Filter 8
 • Information
 • Description

Real estate details

Real estate type
Business Premises Services
Ad code
RE ID 2161
size
1,986 m²
year of building
2010

Location information

country
Slovenia
region
Ljubljana
area
Šiška
location
Šiška
Description

Nepremičnina v naravi predstavlja tri poslovne prostore v pritličju in 2 parkirni mesti v garažni hiši. Dva prostora, obratujoči trgovini v izmeri 1.050 m2 in 890 m2 sta oddani v najem, en prostor v izmeri 37 m2 je nedokončan. 
Poslovnim prostorom pripada tudi funkcionalno zemljišče oziroma dovozne in parkirne površine s skupno površino 4.330 m2.

Zemljiškoknjižni ID: 

1738-3344-382 v izmeri 898,20 m2,
1738-3344-383 v izmeri 1.050,30 m2,
1738-3344-386 v izmeri 37 m2,
1738-3344-248 v izmeri 6 m2,
1738-3344-251 v izmeri 12 m2,
1738 809/374 v izmeri 3.790 m2,
1738 809/359 v izmeri 540 m2.

V ceno ni vključen pripadajoči davek. Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

V kolikor se zanimate za nakup/najem vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času.

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Three business premises on the ground floor and 2 parking spaces in the garage. Two premises, operating shops measuring 1,050 m2 and 890 m2 are rented out, one premises measuring 37 m2 is unfinished.
The business premises also include functional land, i.e. access and parking areas with a total area of 4,330 m2.

Land Registry ID:

1738-3344-382 measuring 898.20 m2,
1738-3344-383 measuring 1,050.30 m2,
1738-3344-386 measuring 37 m2,
1738-3344-248 measuring 6 m2,
1738-3344-251 measuring 12 m2,
1738 809/374 measuring 3,790 m2,
1738 809/359 measuring 540 m2.

The listed price does not include VAT. The property is sold "as is" clause.

If you are interested in buying, please send us your non-binding offer on the attached form or contact the contact person. We will consider each offer individually and we will inform you of our decision as soon as possible.

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/.

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Similar real estates nearby

Ljubljana, Šiška, Stegne
 • Business Premises Multipurpose
 • PPIA1506
 • 1,949 m²
 • 4,064 m²
 • 2017
3,900,000
More
Ljubljana, Ljubljana center, Center
 • Business Premises Services
 • PP35992457980031AB
 • 554 m²
 • 1,424 m²
 • 2018
3,150,000
More
Ljubljana, Šiška
 • Business Premises Multipurpose
 • PP24890NMR
 • 568 m²
 • 7,500 m²
 • 2004
1,990,000
More

Ljubljana