglaševana cena 5.000 EUR + 2% DPN, 

Brestovica pri Komnu je naselje v Občini Komen. Vaško skupnost Brestovica pri Komnu sestavljata vas Brestovica pri Komnu in manjša vasica Vale, ki leži nekaj kilometrov pred Brestovico s komenske strani. Brestovica je večje razpotegnjeno naselje v zahodnem delu nizkega podolja na jugozahodni strani Komenskega Krasa

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času.

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Land plots represent parts of the Bus station, which also serves as an access route to the houses at Brestovica pri Komnu 39.

Land plots:

  • RE ID 1031-004 - plots zk id sign 2408-2872 / 34 - 12 m2, 2408-2872 / 35 - 26 m2, 2408-2872 / 37 -12 m2
  • RE, RE ID 1031-005 - plots zk id znak 2408-2872 / 36 - 12 m2, 2408-2872 / 38 - 78 m2,
  • RE ID 1031-006 - plot zk id sign 2408-2872 / 39 - 26m2.

All land plots are agricultural land according to its intended use.

For the purpose of sale, the land plots were divided into two packages:

  • land plots with ID sign 2408-2872 / 34, 2408-2872 / 35, 2408-2872 / 37, 2408-2872 / 36, 2408-2872 / 38, 2408-2872 / 39, all representing parts of the BUS stop, access to houses (RE ID 1031-004, 005, 006) - asking price 5.000 EUR + 2% tax.

Brestovica pri Komnu is a settlement in Komen Municipality. The village community of Brestovica pri Komnu is composed of the village Brestovica near Komen and the small village of Vale, which lies a few kilometers from Brestovica from the Komenska side. Brestovica is a large, stretched settlement in the western part of the low valley on the southwest side of the Komen Karst

If you are interested in buying a property, we kindly request you submit your indicative offer by either filling out the form provided or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible. 

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/.

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

South Primorska